Administraties

Adviezen

Controles en begeleiding

Belastingzaken

Salarisadministraties

Jaarrekeningen

 

Postbus 5

6675 ZG Valburg

 

Tielsestraat 62

6675 AE Valburg

 

T 0488 431801

F 0488 431952

E info@acm-valburg.nl

 

BTW nr: 0169.59.966.B.02

Becon nr: 365932

H.R. nr: 091.31.752

 

Sociale verzekeringen per 1 januari 2008

Datum: 17-12-2007

 


14 december 2007

Nr. 07/135

Sociale verzekeringen per 1 januari 2008


Uitkeringen als de AOW, ANW, WW, WIA, WAO en Wajong gaan vanaf 1 januari 2008 omhoog. De verhogingen worden doorgevoerd omdat de uitkeringen zijn gekoppeld aan het wettelijk minimumloon. Het minimumloon stijgt van 1317,00 naar 1335,00 euro bruto. De aanpassingen zijn nodig omdat ook de lonen en de prijzen de afgelopen tijd zijn gestegen. De kinderbijslag (die valt onder de minister voor jeugd en gezin) gaat niet omhoog.

AOWers zien hun netto uitkering bijvoorbeeld met tussen de 8 en de 11 euro per maand stijgen. Hoe hoog het bedrag is, hangt af van de persoonlijke situatie. De netto-uitkering van een alleenstaande AOWer gaat bijvoorbeeld met ruim 11 euro omhoog naar 914 euro per maand. Echtparen waarvan beide partners 65 jaar of ouder zijn, krijgen in totaal netto 16 euro per maand erbij. Hun gezamenlijke netto-uitkering komt dan uit op 1251 euro per maand. Dat is exclusief vakantietoeslag en de tegemoetkoming AOW. Deze tegemoetkoming wordt aan alle AOW-ers uitbetaald en het bruto bedrag bedraagt in 2008 14,86 euro per maand.

Ook mensen met WW, WIA en WAO gaan er over het algemeen op vooruit. De uitkeringen worden verhoogd met 1,37%. De absolute stijging is lastiger aan te geven omdat die nog meer dan bij de AOW afhangt van persoonlijke omstandigheden. Zo is bijvoorbeeld ook van belang hoe hoog hun inkomen was voordat zij een uitkering kregen. Voor de berekening van de uitkering geldt bovendien een maximum inkomen; verdient men meer dan telt het deel boven dat maximum niet mee bij het bepalen van de uitkering. Dit zogeheten maximumdagloon wordt per 1 januari 2008 vastgesteld op 177,03 euro bruto per dag.

Verder wordt er per 1 januari de kindertoeslag gentroduceerd (die ook valt onder de minister voor jeugd en gezin) en is er een aanpassing in de Toeslagenwet.

AOW

AOWers die getrouwd zijn of samenwonen hebben elk een eigen recht op een AOW-pensioen. De hoogte daarvan is gelijk aan de helft van het netto minimumloon. De AOW voor een alleenstaande bedraagt 70 procent van het netto minimumloon en dat voor een eenoudergezin 90 procent. Bij die laatste groep gaat het om pensioengerechtigden die een kind hebben jonger dan achttien jaar voor wie zij kinderbijslag ontvangen.

Voor gehuwde AOWers van wie de partner jonger is dan 65, gelden afwijkende regels. Normaal gesproken is het pensioen gelijk aan 50 procent van het minimumloon (de uitkering voor een gehuwde). Daarbovenop komt een toeslag van maximaal hetzelfde bedrag (bruto 673,84) (deze toeslag komt overigens te vervallen per 1 januari 2015). Echter, is het recht op pensioen al ingegaan voor 1 februari 1994 dan valt de AOWer onder een overgangsregeling en is het pensioen 70 procent van het netto minimumloon. De toeslag is dan maximaal 30 procent.

De uitkeringsbedragen per 1 januari 2008. (In deze bedragen is nog geen rekening gehouden met de tegemoetkoming AOW van 14,86 euro bruto.)
Bruto p.mnd Bruto vak.

uitk.p.mnd

Gehuwden 673,84 38,35

Gehuwden met maximale toeslag

(partner jonger dan 65 jaar)
1347,68 76,70
Maximale toeslag 673,84
Ongehuwden 984,86 53,68
Ongehuwd met kind tot 18 jaar 1222,72 69,02
AOW-pensioen ingegaan vr 1-2-1994

Gehuwden zonder toeslag

(partner jonger dan 65 jaar)
984,86

53,68

Maximale toeslag


362,82


Gehuwden met maximale toeslag

(partner jonger dan 65 jaar)
1347,68 76,70

De toeslag bedraagt maximaal 673,84 euro bruto per maand. Hoe hoog de toeslag precies is, hangt af van het inkomen van de werkende jongere partner. Een deel van het inkomen wordt namelijk van de toeslag afgetrokken. Als het bruto-inkomen van de jongere partner hoger is dan 1211,01 euro bruto heeft de AOWer helemaal geen recht op toeslag.
Het berekenen van de hoogte van de toeslag gaat als volgt:

De eerste 200,25 euro van het partnerinkomen is vrijgesteld. Ook een derde deel van het inkomen daarboven telt niet mee. Als de partner dus 1000 euro bruto verdient, telt de eerste 200,25 niet mee. Ook is een derde deel van (1000-200,25) 799,75 vrijgesteld, wat uitkomt op 266,58 euro. In totaal is dan 466,83 euro vrijgesteld. Van de toeslag wordt dus 1000-466,83= 533,17 euro ingehouden.

Als het recht op toeslag voor 1 februari 1994 is ingegaan valt de rechthebbende onder een overgangsregeling en bedraagt de toeslag maximaal bruto 362,82 euro. Als de partner meer verdient dan 744,48 euro bruto vervalt de uitkering. Dat geldt ook als de partner een sociale verzekeringsuitkering krijgt die hoger is dan dat bedrag.

De bij deze bruto bedragen behorende netto-uitkeringen zijn in onderstaand overzicht weergegeven. Hierbij is uitgegaan van de situatie dat betrokkenen geen aanvullend pensioen hebben.

Netto AOW gehuwden (exclusief tegemoetkoming AOW). Als beide partners boven de 65 jaar zijn, krijgen zij dus allebei de uitkering.
1-7-2007 1-1-2008 verschil
per maand 617,11 625,33 8,22
vakantietoeslag 36,11 35,59 -0,52
Totaal 653,22 660,92 7,70

Netto AOW alleenstaanden (exclusief tegemoetkoming AOW)
1-7-2007 1-1-2008 verschil
per maand 902,20 913,96 11,76
vakantietoeslag 50,55 49,82 - 0,73
Totaal 952,75 963,78 11,03

ANW

De Algemene nabestaandenwet (ANW) is een volksverzekering die recht geeft op een uitkering aan volwassenen van wie de partner is overleden. Het kan gaan om een huwelijkspartner of een partner met wie zij ongehuwd samenwoonden. De uitkering bedraagt maximaal 70 procent van het netto minimumloon. Nabestaanden die een kind verzorgen van 18 jaar of jonger waarvan een ouder is overleden, krijgen daarnaast een inkomensafhankelijke uitkering van 20 procent van het netto minimumloon. Ook weeskinderen komen in aanmerking voor een uitkering.

De hoogte van de ANW-uitkering is afhankelijk van het inkomen van de nabestaande. Uitkeringen worden er geheel van afgetrokken. Van inkomen uit arbeid blijft een deel buiten beschouwing (50 procent van het minimumloon plus een derde deel van het meerdere).

Nabestaanden die voor juli 1996 al een AWW-uitkering (de voorganger van de ANW) ontvingen, krijgen in ieder geval een bodemuitkering van 30 procent van het bruto-minimumloon, ook als hun inkomen hoger uitvalt dan de bovengenoemde inkomensgrens.

In onderstaand overzicht zijn de bruto ANW bedragen opgenomen. De bedragen zijn weergegeven exclusief de tegemoetkoming ANW. Deze bedraagt bruto 14,86 per maand.
Bruto p.mnd

Bruto vak.

uitk.p.mnd
Maximale nabestaandenuitkering 1042,88 64,69
Halfwezenuitkering 240,23 18,47
Wezenuitkering tot 10 jaar 333,72 20,70
Wezenuitkering van 10 tot 16 jaar 500,58 31,05
Wezenuitkering van 16 tot 21/27 jaar 667,44 41,40Kinderbijslag

Ieder half jaar worden de kinderbijslagbedragen aangepast. De bedragen groeien mee met de ontwikkeling van de prijzen. In de periode tussen april en oktober is er geen stijging van het prijsniveau geweest. Hierdoor worden de bedragen per 1 januari niet aangepast.

Op 1 januari 2008 bedraagt het basisbedrag per kind 271,70 euro. Voor kinderen die op of na 1 januari 1995 geboren zijn, is de hoogte van het kinderbijslagbedrag alleen afhankelijk van de leeftijd van het kind. Voor kinderen die geboren zijn vr 1 januari 1995 of die na 1 oktober 1994, 6 of 12 jaar worden is de hoogte van het kinderbijslagbedrag ook afhankelijk van het aantal kinderen in het gezin.

Vanaf 1 januari 2008 gelden in de kinderbijslag de volgende bedragen per kind per kwartaal.

I. Kinderen geboren vr 1 januari 1995 zijn geboren: 12 t/m 17 jaar

Gezinnen met:

1 kind 271,70
2 kinderen 305,54
3 kinderen 316,82
4 kinderen 341,61
5 kinderen 356,48
6 kinderen 366,40

II. Voor kinderen geboren op of na 1 januari 1995 gelden de volgende bedragen:
0-6 jaar


190,19
6-12 jaar 230,95
12-18 jaar 271,70

Deze bedragen blijven gelijk, ongeacht de gezinsgrootte.

Kindertoeslag

Vanaf 1 januari 2008 komt er een nieuwe toeslag bij: de kindertoeslag. Dit is een tegemoetkoming in de kosten van het onderhoud van kinderen. De kindertoeslag komt in de plaats van de kinderkorting. De kinderkorting is tot en met 2007 een korting op de inkomstenbelasting. Sommige gezinnen kunnen niet of niet volledig profiteren van de huidige kinderkorting (bijvoorbeeld omdat ze te weinig belasting betalen). Van de kindertoeslag kan iedereen profiteren die er recht op heeft. De uitbetaling vindt maandelijks plaats.

Een ouder heeft, ongeacht het aantal kinderen, recht op n kindertoeslag. De hoogte van de kindertoeslag is afhankelijk van het inkomen van de aanvrager en eventuele partner. De kindertoeslag is maximaal 994,00 per jaar, dit is ruim 82 per maand. De kindertoeslag is maximaal bij een toetsinginkomen tot 29.413. Daarna wordt de toeslag afgebouwd met 5,75% van het extra inkomen. Bij een inkomen boven 46.700 is er geen recht op kindertoeslag.

In 2009 zal de kindertoeslag opgaan in het kindgebonden budget.

Wajong

De Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong) biedt jonge gehandicapten en studenten die arbeidsongeschikt zijn een uitkering op minimumniveau. De grondslag op basis waarvan de uitkering wordt berekend gaat per 1 januari 2008 omhoog. Ook de grondslagen voor Wajong-gerechtigden beneden de 23 jaar, die worden afgeleid van de minimumjeugdlonen, worden op die datum verhoogd.

Per 1 januari 2008 zijn deze bruto grondslagen (exclusief vakantietoeslag) per dag:
vanaf 23 jaar ten hoogste 61,38
22 jaar ten hoogste 52,17
21 jaar ten hoogste 44,50
20 jaar ten hoogste 37,75
19 jaar ten hoogste 32,23
18 jaar ten hoogste 27,93

Naast de Wajong-uitkering heeft elke Wajong-gerechtigde onder de 23 jaar recht op een tegemoetkoming. Deze compenseert (deels) de inkomensachteruitgang die de invoering van de Zorgverzekeringswet heeft veroorzaakt.
22 jaar 1,65 bruto per maand
21 jaar 4,01
20 jaar 8,13
19 jaar 13,56
18 jaar 14,16

Maximumdagloon (WW, WIA en WAO)
Per 1 januari 2008 worden bestaande uitkeringen verhoogd met 1,37%. De hoogte van de WW, WIA en WAO-uitkering hangt mede af van de hoogte van het laatst verdiende loon en het zogenoemde maximumdagloon. Per 1 januari wordt het maximum dagloon verhoogd van 174,64 naar 177,03 euro bruto.

Toeslagenwet en kopjes op de uitkeringen
De Toeslagenwet en de zogenaamde kopjesregeling zorgen voor een aanvulling op een aantal uitkeringen tot het sociaal minimum. Het gaat bijvoorbeeld om de WW, WIA, WAO en ZW-uitkering. Per 1 januari 2008 wordt de kopjesregeling opgeheven en de Toeslagenwet uitgebreid. Er ontstaat recht op een toeslag als uitkeringsgerechtigde een uitkering ontvangt die lager is dan het normbedrag. De toeslag vult de uitkering aan tot het normbedrag, maar het totaal van de uitkering en toeslag samen is niet meer dan wat het vroegere loon. Een toeslag op de uitkering kan worden aangevraagd bij het UWV.

De hoogte van de normbedragen per 1 januari 2008 zijn als volgt vastgesteld:
ZW/WW/WAO/WIA/Wajong*
Gehuwden 61,38
Alleenstaande ouders 55,85
Alleenstaanden:
vanaf 23 jaar 47,17
22 jaar 36,32
21 jaar 30,44
20 jaar 25,40
19 jaar 21,58
18 jaar 18,94

*exclusief vakantietoeslag

Uitlooptermijn kopjesregeling

De mensen die in 2007 recht hadden op een kopje op hun uitkering, ontvangen bericht van het UWV over de nieuwe situatie per 1 januari 2008. Voor mensen die eind 2007 recht op een kopje op hun uitkering hebben en die daarnaast nog andere inkomsten hebben, loopt de kopjesregeling nog twee maanden door tot 1 maart 2008. Zij hebben per 1 januari 2008 geen recht op een toeslag omdat hun inkomen hun uitkering en andere inkomsten boven het normbedrag van de Toeslagenwet uitkomt.

Premiepercentages 1 januari 2008
2007 2008 verschil
premiepercentages
AOW 17,90 17,90 0,00
a) ANW 1,25 1,10 -0,15
a) AWBZ 12,00 12,15 0,15
b) WAO/WIA-basispremie (Aof) 5,15 5,65 0,50
b) Uniforme WAO-premie (Aok) 0,48 0,15 -0,33
b) WGA-rekenpremie (Werkhervattingskas) 0,75 0,57 -0,18
c) Awf werkgeverspremie 4,40 4,75 0,35
d) Awf werknemerspremie 3,85 3,50

-0,35
e)

ZVW-inkomensafhankelijke bijdrage werkgevers
6,50 7,20 0,70
UFO 0,78 0,78

0,00
UFO-ERD ZW 0,72 0,72

0,00
Sectorpremie gemiddeld 0,99 1,02

0,03
f) Verplichte werkgeversbijdrage
kinderopvang


bedrag in euro's

Max. premieloon werknemersverzekeringen 172,48 177,03

4,55
Max. bijdrageloon ZVW per jaar 30623,00 31231,00

608,00
Franchise Awf-premie per dag 60,00 61,00

1,00


a) Om het exploitatiesaldo van het ANW-fonds terug te brengen, wordt de ANW-premie met 0,15%-punt verlaagd. Om lasten- en koopkrachteffecten te voorkomen wordt de AWBZ-premie met 0,15%-punt verhoogd.

b) Het UWV heeft de Aok-premie en de WGA-rekenpremie lager vastgesteld dan in 2007. De effecten op de lasten voor werkgevers worden opgevangen door de WAO/WIA-basispremie te verhogen.

c) Het opleidingsfonds voor medisch specialisten is per 2008 definitief overgeheveld van het ZVW-fonds naar de begroting VWS. Dit zorgt voor een lagere ZVW-premie, hetgeen voor het werkgeversdeel wordt gecompenseerd door een verhoging van de Awf-premie met 0,40%-punt. Om de lastenstijging door de hogere sectorpremie te voorkomen wordt de Awf-premie verlaagd met 0,05%-punt.

d) In verband met het koopkrachtpakket wordt de Awf-premie met 0,35%-punt verlaagd.

e) Door de stijgende zorgkosten stijgt de inkomensafhankelijke premie met 0,70%-punt.

f) Het UWV heeft de gemiddelde sectorpremie 0,03% hoger vastgesteld dan in 2007. Om een lastenstijging voor werkgevers te voorkomen wordt de Awf-premie met 0,05%-punt verlaagd.

g) De verplichte werkgeversbijdrage kinderopvang wordt verhoogd met 0,06%-punt. Dit houdt verband met de gestegen kinderopvangkosten.

Bron: Ministerie SZ
 

Alle berichten
22-12-1999: Plannen autobelastingen 2017 - 2020
16-02-2016: "Vermogensbelasting"in strijd met Europees recht.
22-01-2016: Verschil belasting ondernemers en DGA's blijft.
06-01-2016: Veranderingen per 1 januari
10-11-2015: Pensioenleeftijd
28-08-2015: Belasting op sparen
01-07-2015: Massaal bezwaar tegen BOX 3 heffing
19-05-2015: Betere controle op Belastingen ........
01-05-2015: Nalaten zonder kinderen
11-03-2015: 8 redenen voor tegenvallende belastingteruggaven.
10-02-2015: Nieuw ontslagregime administratieve strop flexibele branches
03-12-2014: Eindejaarstips 2014
18-11-2014: Jaarlijks honderden belastingdeals met Multinationals!!
15-10-2014: De AOW-partnertoeslag verdwijnt in 2015.
30-09-2014: Langzame besluitvorming bijtellingsregels schaadr autohandel.
09-09-2014: Schenkbelasting 2014. Tarieven en vrijstellingen.
04-09-2014: Ouderen gaan meer belasting betalen.
01-09-2014: Welke mogelijkheden zijn er nog met een ontslagvergoeding
11-04-2014: Fiscus pakt schijnzelfstandigheid hard aan.
08-04-2014: ZZP-er in de zorg kan toch voldoen aan criteria ondernemerschap.
26-02-2014: De belangrijkste aftrekposten
17-01-2014: Geen Vamil meer voor auto met nihilbijtelling
13-01-2014: Vamil geldt niet langer voor zeer zuinige auto
06-01-2014: Discussie over verhoging eigenwoningforfait!!
20-12-2013: Forfait eigen woning omhoog in 2014!!
28-11-2013: Loonkosten werkgevers stijgen met 1%
20-11-2013: Jonge werkloze in dienst?? Premiekorting!
07-11-2013: Werkgever schaakmat!!!???
01-11-2013: Meevaller: eenmalige teruggaaf premies in 2014?
25-10-2013: Profiteer nu nog van de aftrekpost zorgkosten!!
15-10-2013: Overzicht fiscale wijzigingen in begrotingsafspraken
06-10-2013: Verhoging schenkvrijstelling eigen woning vanaf 1 oktober
14-08-2013: Verhoging bijdrage Zvw zonder wettelijke basis onverbindend.
07-08-2013: D66 en CDA leveren kritiek op plannen voor zzp'ers......
08-07-2013: Geen ruimte voor verlaging tarief BOX III
18-06-2013: Ingehuurde chauffeurs waren niet in dienstbetrekking.
17-06-2013: Pensioenversobering met nieuwe spaarfaciliteit
08-06-2013: Fiscus moet aanslag voortvarend opleggen.
07-06-2013: Tegemoetkoming erfbelasting ........
10-12-2012: Bijtelling auto van de zaak in 2013
05-12-2012: Het weer in Valburg
30-11-2012: Fiscaal Journaal november 2012
20-11-2012: Bent u geboren in of na 1948? dan gaat uw AOW-leeftijd omhoog.
16-11-2012: Prijsverschillen zorgverzekering lopen op tot 318 euro
14-11-2012: Nieuwe sectorpremies WW zijn bekend.
14-11-2012: BTW-vooraftrek alleen bij volledige boekhouding
24-09-2012: Hoger tarief eerste schijf inkomstenbelasting
19-06-2012: Geen toestemming meer nodig voor ontslag
07-05-2012: Ondernemer wil dat personeel zelf de reiskosten betaalt.
10-04-2012: In 2013 wijziging in factureringsregels BTW
04-04-2012: Ondernemerschap ligt voor de IB toch net even wat anders dan voor de BTW
03-04-2012: uitstel verzoeken
27-12-2011: Eerste kamer akkoord met Belastingplan 2012.
07-12-2011: Fiscale maatregelen 2012
07-12-2011: Grens inkomensafhankelijke bijdrage ZVW al per 1 januari 2012 omhoog.
06-12-2011: Eerste kamer stemt in AOW vanaf verjaardag.
29-12-2010: Nieuwe wet- en regelgeving per 1 januari 2011.
28-12-2010: Premies sociale zekerheid per 1 januari 2011 bekend
13-12-2010: Eindejaarstips voor de (salaris)administratie !
21-09-2010: Wat betekent Prinsjesdag voor u?
15-09-2010: Let op bij vierde arbeidscontract jeugdigen
31-08-2010: Tijdelijk lagere BTW op verbouwingen
10-08-2010: De fiets in de werkkostenregeling
09-08-2010: De auto van de zaak in de praktijk
06-08-2010: Voor jongeren vier (4) tijdelijke contracten mogelijk.
01-08-2010: Niewe regels per 1 juli 2010
14-07-2010: Ziekteverzuimbegeleiding: stappenplan
07-07-2010: Verloning vakantiekrachten
06-07-2010: Regels tijdelijke contracten jongere versoepeld.
05-07-2010: Maximering incassokosten voor eenmanszaken en particulieren
05-07-2010: Sociale verzekeringen per 1 juli 2010
09-06-2010: Nationale Ombudsman vindt dat Belastingdienst adviseurskosten moet vergoeden.
01-06-2010: Wettelijk minimumloon per 1 juli 2010.
19-05-2010: BTW-vrijstelling onderwijs
17-05-2010: BOX III pand waarderen tegen WOZ-waarde
22-04-2010: Vrij op 5 mei??
19-04-2010: Kantonrechtersformule ontoereikend.
29-03-2010: Urenoverzicht te globaal voor zelfstandigenaftrek
23-03-2010: G-rekening verdwijnt, depotstelsel verschijnt.
16-03-2010: Bankspaarregeling onbekend, maar wel bemind.
05-03-2010: Bijtelling van autokostenforfait ten aanzien van Renault Kangoo is onterecht.
02-03-2010: Tweede Kamer akkoord met verlenging tijdelijke contracten.
01-03-2010: Extra belastingaftrek elektrische auto's
22-02-2010: Geen babyverlof voor vaders
16-02-2010: Procedure voor aanvraag vorst-WW Bouw
12-02-2010: Depotstelsel toch nog niet per 1 januari 2010
09-02-2010: Zelfstandigenaftrek alleen bij gedetailleerde urensspecificatie
03-02-2010: Bestelauto van de zaak fiscaal de moeite waard
30-12-2009: Lonen lager, uitkeringen hoger per 1 januari.
23-12-2009: Banksparen: een andere manier van pensioen opbouwen
22-12-2009: Belangrijkste SZW-maatregelen per 1 januari 2010
17-12-2009: Minimum(jeugd)lonen 1e helft 2010 bekend.
14-12-2009: Extra controle op privgebruik auto in 2010
09-12-2009: Wand verwijderd: bestelauto toch geen personenauto
08-12-2009: BTW uit EU-landen terugvragen via een speciale website van de Belastingdienst
07-12-2009: Fiscale regels van het kerstpakket
30-11-2009: Eindejaarstips
21-11-2009: Bijtelling youngtimers naar 35%
16-11-2009: Eindejaarstips 2009 vergoedingen en verstrekkingen
12-11-2009: Geen hogere bijtellingsgrondslag voor oude auto's
11-11-2009: Eindejaarstips voor de (salaris)administratie)
06-11-2009: Beleid bestelauto met bijrijderstoel wijzigt.
04-11-2009: Zieke werknemer heeft recht op verlofdagen over hele ziekte periode
04-11-2009: Werkkostenregeling
29-10-2009: Eindejaarstips (1)
28-10-2009: Gedifferentieerde premies WGA 2010
07-10-2009: Omzetbelasting
02-10-2009: Geen dienstbetrekking voor zzp-r die klust voor n makelaar.
29-09-2009: Gebruikelijkloonregeling aangepast aan crisis
18-09-2009: Bestelauto-bijtelling
01-09-2009: Kopje koffie werknemer?
18-08-2009: Loonbelasting-wetgeving wordt ingrijpend veranderd.
01-08-2009: Tijdelijke wijziging Ontslagbesluit
17-07-2009: Nieuwe betalingstermijnen aanslagen en aanmaningen
13-07-2009: Tijdelijke contracten van jongeren vaker verlengen.
02-07-2009: Belastingadviseur voortaan 'medepleger' bij onjuiste aanifte
30-06-2009: Ondernemer moet regeling auto van de zaak kennen
24-06-2009: Omzetbelasting
02-06-2009: Geen forfaitaire bijtelling voor bestelauto ondanks tweede stoel.
29-05-2009: Compensatie deeltijdwerker voor Tweede Pinsterdag?
25-05-2009: Kosten personeelsfeest onbelast?
05-05-2009: Bijbaantjes zonder loonheffingen
27-04-2009: Veranderingen WIA per 1 mei 2009
18-04-2009: Is een oproepcontract gunstig?
18-04-2009: Akkoord sloopregeling oude (bestel) autos's
17-03-2009: Compensatie loonkosten in aantocht.
13-03-2009: Beloning en verlof
17-02-2009: Erftaks de meest gehate belasting
05-02-2009: Rittenregistratie bestelauto
29-01-2009: Spaarrekening favoriete oudedagsvoorziening
29-01-2009: Inlener en doorlener aansprakelijk voor premieheffing
06-01-2009: Gratis uittreksel handelsregister
09-12-2008: Bijtelling auto voor priv gebruik in 2009
04-12-2008: Nieuwe minimumlonen zijn bekend.
04-12-2008: Flinke salarisstijging 2009 door verlaging WW-premies.
13-11-2008: Werktijdverkorting
04-11-2008: 70 cm norm per kledingstuk
22-10-2008: Vangnetregeling zelfstandigen tijdelijk ruimer.
15-10-2008: Bedrijfsfinancin
02-10-2008: Jaarloonopgave blijft
02-10-2008: Auto 2009 Co2
17-09-2008: Prinsjesdag
05-09-2008: Kabinet verlicht lasten bedrijven
03-09-2008: Eerstedagsmelding (EDM) werknemers afgeschaft
21-08-2008: Risicoloos flexibele arbeid inhuren.?
19-08-2008: Stoffige auto toch geschikt voor priv
19-08-2008: WW-fonds UWV barstensvol
06-08-2008: Omzetbelasting
05-08-2008: Startersaftrek en VAR verklaring
31-07-2008: Nieuwe Handelsregisterwet per 1 juli van kracht.
23-07-2008: Wet overige fiscale maatregelen in Staatsblad (18 juli)
22-07-2008: Minimaal zeven jaar bewaarplicht.
08-07-2008: Sociale verzekeringen per 1 juli 2008
20-06-2008: De Zelfstandig en Zwanger-regeling (ZEZ-regeling)
02-06-2008: BTW na 40 jaar belangrijkste belasting
29-05-2008: Minimumloon per 1 juli omhoog
29-05-2008: Afschaffing AOW-partnertoeslag
16-05-2008: Verzekering kleine zelfstandigen in de maak
14-05-2008: Contante betaling benzinebon geeft problemen met BTW aftrek.
28-04-2008: Minder vergoeding kinderopvang hogere inkomens
23-04-2008: Zwangerschapsuitkering voor vrouwelijke zelfstandigen
10-04-2008: Nieuwe boetes bij de loonaangifte
05-04-2008: Zvw en DGA
05-04-2008: Zesmaandenfictie
01-04-2008: BTW identificatienummer via KvK
01-04-2008: Brief praktische invulling vrijwilligersregeling
21-03-2008: MKB is de dupe van fiscale trucs van grote bedrijven.
21-03-2008: Zelfstandigen ergeren zich aan VAR
14-03-2008: Zorg-, huur-, kinderopvangtoeslag.
28-02-2008: Verklaring geen prive gebruik auto
18-02-2008: Resultaten controles bijtelling auto
12-02-2008: Nieuwe wet verklaring arbeidsrelatie (VAR) zorgt voor meer rechtszekerheid.
11-02-2008: Extra aandacht voor bezittingen en schulden
17-01-2008: Door derde ter beschikking gestelde auto
15-01-2008: Nog zeker drie jaar chaos bij fiscus.
09-01-2008: Sparen voor pensioen via de bank.
09-01-2008: Gevolgen einde btw-plicht DGA.
03-01-2008: Schadevergoeding na liegen over ziekte
17-12-2007: Sociale verzekeringen per 1 januari 2008
17-12-2007: Zwangerschapsuitkering voor vrouwelijke zelfstandigen
10-12-2007: Btw uit hele EU in eigen land verrekenbaar
03-12-2007: Oppassubsidie
29-11-2007: MIA, EIA, VAMIL investeringsregelingen tijdelijk stopgezet.
28-11-2007: Sofinummer is geschiedenis
23-11-2007: Verhoging eigenwoningforfait boven 1 mln geleidelijker
21-11-2007: Bericht over teruggaaf inkomensafhankelijke bijdrage Zvw
20-11-2007: Belastingstelsel tast geloofwaardigheid Nederlandse bedrijfsleven aan.
16-11-2007: Nieuw in 2008: kindertoeslag
13-11-2007: Wat is DigiD en hoe vraag ik deze aan.
10-11-2007: Overheveling DGA naar Inkomstenbelasting jaar uitstellen
08-11-2007: Verruiming openingstijden Belastingtelefoon Toeslagen
03-11-2007: Aanpassing vrijstelling omzetbelasting (para-) medische diensten.
31-10-2007: Erfenis accepteren of weigeren
24-10-2007: Fiscale veranderingen per 01 januari 2008
23-10-2007: Belastingdienst herstelt voorlopige aanslagen 2006
18-10-2007: Valburgers kunnen weer geld opnemen bij bank in hun dorp
17-10-2007: Gemeentelijke belastingen
04-07-2007: Aangifte 2006 Nieuwe regels voor ziektekosten
13-04-2007: Belastingen
01-03-2007: Belastingaangifte moet gewoon 1 april binnen zijn
24-07-2006: Werkgevers willen minder belasting burgers
01-01-1970: