Administraties

Adviezen

Controles en begeleiding

Belastingzaken

Salarisadministraties

Jaarrekeningen

 

Postbus 5

6675 ZG Valburg

 

Tielsestraat 62

6675 AE Valburg

 

T 0488 431801

F 0488 431952

E info@acm-valburg.nl

 

BTW nr: 0169.59.966.B.02

Becon nr: 365932

H.R. nr: 091.31.752

 

Inlener en doorlener aansprakelijk voor premieheffing

Datum: 29-01-2009

 

Een uitzendbureau heeft in 1999 en 2000 personeel ingeleend en doorgeleend aan andere bedrijven. Wie is aansprakelijk voor de premieheffing?

Casus

Een detacherings-, uitzend- en ingenieursbureau (hierna: X B.V) heeft in 1999 en 2000 personeel ingeleend van A en doorgeleend aan andere bedrijven, waaronder aan G. Het personeel werkte op het bedrijfsterrein en onder leiding en toezicht van G.

Bij A zijn een strafrechtelijk onderzoek en boekenonderzoeken (loonbelasting en omzetbelasting) ingesteld. Uit de boekenonderzoeken is gebleken dat A op in het geheel niet aan haar wettelijke administratieplichten heeft voldaan.

Op grond van de resultaten van de boekenonderzoeken zijn aan A voor aanzienlijke bedragen naheffingsaanslagen loonbelasting/ premievolksverzekeringen en omzetbelasting opgelegd. A heeft deze naheffingsaanslagen niet betaald.

Bij X B.V. is vervolgens een onderzoek ingesteld in verband met inleners- en/of ketenaansprakelijkheid. Naar aanleiding daarvan heeft de ontvanger X B.V. aansprakelijk gesteld voor een gedeelte van de aan A opgelegde naheffingsaanslagen. Bij uitspraak op bezwaar is het bedrag van de aansprakelijkstelling verminderd. X B.V. heeft daartegen beroep ingesteld bij de rechtbank.

Geschil

Het gaat in deze zaak om de vraag of de aansprakelijkstelling van X B.V. voor de naheffingsaanslagen terecht en tot het juiste bedrag is.

De ontvanger blijft bij zijn standpunt dat de naheffingsaanslagen juist zijn.
X B.V. vindt dat niet zij, maar G aansprakelijk had moeten worden gesteld. G biedt namelijk ruimschoots verhaal, terwijl bij X B.V. de continuteit van haar onderneming in gevaar komt door de naheffingsaanslagen. Voorts is X B.V. van mening dat de ontvanger in strijd met het zorgvuldigheidsbeginsel heeft gehandeld. X B.V. heeft van A namelijk verschillende door de ontvanger aan A afgegeven 'Verklaringen van betalingsgedrag loonbelasting/premie volksverzekeringen' ontvangen, waaruit bleek dat A voldeed aan haar fiscale verplichtingen.

Wettelijk kader

In deze zaak is allereerst van belang artikel 34, Invorderingswet 1990, tweede lid, waarin is bepaald dat onder inlener mede wordt verstaan de doorlener, zijnde degene aan wie een werknemer ter beschikking is gesteld en die deze werknemer vervolgens ter beschikking stelt aan een derde om onder diens toezicht of leiding werkzaam te zijn.

Verder zijn relevant de artikelen 34, paragraaf 2, 35, paragraaf 14, eerste lid, onder 1 e, van de Leidraad Invordering 1990 (hierna: de Leidraad). In artikel 34, paragraaf 2, van de Leidraad is vermeld: Bij situaties waarin sprake is van doorlenen alsmede in situaties als bedoeld in artikel 35, eerste lid, onderdeel b, van de wet zijn meerdere derden aansprakelijk voor dezelfde schuld. Voor wat betreft de volgorde waarin deze derden aansprakelijk worden gesteld, is het bepaalde in artikel 35, 14, eerste lid, van deze leidraad van overeenkomstige toepassing. Dit betekent in doorleensituaties dat over het algemeen de doorlener als eerste aansprakelijk wordt gesteld en pas daarna de uiteindelijke inlener.

Artikel 35, paragraaf 14, eerste lid, onder 1e, van de Leidraad luidt: Als eerste wordt aansprakelijk gesteld de aannemer die rechtstreeks met de in gebreke gebleven (onder)aannemer heeft gecontracteerd, tenzij op grond van de voorhanden zijnde gegevens redelijkerwijs moet worden aangenomen dat aansprakelijkstelling van die aannemer niet tot voldoening van de schuld zal leiden. In dat geval wordt aansprakelijk gesteld de aannemer die in de keten de minst ver verwijderde schakel vormt en van wie op grond van de voorhanden zijnde gegevens redelijkerwijs moet worden aangenomen dat hij in staat is de schuld te voldoen.

Beoordeling

Aansprakelijkstelling van X B.V.
De rechtbank overweegt eerst dat X B.V. moet worden aangemerkt als inlener als bedoeld in artikel 34 van de Invorderingswet. Immers, zij heeft personeel ingeleend van A en vervolgens doorgeleend aan G.

Uit de Leidraad volgt dat over het algemeen de doorlener als eerste aansprakelijk wordt gesteld en pas daarna de uiteindelijke inlener. Op grond van dit - door de rechtbank niet kennelijk onredelijk geachte - beleid is X B.V., die rechtstreeks met A heeft gecontracteerd, aansprakelijk gesteld. Dat de continuteit van de onderneming van X B.V. gevaar loopt of dat X. B.V. (een deel van) de schuld niet zou kunnen voldoen, is volgens de rechtbank niet aannemelijk geworden; X B.V. heeft geen stukken overgelegd waaruit dit blijkt

Zorgvuldigheidsbeginsel

In de verklaringen van betalingsgedrag staat met zoveel woorden vermeld dat A alle verschuldigde loonbelasting/premie volksverzekeringen heeft betaald. Door het afgeven van deze verklaringen heeft de ontvanger naar het oordeel van de rechtbank bij X B.V. ten onrechte de indruk gewekt dat A een betrouwbare uitlener was. Volgens de rechtbank had de ontvanger dit kunnen voorkomen. Hij wist immers dat er malversaties gaande waren bij A; er waren dus voldoende redenen om te stoppen met het afgeven van de verklaringen. Dit is echter niet gebeurd. Dat de ontvanger op enig moment wel - om inleners erop attent te maken dat de loonafdrachten wel erg minimaal waren (lage) bedragen aan aangiftes en afdrachten in de verklaringen is gaan opnemen, acht de rechtbank onvoldoende. Bovendien waren deze bedragen weggelakt in de kopien die X B.V. van A heeft ontvangen.

De rechtbank passeert de stelling van de ontvanger dat het afgeven van de verklaringen X B.V. niet ontslaat van aansprakelijkstelling, omdat daarin door de ontvanger steeds uitdrukkelijk is vermeld dat de inlener door de verklaring niet wordt vrijgesteld van zijn aansprakelijkheid; een dergelijk algemeen voorbehoud kan, zo oordeelt de rechtbank, door de ontvanger niet worden ingeroepen ter voorkoming voor aansprakelijkheid voor schade door onzorgvuldig handelen van zijn kant.
De rechtbank neemt tot slot nog in aanmerking dat X B.V. naar haar oordeel voldoende heeft gedaan om aansprakelijkstelling te voorkomen. Zo heeft zij in 1999 en 2000 rechtstreeks bedragen voor de loonheffing aan de ontvanger overgemaakt en gegevens bijgehouden van werknemers die bij haar werkzaam waren. Ook heeft X B.V. in dit verband onweersproken gesteld dat zij zonder de verklaringen geen personeel van A zou hebben ingeleend.

Kortom, de ontvanger heeft jegens X B.V. gehandeld in strijd met de zorgvuldigheid die een overheidslichaam in zijn verkeer met de burger dient te betrachten.

Beslissing

De rechtbank verklaart het beroep gegrond en vernietigt de uitspraak op bezwaar alsmede de beschikking waarbij X B.V. aansprakelijk is gesteld.

Bron: Rechtbank Haarlem, d.d. 12 november 2008, 07/3870 >>

 

Alle berichten
22-12-1999: Plannen autobelastingen 2017 - 2020
16-02-2016: "Vermogensbelasting"in strijd met Europees recht.
22-01-2016: Verschil belasting ondernemers en DGA's blijft.
06-01-2016: Veranderingen per 1 januari
10-11-2015: Pensioenleeftijd
28-08-2015: Belasting op sparen
01-07-2015: Massaal bezwaar tegen BOX 3 heffing
19-05-2015: Betere controle op Belastingen ........
01-05-2015: Nalaten zonder kinderen
11-03-2015: 8 redenen voor tegenvallende belastingteruggaven.
10-02-2015: Nieuw ontslagregime administratieve strop flexibele branches
03-12-2014: Eindejaarstips 2014
18-11-2014: Jaarlijks honderden belastingdeals met Multinationals!!
15-10-2014: De AOW-partnertoeslag verdwijnt in 2015.
30-09-2014: Langzame besluitvorming bijtellingsregels schaadr autohandel.
09-09-2014: Schenkbelasting 2014. Tarieven en vrijstellingen.
04-09-2014: Ouderen gaan meer belasting betalen.
01-09-2014: Welke mogelijkheden zijn er nog met een ontslagvergoeding
11-04-2014: Fiscus pakt schijnzelfstandigheid hard aan.
08-04-2014: ZZP-er in de zorg kan toch voldoen aan criteria ondernemerschap.
26-02-2014: De belangrijkste aftrekposten
17-01-2014: Geen Vamil meer voor auto met nihilbijtelling
13-01-2014: Vamil geldt niet langer voor zeer zuinige auto
06-01-2014: Discussie over verhoging eigenwoningforfait!!
20-12-2013: Forfait eigen woning omhoog in 2014!!
28-11-2013: Loonkosten werkgevers stijgen met 1%
20-11-2013: Jonge werkloze in dienst?? Premiekorting!
07-11-2013: Werkgever schaakmat!!!???
01-11-2013: Meevaller: eenmalige teruggaaf premies in 2014?
25-10-2013: Profiteer nu nog van de aftrekpost zorgkosten!!
15-10-2013: Overzicht fiscale wijzigingen in begrotingsafspraken
06-10-2013: Verhoging schenkvrijstelling eigen woning vanaf 1 oktober
14-08-2013: Verhoging bijdrage Zvw zonder wettelijke basis onverbindend.
07-08-2013: D66 en CDA leveren kritiek op plannen voor zzp'ers......
08-07-2013: Geen ruimte voor verlaging tarief BOX III
18-06-2013: Ingehuurde chauffeurs waren niet in dienstbetrekking.
17-06-2013: Pensioenversobering met nieuwe spaarfaciliteit
08-06-2013: Fiscus moet aanslag voortvarend opleggen.
07-06-2013: Tegemoetkoming erfbelasting ........
10-12-2012: Bijtelling auto van de zaak in 2013
05-12-2012: Het weer in Valburg
30-11-2012: Fiscaal Journaal november 2012
20-11-2012: Bent u geboren in of na 1948? dan gaat uw AOW-leeftijd omhoog.
16-11-2012: Prijsverschillen zorgverzekering lopen op tot 318 euro
14-11-2012: Nieuwe sectorpremies WW zijn bekend.
14-11-2012: BTW-vooraftrek alleen bij volledige boekhouding
24-09-2012: Hoger tarief eerste schijf inkomstenbelasting
19-06-2012: Geen toestemming meer nodig voor ontslag
07-05-2012: Ondernemer wil dat personeel zelf de reiskosten betaalt.
10-04-2012: In 2013 wijziging in factureringsregels BTW
04-04-2012: Ondernemerschap ligt voor de IB toch net even wat anders dan voor de BTW
03-04-2012: uitstel verzoeken
27-12-2011: Eerste kamer akkoord met Belastingplan 2012.
07-12-2011: Fiscale maatregelen 2012
07-12-2011: Grens inkomensafhankelijke bijdrage ZVW al per 1 januari 2012 omhoog.
06-12-2011: Eerste kamer stemt in AOW vanaf verjaardag.
29-12-2010: Nieuwe wet- en regelgeving per 1 januari 2011.
28-12-2010: Premies sociale zekerheid per 1 januari 2011 bekend
13-12-2010: Eindejaarstips voor de (salaris)administratie !
21-09-2010: Wat betekent Prinsjesdag voor u?
15-09-2010: Let op bij vierde arbeidscontract jeugdigen
31-08-2010: Tijdelijk lagere BTW op verbouwingen
10-08-2010: De fiets in de werkkostenregeling
09-08-2010: De auto van de zaak in de praktijk
06-08-2010: Voor jongeren vier (4) tijdelijke contracten mogelijk.
01-08-2010: Niewe regels per 1 juli 2010
14-07-2010: Ziekteverzuimbegeleiding: stappenplan
07-07-2010: Verloning vakantiekrachten
06-07-2010: Regels tijdelijke contracten jongere versoepeld.
05-07-2010: Maximering incassokosten voor eenmanszaken en particulieren
05-07-2010: Sociale verzekeringen per 1 juli 2010
09-06-2010: Nationale Ombudsman vindt dat Belastingdienst adviseurskosten moet vergoeden.
01-06-2010: Wettelijk minimumloon per 1 juli 2010.
19-05-2010: BTW-vrijstelling onderwijs
17-05-2010: BOX III pand waarderen tegen WOZ-waarde
22-04-2010: Vrij op 5 mei??
19-04-2010: Kantonrechtersformule ontoereikend.
29-03-2010: Urenoverzicht te globaal voor zelfstandigenaftrek
23-03-2010: G-rekening verdwijnt, depotstelsel verschijnt.
16-03-2010: Bankspaarregeling onbekend, maar wel bemind.
05-03-2010: Bijtelling van autokostenforfait ten aanzien van Renault Kangoo is onterecht.
02-03-2010: Tweede Kamer akkoord met verlenging tijdelijke contracten.
01-03-2010: Extra belastingaftrek elektrische auto's
22-02-2010: Geen babyverlof voor vaders
16-02-2010: Procedure voor aanvraag vorst-WW Bouw
12-02-2010: Depotstelsel toch nog niet per 1 januari 2010
09-02-2010: Zelfstandigenaftrek alleen bij gedetailleerde urensspecificatie
03-02-2010: Bestelauto van de zaak fiscaal de moeite waard
30-12-2009: Lonen lager, uitkeringen hoger per 1 januari.
23-12-2009: Banksparen: een andere manier van pensioen opbouwen
22-12-2009: Belangrijkste SZW-maatregelen per 1 januari 2010
17-12-2009: Minimum(jeugd)lonen 1e helft 2010 bekend.
14-12-2009: Extra controle op privgebruik auto in 2010
09-12-2009: Wand verwijderd: bestelauto toch geen personenauto
08-12-2009: BTW uit EU-landen terugvragen via een speciale website van de Belastingdienst
07-12-2009: Fiscale regels van het kerstpakket
30-11-2009: Eindejaarstips
21-11-2009: Bijtelling youngtimers naar 35%
16-11-2009: Eindejaarstips 2009 vergoedingen en verstrekkingen
12-11-2009: Geen hogere bijtellingsgrondslag voor oude auto's
11-11-2009: Eindejaarstips voor de (salaris)administratie)
06-11-2009: Beleid bestelauto met bijrijderstoel wijzigt.
04-11-2009: Zieke werknemer heeft recht op verlofdagen over hele ziekte periode
04-11-2009: Werkkostenregeling
29-10-2009: Eindejaarstips (1)
28-10-2009: Gedifferentieerde premies WGA 2010
07-10-2009: Omzetbelasting
02-10-2009: Geen dienstbetrekking voor zzp-r die klust voor n makelaar.
29-09-2009: Gebruikelijkloonregeling aangepast aan crisis
18-09-2009: Bestelauto-bijtelling
01-09-2009: Kopje koffie werknemer?
18-08-2009: Loonbelasting-wetgeving wordt ingrijpend veranderd.
01-08-2009: Tijdelijke wijziging Ontslagbesluit
17-07-2009: Nieuwe betalingstermijnen aanslagen en aanmaningen
13-07-2009: Tijdelijke contracten van jongeren vaker verlengen.
02-07-2009: Belastingadviseur voortaan 'medepleger' bij onjuiste aanifte
30-06-2009: Ondernemer moet regeling auto van de zaak kennen
24-06-2009: Omzetbelasting
02-06-2009: Geen forfaitaire bijtelling voor bestelauto ondanks tweede stoel.
29-05-2009: Compensatie deeltijdwerker voor Tweede Pinsterdag?
25-05-2009: Kosten personeelsfeest onbelast?
05-05-2009: Bijbaantjes zonder loonheffingen
27-04-2009: Veranderingen WIA per 1 mei 2009
18-04-2009: Is een oproepcontract gunstig?
18-04-2009: Akkoord sloopregeling oude (bestel) autos's
17-03-2009: Compensatie loonkosten in aantocht.
13-03-2009: Beloning en verlof
17-02-2009: Erftaks de meest gehate belasting
05-02-2009: Rittenregistratie bestelauto
29-01-2009: Spaarrekening favoriete oudedagsvoorziening
29-01-2009: Inlener en doorlener aansprakelijk voor premieheffing
06-01-2009: Gratis uittreksel handelsregister
09-12-2008: Bijtelling auto voor priv gebruik in 2009
04-12-2008: Nieuwe minimumlonen zijn bekend.
04-12-2008: Flinke salarisstijging 2009 door verlaging WW-premies.
13-11-2008: Werktijdverkorting
04-11-2008: 70 cm norm per kledingstuk
22-10-2008: Vangnetregeling zelfstandigen tijdelijk ruimer.
15-10-2008: Bedrijfsfinancin
02-10-2008: Jaarloonopgave blijft
02-10-2008: Auto 2009 Co2
17-09-2008: Prinsjesdag
05-09-2008: Kabinet verlicht lasten bedrijven
03-09-2008: Eerstedagsmelding (EDM) werknemers afgeschaft
21-08-2008: Risicoloos flexibele arbeid inhuren.?
19-08-2008: Stoffige auto toch geschikt voor priv
19-08-2008: WW-fonds UWV barstensvol
06-08-2008: Omzetbelasting
05-08-2008: Startersaftrek en VAR verklaring
31-07-2008: Nieuwe Handelsregisterwet per 1 juli van kracht.
23-07-2008: Wet overige fiscale maatregelen in Staatsblad (18 juli)
22-07-2008: Minimaal zeven jaar bewaarplicht.
08-07-2008: Sociale verzekeringen per 1 juli 2008
20-06-2008: De Zelfstandig en Zwanger-regeling (ZEZ-regeling)
02-06-2008: BTW na 40 jaar belangrijkste belasting
29-05-2008: Minimumloon per 1 juli omhoog
29-05-2008: Afschaffing AOW-partnertoeslag
16-05-2008: Verzekering kleine zelfstandigen in de maak
14-05-2008: Contante betaling benzinebon geeft problemen met BTW aftrek.
28-04-2008: Minder vergoeding kinderopvang hogere inkomens
23-04-2008: Zwangerschapsuitkering voor vrouwelijke zelfstandigen
10-04-2008: Nieuwe boetes bij de loonaangifte
05-04-2008: Zvw en DGA
05-04-2008: Zesmaandenfictie
01-04-2008: BTW identificatienummer via KvK
01-04-2008: Brief praktische invulling vrijwilligersregeling
21-03-2008: MKB is de dupe van fiscale trucs van grote bedrijven.
21-03-2008: Zelfstandigen ergeren zich aan VAR
14-03-2008: Zorg-, huur-, kinderopvangtoeslag.
28-02-2008: Verklaring geen prive gebruik auto
18-02-2008: Resultaten controles bijtelling auto
12-02-2008: Nieuwe wet verklaring arbeidsrelatie (VAR) zorgt voor meer rechtszekerheid.
11-02-2008: Extra aandacht voor bezittingen en schulden
17-01-2008: Door derde ter beschikking gestelde auto
15-01-2008: Nog zeker drie jaar chaos bij fiscus.
09-01-2008: Sparen voor pensioen via de bank.
09-01-2008: Gevolgen einde btw-plicht DGA.
03-01-2008: Schadevergoeding na liegen over ziekte
17-12-2007: Sociale verzekeringen per 1 januari 2008
17-12-2007: Zwangerschapsuitkering voor vrouwelijke zelfstandigen
10-12-2007: Btw uit hele EU in eigen land verrekenbaar
03-12-2007: Oppassubsidie
29-11-2007: MIA, EIA, VAMIL investeringsregelingen tijdelijk stopgezet.
28-11-2007: Sofinummer is geschiedenis
23-11-2007: Verhoging eigenwoningforfait boven 1 mln geleidelijker
21-11-2007: Bericht over teruggaaf inkomensafhankelijke bijdrage Zvw
20-11-2007: Belastingstelsel tast geloofwaardigheid Nederlandse bedrijfsleven aan.
16-11-2007: Nieuw in 2008: kindertoeslag
13-11-2007: Wat is DigiD en hoe vraag ik deze aan.
10-11-2007: Overheveling DGA naar Inkomstenbelasting jaar uitstellen
08-11-2007: Verruiming openingstijden Belastingtelefoon Toeslagen
03-11-2007: Aanpassing vrijstelling omzetbelasting (para-) medische diensten.
31-10-2007: Erfenis accepteren of weigeren
24-10-2007: Fiscale veranderingen per 01 januari 2008
23-10-2007: Belastingdienst herstelt voorlopige aanslagen 2006
18-10-2007: Valburgers kunnen weer geld opnemen bij bank in hun dorp
17-10-2007: Gemeentelijke belastingen
04-07-2007: Aangifte 2006 Nieuwe regels voor ziektekosten
13-04-2007: Belastingen
01-03-2007: Belastingaangifte moet gewoon 1 april binnen zijn
24-07-2006: Werkgevers willen minder belasting burgers
01-01-1970: