Administraties

Adviezen

Controles en begeleiding

Belastingzaken

Salarisadministraties

Jaarrekeningen

 

Postbus 5

6675 ZG Valburg

 

Tielsestraat 62

6675 AE Valburg

 

T 0488 431801

F 0488 431952

E info@acm-valburg.nl

 

BTW nr: 0169.59.966.B.02

Becon nr: 365932

H.R. nr: 091.31.752

 

Nieuwe boetes bij de loonaangifte

Datum: 10-04-2008

 

Sinds 1 januari 2006 geldt een gecombineerde aangifte loonheffingen/premie volksverzekeringen, premie werknemersverzekeringen, inkomensafhankelijke bijdrage Zvw.

Hiermee is ook een geheel nieuw boetesysteem in werking getreden.

Tegelijkertijd met de invoering van de gecombineerde aangifte loonheffingen deed het correctiebericht zijn intrede. Het correctiebericht heeft de suppletieaangifte vervangen en ziet op zowel het nominatieve als het collectieve deel van de gecombineerde aangifte. Het nominatieve deel bevat de algemene gegevens per werknemer (NAW, geboortedatum, nationaliteit et cetera). In het collectieve deel van de aangifte staan de totaalgegevens per inhoudingsplichtige die nodig zijn voor de belastingheffing. Daarnaast is per 1 juli 2006 de eerstedagsmelding (EMD) ingevoerd.

Nieuw systeem
Deze wijzigingen in de loonheffingen hebben geleid tot drie nieuwe verzuimboetes:

1. de verzuimboete die kan worden opgelegd ingeval een aangifte loonbelasting niet, niet tijdig, onjuist of onvolledig is gedaan;
2. de verzuimboete die kan worden opgelegd voor het niet, niet tijdig, onjuist of onvolledig doen van een correctiebericht;
3. de verzuimboete die kan opgelegd worden voor het niet, niet tijdig, onjuist of onvolledig doen van een EDM.

NB. Tot 2006 waren de boetebepalingen alleen opgenomen in de Algemene wet inzake rijksbelastingen (AWR) en in het Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst (BBBB). Nu zijn in de Wet op de loonbelasting (LB) zelf ook boetebepalingen opgenomen.

Ad 1: aangifte loonbelasting
Dient u de aangifte loonbelasting niet, niet tijdig, onjuist of onvolledig in, dan kan een verzuimboete van maximaal 1134 worden opgelegd. In het BBBB wordt onderscheid gemaakt tussen enerzijds het niet of niet tijdig doen van de aangifte en anderzijds een onjuiste of onvolledige aangifte. Wordt de aangifte niet of niet tijdig gedaan, dan geldt een verzuimenreeks waarbij pas bij het derde verzuim een boete van 113 wordt opgelegd. Als er sprake is van het uitzonderlijke geval dat stelselmatig niet of niet tijdig aangifte wordt gedaan, kan de boete van 1134 worden opgelegd. Voor de verzuimboete wegens het onjuist of onvolledig doen van de aangifte kan direct een boete van 1134 worden opgelegd, zonder dat er een verzuimenreeks geldt. Dit zal echter niet snel het geval zijn, aangezien de Belastingdienst heeft aangegeven dit alleen te doen in uitzonderlijke gevallen.


Ad 2: correctieberichten
Komt u erachter dat u een fout in de aangifte loonheffingen heeft gemaakt, dan kunt u deze herstellen. U kunt de fout corrigeren door nog binnen de aangiftetermijn een nieuwe volledige aangifte loonheffingen in te sturen. U kunt ook voor een deel van de aangifte gecorrigeerde gegevens insturen. Als u werknemersgegevens corrigeert (nominatieve deel) moet u ook altijd opnieuw de collectieve gegevens insturen. Het is ook mogelijk dat de Belastingdienst u op een fout attendeert. Als u zelf een fout opmerkt en de aangiftetermijn is al voorbij, moet u de fout binnen acht weken corrigeren. Dit doet u met een correctiebericht bij de huidige aangifte loonheffingen. Als de Belastingdienst een fout opmerkt nadat de aangiftetermijn verstreken is, moet u de fout corrigeren binnen de termijn die de Belastingdienst u geeft. Meestal betekent dit dat u de fout bij de eerstvolgende of uiterlijk bij de daaropvolgende aangifte loonheffingen moet corrigeren. U kunt dan bij die aangifte de gecorrigeerde werknemersgegevens en de nieuwe collectieve gegevens van het gecorrigeerde tijdvak insturen. Daarnaast verrekent u in die aangifte het correctiesaldo van de loonheffingen.

Verzuim
Van een correctieberichtverzuim is sprake als een correctiebericht niet, onjuist, onvolledig, dan wel niet binnen de termijn is ingediend. In zon geval kan een boete van maximaal 1134 worden opgelegd. Is er sprake van een vrijwillige verbetering dan wordt geen verzuimboete opgelegd. Ter zake van een betaalverzuim naar aanleiding van een correctiebericht kan een verzuimboete van 10% (met een maximum van 4537) worden opgelegd. Ook hier geldt dat als er sprake is van een vrijwillige verbetering geen boete kan worden opgelegd. Het correctiebericht wordt verwerkt in de actuele aangifte.

NB. In het BBBB is neergelegd dat bij correctieberichtverzuimen vooralsnog terughoudend wordt omgegaan met het opleggen van boetes. Een boete wordt in principe niet opgelegd tenzij er sprake is van uitzonderlijke situaties, zoals het stelselmatig niet nakomen van de verplichting.

Ad 3: EDM
Als u de EDM niet, onjuist, onvolledig dan wel niet binnen de gestelde termijn doet, bedraagt de verzuimboete 113 zonder dat een verzuimenreeks van toepassing is. Er geldt een maximale boete van 1134, maar deze zal alleen worden opgelegd als er sprake is van het stelselmatig niet, niet tijdig, onjuist of onvolledig indienen van de EDM. Dit zal niet snel het geval zijn. De bevoegdheid tot het opleggen van een zogenoemde EDM-boete vervalt n jaar na het einde van het kalenderjaar waarin de EDM had moeten worden gedaan.

Let op!
Heeft u niet op tijd uw aangifte loonheffingen betaald, dan geldt een verzuimenreeks. Dit betekent dat de boete oploopt naarmate het aantal verzuimen toeneemt. Bij het eerste verzuim geen boete, bij het tweede verzuim 1% met een maximum van 1134, bij het derde en volgend verzuim 5% met een maximum van 2268. Heeft u uw aangifte niet of gedeeltelijk niet betaald, dan geldt ook een verzuimenreeks. Bij het eerste verzuim 1% boete met een maximum van 1134, bij het tweede verzuim 5% met maximum van 2268, bij het derde en volgend verzuim 10% met maximum van 4537. Heeft u te weinig loonbelasting aangegeven, dan kan per kalenderjaar een boete van 10% worden opgelegd met maximum van 4537. Bij vrijwillige verbetering bedraagt de boete 5% met maximum van 4537. Er wordt geen boete opgelegd als de vrijwillige verbetering minder is dan 5000 of minder dan 12.500 en minder dan 20% is van het bedrag van het tijdvak dat is betaald.

Advies
Houdt u er rekening mee dat de gecombineerde loonaangifte, het correctiebericht en de EDM nieuwe boetemogelijkheden voor de fiscus hebben opgeleverd. De Belastingdienst heeft aangegeven terughoudend op te treden met het opleggen van deze nieuwe boetes. Toch doet u er verstandig aan om op tijd uw aangifte in te dienen, op tijd te betalen, op tijd het correctiebericht te versturen en op tijd de EDM te doen. Het boetebeleid kan namelijk in de loop van de tijd weer veranderen.

Bron: de salarisadviseur

 

Alle berichten
22-12-1999: Plannen autobelastingen 2017 - 2020
16-02-2016: "Vermogensbelasting"in strijd met Europees recht.
22-01-2016: Verschil belasting ondernemers en DGA's blijft.
06-01-2016: Veranderingen per 1 januari
10-11-2015: Pensioenleeftijd
28-08-2015: Belasting op sparen
01-07-2015: Massaal bezwaar tegen BOX 3 heffing
19-05-2015: Betere controle op Belastingen ........
01-05-2015: Nalaten zonder kinderen
11-03-2015: 8 redenen voor tegenvallende belastingteruggaven.
10-02-2015: Nieuw ontslagregime administratieve strop flexibele branches
03-12-2014: Eindejaarstips 2014
18-11-2014: Jaarlijks honderden belastingdeals met Multinationals!!
15-10-2014: De AOW-partnertoeslag verdwijnt in 2015.
30-09-2014: Langzame besluitvorming bijtellingsregels schaadr autohandel.
09-09-2014: Schenkbelasting 2014. Tarieven en vrijstellingen.
04-09-2014: Ouderen gaan meer belasting betalen.
01-09-2014: Welke mogelijkheden zijn er nog met een ontslagvergoeding
11-04-2014: Fiscus pakt schijnzelfstandigheid hard aan.
08-04-2014: ZZP-er in de zorg kan toch voldoen aan criteria ondernemerschap.
26-02-2014: De belangrijkste aftrekposten
17-01-2014: Geen Vamil meer voor auto met nihilbijtelling
13-01-2014: Vamil geldt niet langer voor zeer zuinige auto
06-01-2014: Discussie over verhoging eigenwoningforfait!!
20-12-2013: Forfait eigen woning omhoog in 2014!!
28-11-2013: Loonkosten werkgevers stijgen met 1%
20-11-2013: Jonge werkloze in dienst?? Premiekorting!
07-11-2013: Werkgever schaakmat!!!???
01-11-2013: Meevaller: eenmalige teruggaaf premies in 2014?
25-10-2013: Profiteer nu nog van de aftrekpost zorgkosten!!
15-10-2013: Overzicht fiscale wijzigingen in begrotingsafspraken
06-10-2013: Verhoging schenkvrijstelling eigen woning vanaf 1 oktober
14-08-2013: Verhoging bijdrage Zvw zonder wettelijke basis onverbindend.
07-08-2013: D66 en CDA leveren kritiek op plannen voor zzp'ers......
08-07-2013: Geen ruimte voor verlaging tarief BOX III
18-06-2013: Ingehuurde chauffeurs waren niet in dienstbetrekking.
17-06-2013: Pensioenversobering met nieuwe spaarfaciliteit
08-06-2013: Fiscus moet aanslag voortvarend opleggen.
07-06-2013: Tegemoetkoming erfbelasting ........
10-12-2012: Bijtelling auto van de zaak in 2013
05-12-2012: Het weer in Valburg
30-11-2012: Fiscaal Journaal november 2012
20-11-2012: Bent u geboren in of na 1948? dan gaat uw AOW-leeftijd omhoog.
16-11-2012: Prijsverschillen zorgverzekering lopen op tot 318 euro
14-11-2012: Nieuwe sectorpremies WW zijn bekend.
14-11-2012: BTW-vooraftrek alleen bij volledige boekhouding
24-09-2012: Hoger tarief eerste schijf inkomstenbelasting
19-06-2012: Geen toestemming meer nodig voor ontslag
07-05-2012: Ondernemer wil dat personeel zelf de reiskosten betaalt.
10-04-2012: In 2013 wijziging in factureringsregels BTW
04-04-2012: Ondernemerschap ligt voor de IB toch net even wat anders dan voor de BTW
03-04-2012: uitstel verzoeken
27-12-2011: Eerste kamer akkoord met Belastingplan 2012.
07-12-2011: Fiscale maatregelen 2012
07-12-2011: Grens inkomensafhankelijke bijdrage ZVW al per 1 januari 2012 omhoog.
06-12-2011: Eerste kamer stemt in AOW vanaf verjaardag.
29-12-2010: Nieuwe wet- en regelgeving per 1 januari 2011.
28-12-2010: Premies sociale zekerheid per 1 januari 2011 bekend
13-12-2010: Eindejaarstips voor de (salaris)administratie !
21-09-2010: Wat betekent Prinsjesdag voor u?
15-09-2010: Let op bij vierde arbeidscontract jeugdigen
31-08-2010: Tijdelijk lagere BTW op verbouwingen
10-08-2010: De fiets in de werkkostenregeling
09-08-2010: De auto van de zaak in de praktijk
06-08-2010: Voor jongeren vier (4) tijdelijke contracten mogelijk.
01-08-2010: Niewe regels per 1 juli 2010
14-07-2010: Ziekteverzuimbegeleiding: stappenplan
07-07-2010: Verloning vakantiekrachten
06-07-2010: Regels tijdelijke contracten jongere versoepeld.
05-07-2010: Maximering incassokosten voor eenmanszaken en particulieren
05-07-2010: Sociale verzekeringen per 1 juli 2010
09-06-2010: Nationale Ombudsman vindt dat Belastingdienst adviseurskosten moet vergoeden.
01-06-2010: Wettelijk minimumloon per 1 juli 2010.
19-05-2010: BTW-vrijstelling onderwijs
17-05-2010: BOX III pand waarderen tegen WOZ-waarde
22-04-2010: Vrij op 5 mei??
19-04-2010: Kantonrechtersformule ontoereikend.
29-03-2010: Urenoverzicht te globaal voor zelfstandigenaftrek
23-03-2010: G-rekening verdwijnt, depotstelsel verschijnt.
16-03-2010: Bankspaarregeling onbekend, maar wel bemind.
05-03-2010: Bijtelling van autokostenforfait ten aanzien van Renault Kangoo is onterecht.
02-03-2010: Tweede Kamer akkoord met verlenging tijdelijke contracten.
01-03-2010: Extra belastingaftrek elektrische auto's
22-02-2010: Geen babyverlof voor vaders
16-02-2010: Procedure voor aanvraag vorst-WW Bouw
12-02-2010: Depotstelsel toch nog niet per 1 januari 2010
09-02-2010: Zelfstandigenaftrek alleen bij gedetailleerde urensspecificatie
03-02-2010: Bestelauto van de zaak fiscaal de moeite waard
30-12-2009: Lonen lager, uitkeringen hoger per 1 januari.
23-12-2009: Banksparen: een andere manier van pensioen opbouwen
22-12-2009: Belangrijkste SZW-maatregelen per 1 januari 2010
17-12-2009: Minimum(jeugd)lonen 1e helft 2010 bekend.
14-12-2009: Extra controle op privgebruik auto in 2010
09-12-2009: Wand verwijderd: bestelauto toch geen personenauto
08-12-2009: BTW uit EU-landen terugvragen via een speciale website van de Belastingdienst
07-12-2009: Fiscale regels van het kerstpakket
30-11-2009: Eindejaarstips
21-11-2009: Bijtelling youngtimers naar 35%
16-11-2009: Eindejaarstips 2009 vergoedingen en verstrekkingen
12-11-2009: Geen hogere bijtellingsgrondslag voor oude auto's
11-11-2009: Eindejaarstips voor de (salaris)administratie)
06-11-2009: Beleid bestelauto met bijrijderstoel wijzigt.
04-11-2009: Zieke werknemer heeft recht op verlofdagen over hele ziekte periode
04-11-2009: Werkkostenregeling
29-10-2009: Eindejaarstips (1)
28-10-2009: Gedifferentieerde premies WGA 2010
07-10-2009: Omzetbelasting
02-10-2009: Geen dienstbetrekking voor zzp-r die klust voor n makelaar.
29-09-2009: Gebruikelijkloonregeling aangepast aan crisis
18-09-2009: Bestelauto-bijtelling
01-09-2009: Kopje koffie werknemer?
18-08-2009: Loonbelasting-wetgeving wordt ingrijpend veranderd.
01-08-2009: Tijdelijke wijziging Ontslagbesluit
17-07-2009: Nieuwe betalingstermijnen aanslagen en aanmaningen
13-07-2009: Tijdelijke contracten van jongeren vaker verlengen.
02-07-2009: Belastingadviseur voortaan 'medepleger' bij onjuiste aanifte
30-06-2009: Ondernemer moet regeling auto van de zaak kennen
24-06-2009: Omzetbelasting
02-06-2009: Geen forfaitaire bijtelling voor bestelauto ondanks tweede stoel.
29-05-2009: Compensatie deeltijdwerker voor Tweede Pinsterdag?
25-05-2009: Kosten personeelsfeest onbelast?
05-05-2009: Bijbaantjes zonder loonheffingen
27-04-2009: Veranderingen WIA per 1 mei 2009
18-04-2009: Is een oproepcontract gunstig?
18-04-2009: Akkoord sloopregeling oude (bestel) autos's
17-03-2009: Compensatie loonkosten in aantocht.
13-03-2009: Beloning en verlof
17-02-2009: Erftaks de meest gehate belasting
05-02-2009: Rittenregistratie bestelauto
29-01-2009: Spaarrekening favoriete oudedagsvoorziening
29-01-2009: Inlener en doorlener aansprakelijk voor premieheffing
06-01-2009: Gratis uittreksel handelsregister
09-12-2008: Bijtelling auto voor priv gebruik in 2009
04-12-2008: Nieuwe minimumlonen zijn bekend.
04-12-2008: Flinke salarisstijging 2009 door verlaging WW-premies.
13-11-2008: Werktijdverkorting
04-11-2008: 70 cm norm per kledingstuk
22-10-2008: Vangnetregeling zelfstandigen tijdelijk ruimer.
15-10-2008: Bedrijfsfinancin
02-10-2008: Jaarloonopgave blijft
02-10-2008: Auto 2009 Co2
17-09-2008: Prinsjesdag
05-09-2008: Kabinet verlicht lasten bedrijven
03-09-2008: Eerstedagsmelding (EDM) werknemers afgeschaft
21-08-2008: Risicoloos flexibele arbeid inhuren.?
19-08-2008: Stoffige auto toch geschikt voor priv
19-08-2008: WW-fonds UWV barstensvol
06-08-2008: Omzetbelasting
05-08-2008: Startersaftrek en VAR verklaring
31-07-2008: Nieuwe Handelsregisterwet per 1 juli van kracht.
23-07-2008: Wet overige fiscale maatregelen in Staatsblad (18 juli)
22-07-2008: Minimaal zeven jaar bewaarplicht.
08-07-2008: Sociale verzekeringen per 1 juli 2008
20-06-2008: De Zelfstandig en Zwanger-regeling (ZEZ-regeling)
02-06-2008: BTW na 40 jaar belangrijkste belasting
29-05-2008: Minimumloon per 1 juli omhoog
29-05-2008: Afschaffing AOW-partnertoeslag
16-05-2008: Verzekering kleine zelfstandigen in de maak
14-05-2008: Contante betaling benzinebon geeft problemen met BTW aftrek.
28-04-2008: Minder vergoeding kinderopvang hogere inkomens
23-04-2008: Zwangerschapsuitkering voor vrouwelijke zelfstandigen
10-04-2008: Nieuwe boetes bij de loonaangifte
05-04-2008: Zvw en DGA
05-04-2008: Zesmaandenfictie
01-04-2008: BTW identificatienummer via KvK
01-04-2008: Brief praktische invulling vrijwilligersregeling
21-03-2008: MKB is de dupe van fiscale trucs van grote bedrijven.
21-03-2008: Zelfstandigen ergeren zich aan VAR
14-03-2008: Zorg-, huur-, kinderopvangtoeslag.
28-02-2008: Verklaring geen prive gebruik auto
18-02-2008: Resultaten controles bijtelling auto
12-02-2008: Nieuwe wet verklaring arbeidsrelatie (VAR) zorgt voor meer rechtszekerheid.
11-02-2008: Extra aandacht voor bezittingen en schulden
17-01-2008: Door derde ter beschikking gestelde auto
15-01-2008: Nog zeker drie jaar chaos bij fiscus.
09-01-2008: Sparen voor pensioen via de bank.
09-01-2008: Gevolgen einde btw-plicht DGA.
03-01-2008: Schadevergoeding na liegen over ziekte
17-12-2007: Sociale verzekeringen per 1 januari 2008
17-12-2007: Zwangerschapsuitkering voor vrouwelijke zelfstandigen
10-12-2007: Btw uit hele EU in eigen land verrekenbaar
03-12-2007: Oppassubsidie
29-11-2007: MIA, EIA, VAMIL investeringsregelingen tijdelijk stopgezet.
28-11-2007: Sofinummer is geschiedenis
23-11-2007: Verhoging eigenwoningforfait boven 1 mln geleidelijker
21-11-2007: Bericht over teruggaaf inkomensafhankelijke bijdrage Zvw
20-11-2007: Belastingstelsel tast geloofwaardigheid Nederlandse bedrijfsleven aan.
16-11-2007: Nieuw in 2008: kindertoeslag
13-11-2007: Wat is DigiD en hoe vraag ik deze aan.
10-11-2007: Overheveling DGA naar Inkomstenbelasting jaar uitstellen
08-11-2007: Verruiming openingstijden Belastingtelefoon Toeslagen
03-11-2007: Aanpassing vrijstelling omzetbelasting (para-) medische diensten.
31-10-2007: Erfenis accepteren of weigeren
24-10-2007: Fiscale veranderingen per 01 januari 2008
23-10-2007: Belastingdienst herstelt voorlopige aanslagen 2006
18-10-2007: Valburgers kunnen weer geld opnemen bij bank in hun dorp
17-10-2007: Gemeentelijke belastingen
04-07-2007: Aangifte 2006 Nieuwe regels voor ziektekosten
13-04-2007: Belastingen
01-03-2007: Belastingaangifte moet gewoon 1 april binnen zijn
24-07-2006: Werkgevers willen minder belasting burgers
01-01-1970: