Administraties

Adviezen

Controles en begeleiding

Belastingzaken

Salarisadministraties

Jaarrekeningen

 

Postbus 5

6675 ZG Valburg

 

Tielsestraat 62

6675 AE Valburg

 

T 0488 431801

F 0488 431952

E info@acm-valburg.nl

 

BTW nr: 0169.59.966.B.02

Becon nr: 365932

H.R. nr: 091.31.752

 

Eindejaarstips 2014

Datum: 03-12-2014

 

Zonder einde is er geen begin. Dat geldt in meerdere opzichten ook voor de jaarlijkse wijzigingen in de fiscale regelgeving. Aan het eind van dit jaar nemen we afscheid van een aantal bestaande regels en faciliteiten, en in 2015 maken we kennis met nieuwe en andere (spel)regels.
Aan u de kunst om daar zonder brokken doorheen te laveren. Wellicht moet u nog vr het begin van 2015 actie ondernemen om een fiscaal optimale positie te realiseren. Hopelijk kunnen de onderstaande eindejaarstips die zijn opgesteld door de redactie van Fiscanet u daarbij helpen.
Dit zijn de Eindejaarstips voor 2014;
√ Benut langere betalingstermijn voor belastingaanslag 2014
√ Vraag digitaal uw voorlopige aanslag inkomstenbelasting 2015 aan
√ Veranderingen voor pensioenregelingen: pas uw pensioenregeling op tijd aan
√ Geef uw werknemers in 2015 belastingvrij een pc of smartphone
√ Houd rekening met veranderingen in de gebruikelijkloonregeling voor dgas
√ Koop uw levenslooptegoed in 2015 fiscaal vriendelijk af
√ Koop dit jaar nog fiscaal vriendelijk uw stamrecht af
√ Keer dit jaar nog dividend uit uit uw BV
√ Fiscaal vriendelijk fietsen ook in 2015 mogelijk
√ Maak dit jaar nog gebruik van de eenmalig verhoogde schenkingsvrijstelling
√ Restschulden? Verlaag uw maandlasten
√ Benut extra mogelijkheden hypotheekrenteaftrek bij te koop staande woning
√ Ga na of het zinvol is om uw leasecontract aan te passen
√ Rij tot 2017 goedkoop en zonder bijtelling
√ Houd rekening met (mogelijke) komst nieuwe VAR: de beschikking geen loonheffingen
√ Ga als zzper pensioen opbouwen
√ Houd rekening met veranderingen kindregelingen
√ Ga tijdig na of u in 2014 aan het urencriterium voldoet
√ Maak op tijd bezwaar tegen naheffingsaanslag parkeerbelasting
√ Oudere werknemers opgelet! De werkbonus verdwijnt
√ Ouderen opgelet! Aanpassing ouderenkorting en afschaffing ouderentoeslag
√ Houd rekening met aanpassingen wettelijk minimumloon per 1 januari 2015
√ Saldinisten opgelet!
FiscaNet | Binnenkant 18 | 1011 BG Amsterdam | redactie@fiscanet.nl | 020-6272175 (kantooruren) 1
√ Benut langere betalingstermijn voor belastingaanslag 2014
Sinds 1 januari 2014 is een aantal belastingregels veranderd. De kans is groot dat u daardoor over 2014 meer belasting moet betalen dan u verwacht, of minder terugkrijgt.
Geldt voor u het volgende?
U had in 2014 een of meer van de volgende inkomsten:
loon
uitkering
winst uit onderneming
resultaat uit overig werk
Deze inkomsten waren in totaal hoger dan 20.000 euro.
Dan hebt u in 2014 vermoedelijk te weinig belasting betaald.
Dit heeft gevolgen voor uw aanslag over 2014. Als u belasting moet betalen, is het bedrag waarschijnlijk hoger dan u verwacht.
Als u volgend jaar met deze 'naheffing' van de fiscus krijgt te maken, krijgt u daarvoor 4 maanden extra tijd om te betalen. Deze 4 maanden komen bovenop de gebruikelijke betalingstermijn bij de fiscus van 6 weken. Over die tijd hoeft geen invorderingsrente te worden betaald. Invorderingsrente is rente die moet worden betaald als een belastingaanslag te laat wordt betaald.
Let op!
Dit extra uitstel van 4 maanden gaat voor iedereen gelden en voor het hele bedrag van de aanslag. Als u hiervan gebruik gaat maken, dan bent u voor de duur van het uitstel wel Belastingrente, een vergoeding voor gemiste rente, verschuldigd.
√ Vraag digitaal uw voorlopige aanslag inkomstenbelasting 2015 aan
Krijgt u belasting terug of moet u belasting betalen? Als u een voorlopige aanslag aanvraagt, kunt u vooraf de belasting maandelijks terugkrijgen of betalen. Vanaf 21 november 2014 kunt u via www.belastingdienst.nl digitaal een voorlopige aanslag over 2015 aanvragen, wijzigen of stopzetten.
Let op!
Een voorlopige aanslag is een voorlopige berekening. U krijgt later altijd een definitieve aanslag. Samen aangevraagd? Toch afzonderlijk bericht
Vraagt u samen met uw fiscale partner een voorlopige aanslag aan? Dan krijgt u allebei afzonderlijk bericht over de teruggaaf of betaling. Het kan zijn dat u niet op hetzelfde moment bericht krijgt.

√ Veranderingen voor pensioenregelingen: pas uw pensioenregeling op tijd aan In 2014 is de maximale pensioenopbouw (fiscaal) beperkt in verband met de verhoging van de AOWleeftijd en de pensioenleeftijd (richtleeftijd). Dit kan gevolgen hebben gehad voor de pensioenregeling van uw werknemers. Per 1 januari 2015 komt daar een aantal maatregelen bij.
Verdere beperking pensioenopbouw
Op 1 januari 2014 zijn de maximale opbouwpercentages verlaagd. Op 1 januari 2015 wordt de ruimte voor pensioenopbouw verder beperkt. Uitgangspunt is daarbij dat werknemers in 40 jaar een ouderdomspensioen kunnen opbouwen van maximaal 75 procent van hun gemiddelde loon.
Het jaarlijkse opbouwpercentage gaat voor middelloonregelingen omlaag van 2,15 procent (2014) naar 1,875 procent (2015) en voor eindloonregelingen van 1,9 procent (2014) naar 1,657 procent (2015). De opbouwpercentages voor partner- en wezenpensioen worden evenredig verlaagd.
Beperking pensioengevend loon
Daarnaast wordt de maximale hoogte van het pensioengevend loon beperkt. Het pensioengevend loon wordt vanaf 1 januari 2015 begrensd op maximaal 100.000 euro. Werknemers met een hoger loon dan 100.000 euro kunnen over dat hogere loon alleen een zogenoemd nettopensioen of
nettolijfrente opbouwen. Omdat de premies uit het netto-inkomen worden betaald, zijn de bijbehorende uitkeringen vrijgesteld van inkomstenbelasting. Ook hoort de waarde van de nettolijfrente of het nettopensioen niet tot het belaste vermogen in box 3.
Let op!
Pas de pensioenregeling van uw werknemers op tijd aan.
Deze wijzigingen betekenen namelijk dat u vr 1 januari 2015 de pensioenregeling van uw werknemers moet hebben aangepast. Voor 1 januari 2015 hebt u de mogelijkheid om een aangepaste pensioenregeling aan de Belastingdienst voor te leggen. Als u dat doet, kunt u deze regeling in overleg met de Belastingdienst in de loop van 2015 nog aanpassen. Deze aanpassing
moet dan wel zo snel mogelijk gebeuren en met terugwerkende kracht tot 1 januari 2015.
√ Geef uw werknemers in 2015 belastingvrij een pc of smartphone
Per 1 januari 2015 is de werkkostenregeling verplicht voor alle werkgevers. Dit betekent onder
andere dat gereedschappen, computers, mobiele communicatiemiddelen en dergelijke apparatuur
vrijgesteld zijn van belasting als ze voldoen aan het noodzakelijkheidscriterium. Dit is het geval als:
- de voorziening naar uw redelijke oordeel noodzakelijk is voor een behoorlijke vervulling van de dienstbetrekking;
- u de voorziening betaalt en de kosten niet doorberekent aan de werknemer;
- uw werknemer de voorziening teruggeeft of de restwaarde van de voorziening aan u betaalt als hij deze niet meer nodig heeft voor de dienstbetrekking;

Als uw werknemer privvoordeel heeft van de voorziening, hoeft u dit voordeel niet tot het loon te rekenen. U mag wel een eigen bijdrage vragen als u uw werknemer laat kiezen voor een duurdere uitvoering van de noodzakelijke voorziening.
√ Houd rekening met veranderingen in de gebruikelijkloonregeling voor dgas
Voor dgas geldt de zogenaamde gebruikelijkloonregeling. Deze regeling bepaalt hoe hoog het loon minimaal moet zijn.
In de gebruikelijkloonregeling verandert het volgende:
De doelmatigheidsmarge gaat omlaag naar 25 procent.
Het begrip meest vergelijkbare dienstbetrekking wordt gentroduceerd.
Het gebruikelijk loon wordt op een andere manier berekend.
De definitie van het begrip verbonden lichamen verandert.
√ Koop uw levenslooptegoed in 2015 fiscaal vriendelijk af
In 2013 konden deelnemers aan de levensloopregeling het levenslooptegoed volledig opnemen, waarbij over slechts 80 procent van het levenslooptegoed op 31 december 2011 (inclusief rendement) loonheffingen werden ingehouden. Deelnemers die in 2013 niet van deze regeling gebruik hebben gemaakt, krijgen in 2015 opnieuw de gelegenheid om hiervan gebruik te maken. Bij volledige opname van het levenslooptegoed hoeft u over slechts 80 procent van het levenslooptegoed op 31 december 2013 (inclusief rendement) loonheffingen in te houden.
Let op!
Deze regeling geldt niet voor opnames in 2014.
√ Koop dit jaar nog fiscaal vriendelijk uw stamrecht af
Om het uitbetalen van stamrechten te stimuleren, geldt in 2014 een bijzondere regeling: als u als (ex-)werknemer in 2014 de waarde in het economische verkeer van het stamrecht in 1 keer laat
uitbetalen, hoeft uw werkgever slechts over 80 procent van dit bedrag loonheffingen in te houden. U houdt hierdoor netto meer over. Deze regeling vervalt per 1 januari 2015.
√ Keer dit jaar nog dividend uit uit uw BV
In 2014 betaalt u over dividenuitkeringen uit uw BV 22 procent inkomstenbelasting. Dit betreft een
tijdelijk eenmalig verlaagd tarief. Met ingang van 1 januari 2015 bedraagt het tarief weer 25 procent.
U kunt dit jaar dus nog een belastingvoordeel van 3 procent behalen als u dit jaar nog dividend uit uw BV laat uitkeren.
Let op!
Kijk goed welk bedrag u verantwoord uit uw BV kunt halen. Dit is met name van heel groot belang als u pensioen in eigen beheer pensioen opbouwt. Als u te veel laat uitkeren kan de fiscus uw pensioenopbouw in n keer belasten in plaats van (later) de pensioenuitkeringen.

√ Fiscaal vriendelijk fietsen ook in 2015 mogelijk
Het verplicht invoeren van de werkkostenregeling per 1 januari 2015 betekent dat de huidige specifieke vrijstelling voor de fiets van de zaak niet wordt voortgezet. Een fiets kan straks alleen nog maar onbelast via de zogenaamde vrije ruimte (1,2 procent van de totale loonsom) worden verstrekt,
maar voor veel werkgevers is dit ontoereikend. In de media is hierover al het nodige te doen geweest en is ervoor gepleit de bestaande fietsregeling te behouden. Maar staatssecretaris Eric Wiebes van Financin heeft voet bij stuk gehouden. Er zijn echter nog andere mogelijkheden om uw werknemers fiscaal vriendelijk naar het werk te laten fietsen.
Zo kan de mogelijkheid van een onbelaste vergoeding van 0,19 euro voor zakelijke kilometers
(inclusief woon-werkverkeer) door werkgevers worden aangewend om het fietsgebruik te stimuleren. Hiernaast kunnen werkgevers voor de aanschaf van de fiets - ook onder de werkkostenregeling - een renteloze lening geven. Er bestaan nog meer creatieve mogelijkheden om
de aanschaf van de fiets geruisloos te laten plaatsvinden, bijvoorbeeld door de inzet van de voor woon-werkverkeer verstrekte onbelaste kilometervergoeding voor de aflossing van deze renteloze
lening.
√ Maak dit jaar nog gebruik van de eenmalig verhoogde schenkingsvrijstelling
De tijdelijke verruiming van de schenkingsvrijstelling eindigt met ingang van 1 januari 2015. De regeling houdt in dat maximaal 100.000 euro belastingvrij mag worden geschonken als de ontvanger het geldbedrag gebruikt voor aankoop van een woning of aflossing van de hypotheek. Ook mag het
schenkingsbedrag worden aangewend voor onderhoud of verbetering van de eigen woning. Om aanspraak te kunnen maken op de tijdelijke verruiming moet de ontvanger in 2014 eigenaar zijn van de woning. Als de schenking wordt gebruikt voor aankoop van een woning of aflossing van de
hypotheek, moet het bedrag voor 1 januari 2015 zijn overgemaakt aan de hypotheekverstrekker. Het is dus van belang dat een schenking tijdig wordt gedaan. Met ingang van 1 januari 2015 geldt weer de reguliere schenkingsvrijstelling voor de eigen woning.
Die houdt in dat ouders eenmalig ruim 52.000 euro belastingvrij mogen schenken aan elk van hun kinderen in de leeftijd tussen de 18 en 40 jaar.

Let op 1
Mensen die in 2014 een eigen woning hebben die in aanbouw is, kunnen ook volgend jaar gebruikmaken van de tijdelijke verruiming van de schenkingsvrijstelling. Voorwaarde is dat ze in 2014 minimaal de eerste termijn van het aankoopbedrag voor de nieuwbouwwoning hebben
voldaan. Mensen die gebruikmaken van de coulante toepassing van de regeling mogen het geldbedrag dat zij in 2014 belastingvrij hebben ontvangen en nog niet geheel in 2014 konden besteden, gebruiken om resterende aankooptermijnen die zich in 2015 aandienen, te voldoen.
Let op 2
Schenkingen die worden gebruikt voor verbouwing, onderhoud of verbetering van de woning kunnen nog tot 1 januari 2017 worden besteed. Daarbij geldt als voorwaarde dat de eigen woning waar het om gaat al in 2014 in het bezit is en dat de schenking voor 1 januari 2015 moet zijn ontvangen.
√ Restschulden? Verlaag uw maandlasten
Het herstel van de woningmarkt lijkt in 2013 te zijn ingezet: het aantal transacties neemt voorzichtig toe en de prijzen hebben zich gestabiliseerd. De gevolgen van de eerdere prijsdalingen op de huizenmarkt zijn hierdoor nog niet verdwenen. Door deze prijsdalingen hebben momenteel ongeveer
1,1 miljoen huishoudens een huis dat onder waterstaat. Huishoudens met een onderwaterhypotheek zijn minder snel geneigd om te verhuizen, omdat bij verkoop van de woning een restschuld zal overblijven. Om de financierbaarheid van restschulden te verbeteren wordt de maximale periode voor de aftrek van rente op restschulden verlengd van 10 naar 15 jaar.
Hierdoor kunt u de maandlasten voor uw oude woning aanzienlijk verlagen en bovendien maakt dit de aankoop van een ander huis beter mogelijk.
√ Benut extra mogelijkheden hypotheekrenteaftrek bij te koop staande woning
De termijn van de verhuisregeling in de hypotheekrenteaftrek, waarbij mensen renteaftrek krijgen voor een te koop staande, leegstaande voormalige of een leegstaande toekomstige eigen woning gaat met ingang van 1 januari 2015 permanent van twee jaar naar drie jaar. Daarnaast wordt de
tijdelijke regeling herleving van de hypotheekrenteaftrek na verhuur van een voormalige eigen woning met ingang van 1 januari 2015 permanent gemaakt.
√ Ga na of het zinvol is om uw leasecontract aan te passen
Als uw leasecontract in 2016 afloopt kan dat wel eens vervelende fiscale gevolgen hebben voor de bijtelling voor het rijden in een auto van de zaak. In 2016 worden de bijtellingspercentages ook voor elektrische en zuinige autos aangescherpt. Bestaande leasecontracten worden echter ontzien, dat wil zeggen dat niemand tijdens zijn leaseperiode met nieuwe bijtellingspercentages wordt geconfronteerd. Voor het huidige wagenpark
blijven de gebruikelijke termijnen van kracht, dit betekent dat de fiscaal gunstige bijtelling voor bijvoorbeeld een auto die in 2015 wordt aangeschaft, tot 2020 gehandhaafd blijft. De wetgeving zoals die in 2016 van kracht wordt, verandert dat niet. Alleen als iemand nu een auto heeft met bijvoorbeeld 14 procent bijtelling en hij in 2016 eenzelfde auto wil leasen, zal hij worden
geconfronteerd met een hogere bijtelling.
Overzicht van de nieuwe bijtellingscategorien per 1 januari 2016:
Bijtellingscategorie CO2-grenzen
7% 0 g/km
14% 1-49 g/km
20% 50-79 g/km
25% 80 g/km en hoger
Let op!
Per 1 januari 2016 behoort de volledige MRB-vrijstelling van auto's met een CO2-uitstoot tussen 1 en 49 g/km tot het verleden, maar geldt voor deze categorie een halftarief voor de wegenbelasting.
√ Rij tot 2017 goedkoop en zonder bijtelling
De regels voor milieuvriendelijke autos worden sinds 1 januari 2012 steeds verder aangescherpt. Dit maakt het aantrekkelijk om een tweedehands milieuvriendelijke auto te kopen met een CO2-uitstoot van 50 gram of minder waarvoor voor 1 januari 2012 voor het eerst een kenteken is afgegeven.
Voor deze autos geldt namelijk een bijtellingspercentage van nihil tot 1 januari 2017, ongeacht of de auto voor die datum van eigenaar wisselt.
Een tweedehands auto is aanzienlijk goedkoper dan een nieuwe en u hebt ook nog eens twee jaar geen bijtelling.
√ Houd rekening met (mogelijke) komst nieuwe VAR: de beschikking geen loonheffingen In 2015 gaat de wet- en regelgeving voor de VAR veranderen. Daarvoor ligt er een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer. Het is op dit moment nog niet bekend of het wetsvoorstel de eindstreep in het Parlement gaat halen en wanneer de nieuwe wet ingaat. Als de nieuwe wet- en regelgeving is ingegaan, kunt u geen VAR meer aanvragen. U vraagt dan digitaal een 'Beschikking geen loonheffingen' aan.
Wat staat er in de 'Beschikking geen loonheffingen'?
In een 'Beschikking geen loonheffingen' staat dat uw opdrachtgever geen loonheffingen hoeft in te houden en te betalen over uw inkomsten. U krijgt deze beschikking alleen als de Belastingdienst op basis van uw aanvraag vaststelt dat uw opdrachtgever geen loonheffingen hoeft in te houden en te
betalen over uw inkomsten. In het andere geval krijgt u een afwijzing.
Bij de 'Beschikking geen loonheffingen' zit een bijlage met omstandigheden en voorwaarden waaronder u het werk uitvoert. Deze omstandigheden en voorwaarden zijn gebaseerd op de antwoorden die u in uw aanvraag hebt gegeven. Uw opdrachtgever moet deze bijlage controleren.
Met de 'Beschikking geen loonheffingen' doet de Belastingdienst geen uitspraak over hoe zij uw inkomsten zien, bijvoorbeeld als winst uit onderneming of loon uit dienstbetrekking. Dit betekent dat de Belastingdienst uw inkomsten en werkzaamheden voor de inkomstenbelasting kan beoordelen,
ongeacht of u wel of geen 'Beschikking geen loonheffingen' hebt.
√ Ga als zzper pensioen opbouwen
Veel zelfstandigen zonder personeel (zzpers) bouwen nu geen pensioen op. Stichting ZZP Nederland, FNV Zelfstandigen, PZO-ZZP en Zelfstandigen Bouw hebben daarom in 2014 afspraken gemaakt om een nieuw pensioenfonds op te richten, ZZP Pensioenfonds. Het is de bedoeling dat u als zzper in
2015 kunt gaan kiezen voor dit collectieve pensioenfonds.
Met het nieuwe pensioenfonds kunt u als zzper collectief pensioen opbouwen. De collectiviteit moet zorgen voor het spreiden van risicos en een hoger rendement. Over de inleg in het pensioenfonds betaalt u geen belasting. U behoudt daarnaast wel uw vrijheid, want de regeling is vrijwillig en u
kunt zelf bepalen hoeveel u inlegt. Bij het pensioenfonds heeft u een individuele pensioenrekening. Hierdoor maakt u alleen aanspraak op uw eigen inleg en het rendement. Zzpers blijven flexibel
Bij uw overlijden gaat het geld naar uw erfgenamen. Daarnaast kunt u bij langdurige ziekte de pensioenrekening gebruiken voor een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Het grote voordeel van het ZZP Pensioenfonds is dat u als zzper flexibel bent. U kunt uw inleg namelijk laten afhangen van de omzet en daardoor ook perioden overslaan. Daarnaast kunt u zelf bepalen wanneer u met pensioen gaat -moet wel tussen de zestig en zeventig jaar zijn- en hoelang de uitkering dan gaat duren (tien, vijftien of twintig jaar). Het is de verwachting dat tien- tot vijfentwintigduizend zzpers gebruik gaan maken van dit nieuwe pensioenfonds.

√ Houd rekening met veranderingen kindregelingen
Vanaf 2015 zijn er 4 regelingen die ouders financieel ondersteunen. Dit zijn de kinderbijslag, het kindgebonden budget, de combinatiekorting en de kinderopvangtoeslag. De overige regelingen verdwijnen. Of ze gaan op in andere regelingen.
Welke kindregelingen verdwijnen in 2015?
De volgende regelingen verdwijnen vanaf 2015:
ouderschapsverlofkorting;
aftrek levensonderhoud voor kinderen;
alleenstaande ouderkorting;
aanvulling op het minimuminkomen voor alleenstaande ouders.
Veranderingen kindgebonden budget Kindgebonden budget is een tegemoetkoming voor ouders in de kosten voor kinderen tot 18 jaar. De
wet hervorming kindregelingen verandert het kindgebonden budget op een aantal punten:
Alleenstaande ouders krijgen vanaf 1 januari 2015 extra kindgebonden budget. De aanvulling voor alleenstaande ouders met een minimumuitkering en de fiscale korting voor alleenstaande ouders verdwijnen. Voor een beperkte groep (alleenstaande ouders in de bijstand met toeslagpartner) komt een overgangsregeling tot 1 januari 2016.
Het budget van de tegemoetkoming in de onderwijsbijdrage en schoolkosten (WTOS) voor kinderen jonger dan 18 jaar maakt per 1 augustus 2015 deel uit van het kindgebonden budget. Het bedrag voor alle kinderen van 16 en 17 jaar gaat omhoog.
De inkomensgrens van het kindgebonden budget gaat per 1 januari 2015 naar beneden. Hierdoor krijgen mensen met een inkomen boven deze grens minder tegemoetkoming.
De bedragen voor het 1e en 2e kind gaan per 1 januari 2015 omhoog.
Veranderingen kinderbijslag Kinderbijslag is een bijdrage in de kosten voor de opvoeding van kinderen tot 18 jaar. Ook deze regeling gaat veranderen:
De hoogte van de kinderbijslag wordt in 2014 en 2015 niet aangepast aan de prijsindex. Dit betekent dat de kinderbijslag niet aan de inflatie wordt aangepast. De eerste aanpassing is per 1 januari 2016.
Voor uitwonende kinderen tot 16 jaar vervalt de toets op hun inkomen. Deze groep kinderen mag onbeperkt bijverdienen.
De tegemoetkoming voor ouders met thuiswonende gehandicapte kinderen (TOG) gaat per 1 januari 2015 op in de kinderbijslag.

√ Ga tijdig na of u in 2014 aan het urencriterium voldoet
IB-ondernemers kunnen in aanmerking komen voor bepaalde soorten ondernemersaftrek. Zij krijgen deze aftrek als zij per jaar een bepaald aantal uren aan hun onderneming besteden. Hiervoor geldt het zogenaamde urencriterium. Voldoet u als IB-ondernemer aan het urencriterium? Dan krijgt u de zelfstandigenaftrek, de aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk en de meewerkaftrek.
Voorwaarden urencriterium
U voldoet aan het urencriterium als u aan de volgende 2 voorwaarden voldoet:
U besteedt als ondernemer 1.225 uren aan het feitelijk drijven van 1 of meer ondernemingen.
Onderbrak u uw werk als ondernemer door uw zwangerschap? Dan tellen de niet-gewerkte uren over totaal 16 weken toch mee als gewerkte uren.
U moet meer tijd besteden aan uw onderneming dan aan andere werkzaamheden (bijvoorbeeld in loondienst). Was u in 1 van de 5 voorafgaande jaren geen ondernemer? Dan hoeft u niet te voldoen
aan deze voorwaarde.
Let op!
Bent u niet het hele jaar ondernemer? Bijvoorbeeld omdat u in de loop van het jaar bent gestart? Dan moet u toch minimaal 1.225 uren aan uw onderneming(en) besteden. U mag niet de 1.225 uren
herrekenen naar de periode dat u ondernemer bent.
Voorbeeld:
U start op 1 juli, dus u bent in dat jaar 6 maanden ondernemer. U mag dan niet uitgaan van 6/12 keer 1.225 uren, maar u moet in die 6 maanden minimaal 1.225 uren besteden aan uw onderneming(en).
Ga dit jaar nog tijdig na of u aan het urencriterium voldoet en of u mogelijk nog wat extra uren aan uw onderneming moet besteden.
Uren die niet meetellen Maakt u als ondernemer deel uit van een samenwerkingsverband (maatschap of vennootschap onder firma) met huisgenoten, of met bloed- of aanverwanten in de rechte lijn of hun huisgenoten (de zogeheten verbonden personen)? Dan tellen uw gewerkte uren niet mee voor het urencriterium in de volgende situaties:
Het samenwerkingsverband is ongebruikelijk en u doet voor 70 procent of meer ondersteunende werkzaamheden. Een samenwerkingsverband is ongebruikelijk als niet-verbonden personen zo'n samenwerkingsverband niet zouden aangaan, bijvoorbeeld een vennootschap onder firma tussen
een tandarts en zijn assistente.
De verbonden personen genieten winst als ondernemer, maar u zelf niet. Bijvoorbeeld bij een ondermaatschap.

√ Maak op tijd bezwaar tegen naheffingsaanslag parkeerbelasting
Heeft de parkeercontroleur een naheffingsaanslag parkeerbelasting onder de ruitenwisser van uw auto gestopt en bent u het hier niet mee eens? Maak dan tijdig bezwaar. Let hierbij op het volgende:
De bezwaartermijn van 6 weken vangt aan op de dag dat u de bon achter uw ruitenwisser aantreft en niet pas op de dag dat u de acceptgiro ontvangt.
√ Oudere werknemers opgelet! De werkbonus verdwijnt
Omdat de beroepsbevolking krimpt en de AOW betaalbaar moet blijven, is het nodig dat mensen langer doorwerken. Het kabinet vindt het niet langer nodig om doorwerken tot de pensioengerechtigde leeftijd via een werkbonus, die geldt voor mensen van 61 tot 64 jaar, fiscaal te stimuleren. Daarom vervalt de werkbonus vanaf 1 januari 2015. Dat geldt alleen voor mensen die op
dat moment nog 61 jaar moeten worden. Mensen die op 1 januari 2015 61 of ouder zijn, kunnen in aanmerking blijven komen voor deze heffingskorting. Met ingang van 1 januari 2018 zal de werkbonus voor iedereen worden afgeschaft. Tabel werkbonus
Arbeidsinkomen meer dan Arbeidsinkomen niet meer dan Werkbonus
- 17.327 geen 17.327 19.252 58,1% x (arbeidsinkomen - 17.327)
19.252 23.104 1.119 23.104 33.694 1.119 - 10,567% x (arbeidsinkomen - 23.104) 33.694 - geen
Voorbeeld 1
U bent geboren in 1951. Uw arbeidsinkomen is 18.000 euro. De werkbonus is 58,1 procent van 673 euro (18.000 euro - 17.327 euro) = 391 euro.
Voorbeeld 2
U bent geboren in 1951. Uw arbeidsinkomen is 30.000 euro. De werkbonus is 1.119 euro - 728 euro (10,567 procent van (30.000 euro - 23.104 euro)) = 391 euro.

√ Ouderen opgelet! Aanpassing ouderenkorting en afschaffing ouderentoeslag
Aanpassing ouderenkorting
Met ingang van 2016 wordt de ouderenkorting 83 euro lager.
Voor ouderen met een inkomen tot circa 36.200 euro komt deze korting in 2016 uit op een bedrag van circa 970 euro. Voor ouderen met een hoger inkomen komt dit uit op circa 70 euro. Dit betreft een schatting, omdat rekening is gehouden met de verwachte inflatiecorrectie voor de komende
jaren. De ouderenkorting bedraagt in 2014: 1.032 euro voor ouderen met een inkomen tot 35.450 euro en 150 euro voor ouderen met een hoger inkomen. In 2015 bedraagt de ouderenkorting voor inkomens tot 35.770 euro dan 1.042 euro en daarboven 152 euro.
Afschaffing ouderentoeslag
Met ingang van 2016 wordt de ouderentoeslag afgeschaft.
Ouderen met een inkomen van maximaal circa 20.000 euro en een spaar- en beleggingsvermogen van maximaal circa 280.000 euro per persoon hebben recht op een verhoging van het belastingvrije vermogen met maximaal circa 28.000 euro: de ouderentoeslag. Deze toeslag wordt met ingang van
2016 afgeschaft. Hierdoor worden ouderen voor wat betreft het belastingvrije vermogen in dezelfde positie gebracht als overige belastingplichtigen, namelijk met een belastingvrij vermogen van maximaal circa 21.000 euro.
√ Houd rekening met aanpassingen wettelijk minimumloon per 1 januari 2015
De bruto bedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon stijgen per 1 januari 2015.
Het wettelijk brutominimumloon (WML) voor werknemers van 23 jaar en ouder bij een volledig dienstverband wordt per 1 januari 2015:
1.501,80 euro per maand (was 1.495,20 euro per 1 juli 2014);
346,55 euro per week (was 345,05 euro per 1 juli 2014);
69,31 euro per dag (was 69,01 euro per 1 juli 2014).

Wettelijk minimumjeugdlonen per 1 januari 2015
Leeftijd Staffelingspercentage Per maand Per week Per dag
22 jaar 85% 1.276,55 294,55 58,91
21 jaar 72,5% 1.088,80 251,25 50,25
20 jaar 61,5% 923,60 213,15 42,63
19 jaar 52,5% 788,45 181,95 36,39
18 jaar 45,5% 683,30 157,70 31,54
17 jaar 39,5% 593,20 136,90 27,38
16 jaar 34,5% 518,10 119,55 23,91
15 jaar 30% 450,55 103,95 20,79
Onderstaand schema geeft de afgeronde bruto bedragen per uur aan, berekend op basis van het wettelijk minimumweekloon bij een arbeidsduur van resp. 36, 38 en 40 uur per week.
Bruto minimumloon per uur per 1 januari 2015 bij een gebruikelijke arbeidsduur van:
Leeftijd 36 uur per week 38 uur per week 40 uur per week
23 jaar en ouder 9,63 9,12 8,66
22 jaar 8,18 7,75 7,36
21 jaar 6,98 6,61 6,28
20 jaar 5,92 5,61 5,33
19 jaar 5,05 4,79 4,55
18 jaar 4,38 4,15 3,94
17 jaar 3,80 3,60 3,42
16 jaar 3,32 3 ,15 2,99
15 jaar 2,89 2,74 2,60

√ Saldinisten opgelet!
Er zijn jaarlijks honderden mensen die voor het einde van het jaar grote bedragen opnemen van hun rekening en dit in het begin van het daaropvolgende jaar weer storten. Zij worden ook wel saldinisten genoemd. Banken zijn verplicht dergelijke ongebruikelijke transacties te melden bij de
Financial Intelligence Unit FIU (artikel 16 WWFT). De mensen halen het geld van hun rekening, vermoedelijk om het zo buiten het zicht van de fiscus te houden, waardoor ze minder inkomstenbelasting hoeven te betalen. In de jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting moet het banksaldo op 1 januari vermeld worden. Over het vermogen inclusief contant geld moet belasting
afgedragen worden.
Let op!
De Belastingdienst heeft de honderden saldinisten in het najaar 2014 een brief gestuurd. In de brief wordt de belastingplichtige erop gewezen dat ook contant geld boven een bepaald bedrag moet worden opgegeven als vermogen in de aangifte inkomstenbelasting. Indien er sprake is van
onverklaarbaar vermogen, dan is de Belastingdienst uiteraard ook genteresseerd in de bron en de mogelijke belastingheffing daarover. Enkele bijzondere gevallen zal de Belastingdienst nader onderzoeken. Zo zijn er situaties bekend waarin een belastingplichtige zijn vermogen tijdelijk heeft
overgeboekt naar een vereniging waar hij als vrijwilliger of bestuurder aan verbonden is.
Tip!
Bespaar alsnog box 3-heffing
U kunt uw box 3-vermogen verkleinen door aan het eind van dit jaar nog betalingen te doen die u toch al moest doen, bijvoorbeeld belastingschulden. U kunt ook geld schenken aan uw kinderen en/of aan uw kleinkinderen. U kunt anders dit jaar ook een nieuwe auto, boot, groene beleggingen
etc. kopen.

 

Alle berichten
22-12-1999: Plannen autobelastingen 2017 - 2020
16-02-2016: "Vermogensbelasting"in strijd met Europees recht.
22-01-2016: Verschil belasting ondernemers en DGA's blijft.
06-01-2016: Veranderingen per 1 januari
10-11-2015: Pensioenleeftijd
28-08-2015: Belasting op sparen
01-07-2015: Massaal bezwaar tegen BOX 3 heffing
19-05-2015: Betere controle op Belastingen ........
01-05-2015: Nalaten zonder kinderen
11-03-2015: 8 redenen voor tegenvallende belastingteruggaven.
10-02-2015: Nieuw ontslagregime administratieve strop flexibele branches
03-12-2014: Eindejaarstips 2014
18-11-2014: Jaarlijks honderden belastingdeals met Multinationals!!
15-10-2014: De AOW-partnertoeslag verdwijnt in 2015.
30-09-2014: Langzame besluitvorming bijtellingsregels schaadr autohandel.
09-09-2014: Schenkbelasting 2014. Tarieven en vrijstellingen.
04-09-2014: Ouderen gaan meer belasting betalen.
01-09-2014: Welke mogelijkheden zijn er nog met een ontslagvergoeding
11-04-2014: Fiscus pakt schijnzelfstandigheid hard aan.
08-04-2014: ZZP-er in de zorg kan toch voldoen aan criteria ondernemerschap.
26-02-2014: De belangrijkste aftrekposten
17-01-2014: Geen Vamil meer voor auto met nihilbijtelling
13-01-2014: Vamil geldt niet langer voor zeer zuinige auto
06-01-2014: Discussie over verhoging eigenwoningforfait!!
20-12-2013: Forfait eigen woning omhoog in 2014!!
28-11-2013: Loonkosten werkgevers stijgen met 1%
20-11-2013: Jonge werkloze in dienst?? Premiekorting!
07-11-2013: Werkgever schaakmat!!!???
01-11-2013: Meevaller: eenmalige teruggaaf premies in 2014?
25-10-2013: Profiteer nu nog van de aftrekpost zorgkosten!!
15-10-2013: Overzicht fiscale wijzigingen in begrotingsafspraken
06-10-2013: Verhoging schenkvrijstelling eigen woning vanaf 1 oktober
14-08-2013: Verhoging bijdrage Zvw zonder wettelijke basis onverbindend.
07-08-2013: D66 en CDA leveren kritiek op plannen voor zzp'ers......
08-07-2013: Geen ruimte voor verlaging tarief BOX III
18-06-2013: Ingehuurde chauffeurs waren niet in dienstbetrekking.
17-06-2013: Pensioenversobering met nieuwe spaarfaciliteit
08-06-2013: Fiscus moet aanslag voortvarend opleggen.
07-06-2013: Tegemoetkoming erfbelasting ........
10-12-2012: Bijtelling auto van de zaak in 2013
05-12-2012: Het weer in Valburg
30-11-2012: Fiscaal Journaal november 2012
20-11-2012: Bent u geboren in of na 1948? dan gaat uw AOW-leeftijd omhoog.
16-11-2012: Prijsverschillen zorgverzekering lopen op tot 318 euro
14-11-2012: Nieuwe sectorpremies WW zijn bekend.
14-11-2012: BTW-vooraftrek alleen bij volledige boekhouding
24-09-2012: Hoger tarief eerste schijf inkomstenbelasting
19-06-2012: Geen toestemming meer nodig voor ontslag
07-05-2012: Ondernemer wil dat personeel zelf de reiskosten betaalt.
10-04-2012: In 2013 wijziging in factureringsregels BTW
04-04-2012: Ondernemerschap ligt voor de IB toch net even wat anders dan voor de BTW
03-04-2012: uitstel verzoeken
27-12-2011: Eerste kamer akkoord met Belastingplan 2012.
07-12-2011: Fiscale maatregelen 2012
07-12-2011: Grens inkomensafhankelijke bijdrage ZVW al per 1 januari 2012 omhoog.
06-12-2011: Eerste kamer stemt in AOW vanaf verjaardag.
29-12-2010: Nieuwe wet- en regelgeving per 1 januari 2011.
28-12-2010: Premies sociale zekerheid per 1 januari 2011 bekend
13-12-2010: Eindejaarstips voor de (salaris)administratie !
21-09-2010: Wat betekent Prinsjesdag voor u?
15-09-2010: Let op bij vierde arbeidscontract jeugdigen
31-08-2010: Tijdelijk lagere BTW op verbouwingen
10-08-2010: De fiets in de werkkostenregeling
09-08-2010: De auto van de zaak in de praktijk
06-08-2010: Voor jongeren vier (4) tijdelijke contracten mogelijk.
01-08-2010: Niewe regels per 1 juli 2010
14-07-2010: Ziekteverzuimbegeleiding: stappenplan
07-07-2010: Verloning vakantiekrachten
06-07-2010: Regels tijdelijke contracten jongere versoepeld.
05-07-2010: Maximering incassokosten voor eenmanszaken en particulieren
05-07-2010: Sociale verzekeringen per 1 juli 2010
09-06-2010: Nationale Ombudsman vindt dat Belastingdienst adviseurskosten moet vergoeden.
01-06-2010: Wettelijk minimumloon per 1 juli 2010.
19-05-2010: BTW-vrijstelling onderwijs
17-05-2010: BOX III pand waarderen tegen WOZ-waarde
22-04-2010: Vrij op 5 mei??
19-04-2010: Kantonrechtersformule ontoereikend.
29-03-2010: Urenoverzicht te globaal voor zelfstandigenaftrek
23-03-2010: G-rekening verdwijnt, depotstelsel verschijnt.
16-03-2010: Bankspaarregeling onbekend, maar wel bemind.
05-03-2010: Bijtelling van autokostenforfait ten aanzien van Renault Kangoo is onterecht.
02-03-2010: Tweede Kamer akkoord met verlenging tijdelijke contracten.
01-03-2010: Extra belastingaftrek elektrische auto's
22-02-2010: Geen babyverlof voor vaders
16-02-2010: Procedure voor aanvraag vorst-WW Bouw
12-02-2010: Depotstelsel toch nog niet per 1 januari 2010
09-02-2010: Zelfstandigenaftrek alleen bij gedetailleerde urensspecificatie
03-02-2010: Bestelauto van de zaak fiscaal de moeite waard
30-12-2009: Lonen lager, uitkeringen hoger per 1 januari.
23-12-2009: Banksparen: een andere manier van pensioen opbouwen
22-12-2009: Belangrijkste SZW-maatregelen per 1 januari 2010
17-12-2009: Minimum(jeugd)lonen 1e helft 2010 bekend.
14-12-2009: Extra controle op privgebruik auto in 2010
09-12-2009: Wand verwijderd: bestelauto toch geen personenauto
08-12-2009: BTW uit EU-landen terugvragen via een speciale website van de Belastingdienst
07-12-2009: Fiscale regels van het kerstpakket
30-11-2009: Eindejaarstips
21-11-2009: Bijtelling youngtimers naar 35%
16-11-2009: Eindejaarstips 2009 vergoedingen en verstrekkingen
12-11-2009: Geen hogere bijtellingsgrondslag voor oude auto's
11-11-2009: Eindejaarstips voor de (salaris)administratie)
06-11-2009: Beleid bestelauto met bijrijderstoel wijzigt.
04-11-2009: Zieke werknemer heeft recht op verlofdagen over hele ziekte periode
04-11-2009: Werkkostenregeling
29-10-2009: Eindejaarstips (1)
28-10-2009: Gedifferentieerde premies WGA 2010
07-10-2009: Omzetbelasting
02-10-2009: Geen dienstbetrekking voor zzp-r die klust voor n makelaar.
29-09-2009: Gebruikelijkloonregeling aangepast aan crisis
18-09-2009: Bestelauto-bijtelling
01-09-2009: Kopje koffie werknemer?
18-08-2009: Loonbelasting-wetgeving wordt ingrijpend veranderd.
01-08-2009: Tijdelijke wijziging Ontslagbesluit
17-07-2009: Nieuwe betalingstermijnen aanslagen en aanmaningen
13-07-2009: Tijdelijke contracten van jongeren vaker verlengen.
02-07-2009: Belastingadviseur voortaan 'medepleger' bij onjuiste aanifte
30-06-2009: Ondernemer moet regeling auto van de zaak kennen
24-06-2009: Omzetbelasting
02-06-2009: Geen forfaitaire bijtelling voor bestelauto ondanks tweede stoel.
29-05-2009: Compensatie deeltijdwerker voor Tweede Pinsterdag?
25-05-2009: Kosten personeelsfeest onbelast?
05-05-2009: Bijbaantjes zonder loonheffingen
27-04-2009: Veranderingen WIA per 1 mei 2009
18-04-2009: Is een oproepcontract gunstig?
18-04-2009: Akkoord sloopregeling oude (bestel) autos's
17-03-2009: Compensatie loonkosten in aantocht.
13-03-2009: Beloning en verlof
17-02-2009: Erftaks de meest gehate belasting
05-02-2009: Rittenregistratie bestelauto
29-01-2009: Spaarrekening favoriete oudedagsvoorziening
29-01-2009: Inlener en doorlener aansprakelijk voor premieheffing
06-01-2009: Gratis uittreksel handelsregister
09-12-2008: Bijtelling auto voor priv gebruik in 2009
04-12-2008: Nieuwe minimumlonen zijn bekend.
04-12-2008: Flinke salarisstijging 2009 door verlaging WW-premies.
13-11-2008: Werktijdverkorting
04-11-2008: 70 cm norm per kledingstuk
22-10-2008: Vangnetregeling zelfstandigen tijdelijk ruimer.
15-10-2008: Bedrijfsfinancin
02-10-2008: Jaarloonopgave blijft
02-10-2008: Auto 2009 Co2
17-09-2008: Prinsjesdag
05-09-2008: Kabinet verlicht lasten bedrijven
03-09-2008: Eerstedagsmelding (EDM) werknemers afgeschaft
21-08-2008: Risicoloos flexibele arbeid inhuren.?
19-08-2008: Stoffige auto toch geschikt voor priv
19-08-2008: WW-fonds UWV barstensvol
06-08-2008: Omzetbelasting
05-08-2008: Startersaftrek en VAR verklaring
31-07-2008: Nieuwe Handelsregisterwet per 1 juli van kracht.
23-07-2008: Wet overige fiscale maatregelen in Staatsblad (18 juli)
22-07-2008: Minimaal zeven jaar bewaarplicht.
08-07-2008: Sociale verzekeringen per 1 juli 2008
20-06-2008: De Zelfstandig en Zwanger-regeling (ZEZ-regeling)
02-06-2008: BTW na 40 jaar belangrijkste belasting
29-05-2008: Minimumloon per 1 juli omhoog
29-05-2008: Afschaffing AOW-partnertoeslag
16-05-2008: Verzekering kleine zelfstandigen in de maak
14-05-2008: Contante betaling benzinebon geeft problemen met BTW aftrek.
28-04-2008: Minder vergoeding kinderopvang hogere inkomens
23-04-2008: Zwangerschapsuitkering voor vrouwelijke zelfstandigen
10-04-2008: Nieuwe boetes bij de loonaangifte
05-04-2008: Zvw en DGA
05-04-2008: Zesmaandenfictie
01-04-2008: BTW identificatienummer via KvK
01-04-2008: Brief praktische invulling vrijwilligersregeling
21-03-2008: MKB is de dupe van fiscale trucs van grote bedrijven.
21-03-2008: Zelfstandigen ergeren zich aan VAR
14-03-2008: Zorg-, huur-, kinderopvangtoeslag.
28-02-2008: Verklaring geen prive gebruik auto
18-02-2008: Resultaten controles bijtelling auto
12-02-2008: Nieuwe wet verklaring arbeidsrelatie (VAR) zorgt voor meer rechtszekerheid.
11-02-2008: Extra aandacht voor bezittingen en schulden
17-01-2008: Door derde ter beschikking gestelde auto
15-01-2008: Nog zeker drie jaar chaos bij fiscus.
09-01-2008: Sparen voor pensioen via de bank.
09-01-2008: Gevolgen einde btw-plicht DGA.
03-01-2008: Schadevergoeding na liegen over ziekte
17-12-2007: Sociale verzekeringen per 1 januari 2008
17-12-2007: Zwangerschapsuitkering voor vrouwelijke zelfstandigen
10-12-2007: Btw uit hele EU in eigen land verrekenbaar
03-12-2007: Oppassubsidie
29-11-2007: MIA, EIA, VAMIL investeringsregelingen tijdelijk stopgezet.
28-11-2007: Sofinummer is geschiedenis
23-11-2007: Verhoging eigenwoningforfait boven 1 mln geleidelijker
21-11-2007: Bericht over teruggaaf inkomensafhankelijke bijdrage Zvw
20-11-2007: Belastingstelsel tast geloofwaardigheid Nederlandse bedrijfsleven aan.
16-11-2007: Nieuw in 2008: kindertoeslag
13-11-2007: Wat is DigiD en hoe vraag ik deze aan.
10-11-2007: Overheveling DGA naar Inkomstenbelasting jaar uitstellen
08-11-2007: Verruiming openingstijden Belastingtelefoon Toeslagen
03-11-2007: Aanpassing vrijstelling omzetbelasting (para-) medische diensten.
31-10-2007: Erfenis accepteren of weigeren
24-10-2007: Fiscale veranderingen per 01 januari 2008
23-10-2007: Belastingdienst herstelt voorlopige aanslagen 2006
18-10-2007: Valburgers kunnen weer geld opnemen bij bank in hun dorp
17-10-2007: Gemeentelijke belastingen
04-07-2007: Aangifte 2006 Nieuwe regels voor ziektekosten
13-04-2007: Belastingen
01-03-2007: Belastingaangifte moet gewoon 1 april binnen zijn
24-07-2006: Werkgevers willen minder belasting burgers
01-01-1970: