Administraties

Adviezen

Controles en begeleiding

Belastingzaken

Salarisadministraties

Jaarrekeningen

 

Postbus 5

6675 ZG Valburg

 

Tielsestraat 62

6675 AE Valburg

 

T 0488 431801

F 0488 431952

E info@acm-valburg.nl

 

BTW nr: 0169.59.966.B.02

Becon nr: 365932

H.R. nr: 091.31.752

 

De belangrijkste aftrekposten

Datum: 26-02-2014

 

WERK
Auto van de zaak
Rijdt u in een auto van uw werkgever, dan moet uw werkgever een bedrag bij uw inkomen optellen, vanwege het voordeel van het privgebruik van die wagen. Deze bijtelling is doorgaans 25 procent van de catalogusprijs van de auto, maar kan lager zijn bij milieuvriendelijke autos. Betaalt u de werkgever een vergoeding voor privgebruik, dan wordt de bijtelling verminderd met dit bedrag.
Zelfstandigen met een bedrijfsauto kunnen soms de gemaakte reiskosten aftrekken. Kijk op www.belastingdienst.nl voor de voorwaarden (zoek op werk en inkomen en dan auto van uw -eigen bedrijf).

TIP:
Schuiven levert geld op
Als u samen met uw partner de jaarlijkse aangifte invult, kunt u op de laatste paginas aftrekposten over uw beide aangiften verdelen. Meestal is het voordelig de grote posten, zoals de hypotheekrente, af te trekken bij degene die in het hoogste belastingtarief valt. Zo levert zon post het meeste voordeel op. U mag alleen niet de hypotheekrente aftrekken bij de n en het eigenwoningforfait optellen bij het inkomen van de ander.

Studiekosten
In 2013 mogen alleen nog de kosten worden afgetrokken die verplicht en noodzakelijk zijn voor een opleiding. En het moet om een studie of cursus gaan die gericht is op een (toekomstig) beroep. Een laptop die u aantoonbaar nodig hebt voor een opleiding, mag u in drie jaar aftrekken, steeds voor 30 procent per jaar. De laatste 10 procent is dus voor eigen rekening. De drempel voor de studiekosten-aftrek is voor 2013 verlaagd van 500 naar 250. De maximale aftrek is 15.000.

Woon-werkverkeer
Wie met zijn eigen auto of fiets naar het werk gaat, kan niets aftrekken. Wel mag de werkgever in 2013 een onbelaste kilometervergoeding geven van maximaal 19 cent per kilometer.
Gaat u regelmatig (minimaal een dag in de week en minstens veertig dagen per jaar) per openbaar vervoer naar uw werk, dan mag u een vast bedrag aftrekken van uw inkomen. Wel moet een enkele reis meer dan 10 kilometer bedragen. Reist u bijvoorbeeld 15 kilometer met het openbaar vervoer, dan mag u in 2013 436 aftrekken. Dit loopt op tot 2036 bij een enkele reis van 80 kilometer of meer. Krijgt u een reisvergoeding van uw werkgever, dan moet u die er weer van aftrekken. Wie deels met eigen vervoer en deels met openbaar vervoer reist, mag het ov-gedeelte aftrekken.

TIP:
Minderjarige kinderen als mogelijke aftrekpost
Wie kinderen jonger dan 21 jaar onderhoudt, mag een deel van de kosten aftrekken als er geen recht is op kinderbijslag of studiefinanciering. De minimale bijdrage moet 408 per kwartaal zijn. De aftrek loopt op: van 295 per kwartaal voor kinderen onder 6 jaar tot 415 voor 12- tot 18-jarigen.
Boven de 18 komt de aftrek op 355 per kwartaal. Dit kan verhoogd worden tot 710 euro als u meer dan de helft van de kosten van levensonderhoud van het kind betaalt.

ZIEKTE & ZORG
Specifieke zorgkosten
Wie specifieke zorgkosten wil aftrekken, moet stevig aan het -rekenen slaan. U moet namelijk een tamelijk hoog drempelbedrag halen. Pas boven dat bedrag is aftrek mogelijk.
Met een inkomen dat lager is dan 33.555 mag u de zorgkosten verhogen met 40 procent, als AOWer zelfs met 113 procent. Maar dit totaal is slechts deels aftrekbaar, er geldt een drempel van 1,65 procent van uw inkomen. Alleen de kosten die overblijven na aftrek van dit drempelbedrag komen voor belastingaftrek in aanmerking. En u mag enkel de kosten in rekening brengen die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. Ook premies voor zorgverzekeringen zijn niet aftrekbaar.

Aftrekbare zorgkosten
Dit is een greep uit de kosten die u kunt opvoeren. Voor de volledige lijst gaat u naar www.belastingdienst.nl (zoek op -relatie, familie en gezondheid en dan op aftrek ziektekosten). Bekijk hoe u snel geld kunt terugkrijgen.
Ziekenhuisverblijf, genees- en heelkundige hulp. Deze kosten komen alleen in aanmerking bij -verwijzing door een arts.
Voorgeschreven medicijnen.
Bepaalde hulpmiddelen zoals steunzolen, een kunstgebit en prothesen, blindengeleide-hond, rolstoel en traplift. Plus het onderhoud, de reparatie en verzekering hiervan.
Aanpassingen aan een woning of auto, alleen op medisch voorschrift. Bij een huis is het aftrekbare bedrag afhankelijk van de waarde waarmee de woning eventueel stijgt. Bij een grondige verbouwing die leidt tot een waardestijging is niet het -volledige bedrag aftrekbaar.
Dieet op voorschrift van een dokter of ditist. Het bedrag dat mag worden afgetrokken, verschilt per jaar. Dus ook als u vorig jaar kosten mocht opvoeren, kan het nodig zijn dit te controleren. Per aandoening en bijbehorend dieet geldt een vast aftrekbaar bedrag. Voor een natriumarm dieet in verband met een nierziekte of hartfalen geldt bijvoorbeeld een aftrekpost van 100.

Extra gezinshulp
Uitgaven voor een gezinshulp wegens ziekte of invaliditeit zijn aftrekbaar. Wel moet u duidelijke rekeningen of kwitanties kunnen overleggen, voorzien van de naam en adresgegevens van de gezinshulp of van de hulpverlenende instantie, de gewerkte data enzovoort. U mag alleen het deel van de uitgaven meetellen dat boven een bepaalde drempel uitkomt. Deze is afhankelijk van uw inkomen.

Extra kleding en beddengoed
De vaste aftrek hiervoor is 310 en de extra uitgaven moeten het gevolg zijn van een ziekte of handicap die minstens een jaar duurt. Kunt u aantonen dat de kosten meer waren dan 620? Dan mag u 775 meetellen. Deze bedragen gelden per persoon en voor een heel jaar.

Reiskosten en ziekenbezoek
Dit geldt alleen voor iemand die aan het begin van de ziekte samen met de zieke een huishouding voerde. Het bezoek moet regelmatig zijn en de zieke moet langer dan een maand zijn verpleegd. Bij meerdere opnames per jaar gelden weer andere regels. U mag dan alleen kosten opvoeren als de zieke in totaal langer dan een maand is verpleegd voor dezelfde aandoening. Verder mag er tussen de verpleegperioden niet langer dan vier weken zitten en moet de reisafstand voor een enkele reis meer zijn dan 10 kilometer. Voor autokilometers geldt een vast bedrag van 19 cent per kilometer. Voor ov- of taxikosten gelden de werkelijke reiskosten.

Niet (meer) aftrekbaar
-De kosten die onder het verplichte eigen risico van 350 vallen.
-Kosten die vallen onder een vrijwillig eigen risico.
-De wettelijke eigen bijdrage aan het Centraal Administratie Kantoor (CAK).

TIP:
Lager belastingtarief door middeling
Als de hoogte van uw inkomen door de jaren heen nogal schommelt, bijvoorbeeld omdat u met pensioen bent gegaan of werkloos bent geraakt, kan het voordelig zijn de belasting over de afgelopen drie aaneengesloten jaren te middelen. Zo smeert u inkomsten uit jaren met een hoog tarief, bijvoorbeeld 52 procent, uit over n of meer jaren waarin u in een lager tarief valt.
Dit mag ook als u over 2012 en 2011 al aangifte hebt gedaan. Verzoek de Belastingdienst om middeling en stuur een rekensom mee. Het voordeel wordt alleen terugbetaald als het verschil tussen de verschuldigde en berekende belasting groter is dan 545. U loopt geen risico: pakt de rekensom voor u niet gunstig uit, dan wijst de Belastingdienst uw verzoek af. Uw middelingsverzoek moet u wel doen binnen 36 maanden nadat alle aanslagen over de drie middelingsjaren zijn vastgesteld.

Nieuwe hypotheken
De regeling voor aftrek van de hypotheekrente is gewijzigd. Hebt u op of na 1 januari 2013 een hypotheek afgesloten, dan mag u de rente alleen aftrekken als u gedurende de looptijd van de lening maandelijks aflost. Dat aflossen moet binnen dertig jaar gebeuren. Een uitzondering op deze aflossingsplicht geldt bijvoorbeeld als u een starterslening afsluit of een -bestaande hypotheek oversluit. En voor spaarhypotheken en bankspaarhypotheken gelden andere regels.

Oude hypotheken
Voor hypotheken die vr 2013 zijn afgesloten verandert er weinig. U bent niet verplicht af te lossen en de rente is aftrekbaar, althans voor maximaal dertig jaar. Werd de lening afgesloten vr 1 januari 2001, dan gaat deze termijn van dertig jaar in op 1 januari 2001.

TIP:
Snel verdiend extraatje
Wie slim met bedragen schuift, kan zorgen dat de partner met het laagste inkomen 45 moet betalen aan de fiscus. Volgens de belastingregels worden aanslagen onder de 46 kwijtgescholden, dus krijgt u die 45 van de Belastingdienst cadeau.

Verbouwing
Hebt u in 2013 een bestaande hypotheek verhoogd, bijvoorbeeld voor een verbouwing, dan bent u verplicht die extra lening maandelijks af te lossen. Alleen dan kunt u de rente aftrekken.

Dubbele lasten
Wie tijdelijk twee huizen heeft, bijvoorbeeld omdat het oude te koop staat, mag de hypotheekrente van de leegstaande woning ook in 2013 maximaal drie jaar lang aftrekken.

Rest-schuld
Hebt u na verkoop van uw vorige woning een restschuld, dan mag u de rente en de kosten hierover nog tien jaar aftrekken. Voorwaarde is dat de restschuld ontstond bij verkoop van het huis na 28 oktober 2012.

TIP:
Giften aan een goed doel zijn aftrekbaar
Wie geld geeft aan een goed doel, mag een deel aftrekken van zijn inkomen. Uw gift moet wel terechtkomen bij een instelling die op de ANBI-lijst geregistreerd staat: de algemeen nut beogende instellingen. ANBI-instellingen leveren geen tegenprestatie aan de gever. Een loterij voor goede doelen valt daar dus niet onder: wie een lot koopt, maakt kans geld te winnen. Alleen giften boven een bepaald drempelbedrag mag u aftrekken.
Er zijn gewone giften en periodieke giften. De gewone zijn pas aftrekbaar als zij hoger zijn dan 1 procent van uw drempelinkomen. Bovendien moet er per keer meer dan 60 geschonken worden. Er is ook een bovengrens: giften zijn aftrekbaar tot maximaal 10 procent van het drempelinkomen.
Periodieke giften moeten in 2013 worden vastgelegd in een akte bij de notaris en hebben een looptijd van minstens vijf jaar. Voordeel is dat de hele gift aftrekbaar is. Vanaf 2014 is zon akte niet meer nodig. Dat scheelt notariskosten. Zie hiervoor ook de laatste pagina van deze special, met de belangrijkste veranderingen voor uw aangifte over 2014.

Eigenwoningforfait
Tegenover de renteaftrek staat een belasting voor het bezit van een eigen huis, het eigenwoningforfait. Deze heffing is hoger naarmate de WOZ-waarde van de woning toeneemt. In 2013 loopt het forfait op van 0,20 procent bij woningen met een waarde tussen 12.500 en 25.000, tot 0,60 procent bij huizen tot 1.040.000. Heeft uw huis bijvoorbeeld een WOZ-waarde van 279.000, dan is uw eigenwoningforfait 1674.

TIP
In 2013 zijn in een aantal -gemeenten de WOZ-waarden opnieuw vastgesteld, en soms lager geworden. Kijk dus even op de aanslag naar de nieuwe WOZ-waarde. Het kan u -belasting schelen.

TIP:
Nu lijfrente aftrekken, straks meer pensioen
Als u uw pensioen aanvult, bijvoorbeeld door middel van een lijfrente, mag u de premie hiervoor gedeeltelijk aftrekken van het inkomen in box 1. Bij een lijfrentespaarrekening kunt u de storting hierop deels aftrekken. Om hoeveel aftrek het gaat, hangt van uw jaarruimte af. Die is weer afhankelijk van uw pensioentekort. Via www.belastingdienst.nl kunt u de jaarruimte zelf berekenen (zoek op rekenhulp lijfrentepremie). Hebt u de jaarruimte van voorgaande jaren niet helemaal opgesoupeerd? Dan mag u die vaak alsnog gebruiken.

 

Alle berichten
22-12-1999: Plannen autobelastingen 2017 - 2020
16-02-2016: "Vermogensbelasting"in strijd met Europees recht.
22-01-2016: Verschil belasting ondernemers en DGA's blijft.
06-01-2016: Veranderingen per 1 januari
10-11-2015: Pensioenleeftijd
28-08-2015: Belasting op sparen
01-07-2015: Massaal bezwaar tegen BOX 3 heffing
19-05-2015: Betere controle op Belastingen ........
01-05-2015: Nalaten zonder kinderen
11-03-2015: 8 redenen voor tegenvallende belastingteruggaven.
10-02-2015: Nieuw ontslagregime administratieve strop flexibele branches
03-12-2014: Eindejaarstips 2014
18-11-2014: Jaarlijks honderden belastingdeals met Multinationals!!
15-10-2014: De AOW-partnertoeslag verdwijnt in 2015.
30-09-2014: Langzame besluitvorming bijtellingsregels schaadr autohandel.
09-09-2014: Schenkbelasting 2014. Tarieven en vrijstellingen.
04-09-2014: Ouderen gaan meer belasting betalen.
01-09-2014: Welke mogelijkheden zijn er nog met een ontslagvergoeding
11-04-2014: Fiscus pakt schijnzelfstandigheid hard aan.
08-04-2014: ZZP-er in de zorg kan toch voldoen aan criteria ondernemerschap.
26-02-2014: De belangrijkste aftrekposten
17-01-2014: Geen Vamil meer voor auto met nihilbijtelling
13-01-2014: Vamil geldt niet langer voor zeer zuinige auto
06-01-2014: Discussie over verhoging eigenwoningforfait!!
20-12-2013: Forfait eigen woning omhoog in 2014!!
28-11-2013: Loonkosten werkgevers stijgen met 1%
20-11-2013: Jonge werkloze in dienst?? Premiekorting!
07-11-2013: Werkgever schaakmat!!!???
01-11-2013: Meevaller: eenmalige teruggaaf premies in 2014?
25-10-2013: Profiteer nu nog van de aftrekpost zorgkosten!!
15-10-2013: Overzicht fiscale wijzigingen in begrotingsafspraken
06-10-2013: Verhoging schenkvrijstelling eigen woning vanaf 1 oktober
14-08-2013: Verhoging bijdrage Zvw zonder wettelijke basis onverbindend.
07-08-2013: D66 en CDA leveren kritiek op plannen voor zzp'ers......
08-07-2013: Geen ruimte voor verlaging tarief BOX III
18-06-2013: Ingehuurde chauffeurs waren niet in dienstbetrekking.
17-06-2013: Pensioenversobering met nieuwe spaarfaciliteit
08-06-2013: Fiscus moet aanslag voortvarend opleggen.
07-06-2013: Tegemoetkoming erfbelasting ........
10-12-2012: Bijtelling auto van de zaak in 2013
05-12-2012: Het weer in Valburg
30-11-2012: Fiscaal Journaal november 2012
20-11-2012: Bent u geboren in of na 1948? dan gaat uw AOW-leeftijd omhoog.
16-11-2012: Prijsverschillen zorgverzekering lopen op tot 318 euro
14-11-2012: Nieuwe sectorpremies WW zijn bekend.
14-11-2012: BTW-vooraftrek alleen bij volledige boekhouding
24-09-2012: Hoger tarief eerste schijf inkomstenbelasting
19-06-2012: Geen toestemming meer nodig voor ontslag
07-05-2012: Ondernemer wil dat personeel zelf de reiskosten betaalt.
10-04-2012: In 2013 wijziging in factureringsregels BTW
04-04-2012: Ondernemerschap ligt voor de IB toch net even wat anders dan voor de BTW
03-04-2012: uitstel verzoeken
27-12-2011: Eerste kamer akkoord met Belastingplan 2012.
07-12-2011: Fiscale maatregelen 2012
07-12-2011: Grens inkomensafhankelijke bijdrage ZVW al per 1 januari 2012 omhoog.
06-12-2011: Eerste kamer stemt in AOW vanaf verjaardag.
29-12-2010: Nieuwe wet- en regelgeving per 1 januari 2011.
28-12-2010: Premies sociale zekerheid per 1 januari 2011 bekend
13-12-2010: Eindejaarstips voor de (salaris)administratie !
21-09-2010: Wat betekent Prinsjesdag voor u?
15-09-2010: Let op bij vierde arbeidscontract jeugdigen
31-08-2010: Tijdelijk lagere BTW op verbouwingen
10-08-2010: De fiets in de werkkostenregeling
09-08-2010: De auto van de zaak in de praktijk
06-08-2010: Voor jongeren vier (4) tijdelijke contracten mogelijk.
01-08-2010: Niewe regels per 1 juli 2010
14-07-2010: Ziekteverzuimbegeleiding: stappenplan
07-07-2010: Verloning vakantiekrachten
06-07-2010: Regels tijdelijke contracten jongere versoepeld.
05-07-2010: Maximering incassokosten voor eenmanszaken en particulieren
05-07-2010: Sociale verzekeringen per 1 juli 2010
09-06-2010: Nationale Ombudsman vindt dat Belastingdienst adviseurskosten moet vergoeden.
01-06-2010: Wettelijk minimumloon per 1 juli 2010.
19-05-2010: BTW-vrijstelling onderwijs
17-05-2010: BOX III pand waarderen tegen WOZ-waarde
22-04-2010: Vrij op 5 mei??
19-04-2010: Kantonrechtersformule ontoereikend.
29-03-2010: Urenoverzicht te globaal voor zelfstandigenaftrek
23-03-2010: G-rekening verdwijnt, depotstelsel verschijnt.
16-03-2010: Bankspaarregeling onbekend, maar wel bemind.
05-03-2010: Bijtelling van autokostenforfait ten aanzien van Renault Kangoo is onterecht.
02-03-2010: Tweede Kamer akkoord met verlenging tijdelijke contracten.
01-03-2010: Extra belastingaftrek elektrische auto's
22-02-2010: Geen babyverlof voor vaders
16-02-2010: Procedure voor aanvraag vorst-WW Bouw
12-02-2010: Depotstelsel toch nog niet per 1 januari 2010
09-02-2010: Zelfstandigenaftrek alleen bij gedetailleerde urensspecificatie
03-02-2010: Bestelauto van de zaak fiscaal de moeite waard
30-12-2009: Lonen lager, uitkeringen hoger per 1 januari.
23-12-2009: Banksparen: een andere manier van pensioen opbouwen
22-12-2009: Belangrijkste SZW-maatregelen per 1 januari 2010
17-12-2009: Minimum(jeugd)lonen 1e helft 2010 bekend.
14-12-2009: Extra controle op privgebruik auto in 2010
09-12-2009: Wand verwijderd: bestelauto toch geen personenauto
08-12-2009: BTW uit EU-landen terugvragen via een speciale website van de Belastingdienst
07-12-2009: Fiscale regels van het kerstpakket
30-11-2009: Eindejaarstips
21-11-2009: Bijtelling youngtimers naar 35%
16-11-2009: Eindejaarstips 2009 vergoedingen en verstrekkingen
12-11-2009: Geen hogere bijtellingsgrondslag voor oude auto's
11-11-2009: Eindejaarstips voor de (salaris)administratie)
06-11-2009: Beleid bestelauto met bijrijderstoel wijzigt.
04-11-2009: Zieke werknemer heeft recht op verlofdagen over hele ziekte periode
04-11-2009: Werkkostenregeling
29-10-2009: Eindejaarstips (1)
28-10-2009: Gedifferentieerde premies WGA 2010
07-10-2009: Omzetbelasting
02-10-2009: Geen dienstbetrekking voor zzp-r die klust voor n makelaar.
29-09-2009: Gebruikelijkloonregeling aangepast aan crisis
18-09-2009: Bestelauto-bijtelling
01-09-2009: Kopje koffie werknemer?
18-08-2009: Loonbelasting-wetgeving wordt ingrijpend veranderd.
01-08-2009: Tijdelijke wijziging Ontslagbesluit
17-07-2009: Nieuwe betalingstermijnen aanslagen en aanmaningen
13-07-2009: Tijdelijke contracten van jongeren vaker verlengen.
02-07-2009: Belastingadviseur voortaan 'medepleger' bij onjuiste aanifte
30-06-2009: Ondernemer moet regeling auto van de zaak kennen
24-06-2009: Omzetbelasting
02-06-2009: Geen forfaitaire bijtelling voor bestelauto ondanks tweede stoel.
29-05-2009: Compensatie deeltijdwerker voor Tweede Pinsterdag?
25-05-2009: Kosten personeelsfeest onbelast?
05-05-2009: Bijbaantjes zonder loonheffingen
27-04-2009: Veranderingen WIA per 1 mei 2009
18-04-2009: Is een oproepcontract gunstig?
18-04-2009: Akkoord sloopregeling oude (bestel) autos's
17-03-2009: Compensatie loonkosten in aantocht.
13-03-2009: Beloning en verlof
17-02-2009: Erftaks de meest gehate belasting
05-02-2009: Rittenregistratie bestelauto
29-01-2009: Spaarrekening favoriete oudedagsvoorziening
29-01-2009: Inlener en doorlener aansprakelijk voor premieheffing
06-01-2009: Gratis uittreksel handelsregister
09-12-2008: Bijtelling auto voor priv gebruik in 2009
04-12-2008: Nieuwe minimumlonen zijn bekend.
04-12-2008: Flinke salarisstijging 2009 door verlaging WW-premies.
13-11-2008: Werktijdverkorting
04-11-2008: 70 cm norm per kledingstuk
22-10-2008: Vangnetregeling zelfstandigen tijdelijk ruimer.
15-10-2008: Bedrijfsfinancin
02-10-2008: Jaarloonopgave blijft
02-10-2008: Auto 2009 Co2
17-09-2008: Prinsjesdag
05-09-2008: Kabinet verlicht lasten bedrijven
03-09-2008: Eerstedagsmelding (EDM) werknemers afgeschaft
21-08-2008: Risicoloos flexibele arbeid inhuren.?
19-08-2008: Stoffige auto toch geschikt voor priv
19-08-2008: WW-fonds UWV barstensvol
06-08-2008: Omzetbelasting
05-08-2008: Startersaftrek en VAR verklaring
31-07-2008: Nieuwe Handelsregisterwet per 1 juli van kracht.
23-07-2008: Wet overige fiscale maatregelen in Staatsblad (18 juli)
22-07-2008: Minimaal zeven jaar bewaarplicht.
08-07-2008: Sociale verzekeringen per 1 juli 2008
20-06-2008: De Zelfstandig en Zwanger-regeling (ZEZ-regeling)
02-06-2008: BTW na 40 jaar belangrijkste belasting
29-05-2008: Minimumloon per 1 juli omhoog
29-05-2008: Afschaffing AOW-partnertoeslag
16-05-2008: Verzekering kleine zelfstandigen in de maak
14-05-2008: Contante betaling benzinebon geeft problemen met BTW aftrek.
28-04-2008: Minder vergoeding kinderopvang hogere inkomens
23-04-2008: Zwangerschapsuitkering voor vrouwelijke zelfstandigen
10-04-2008: Nieuwe boetes bij de loonaangifte
05-04-2008: Zvw en DGA
05-04-2008: Zesmaandenfictie
01-04-2008: BTW identificatienummer via KvK
01-04-2008: Brief praktische invulling vrijwilligersregeling
21-03-2008: MKB is de dupe van fiscale trucs van grote bedrijven.
21-03-2008: Zelfstandigen ergeren zich aan VAR
14-03-2008: Zorg-, huur-, kinderopvangtoeslag.
28-02-2008: Verklaring geen prive gebruik auto
18-02-2008: Resultaten controles bijtelling auto
12-02-2008: Nieuwe wet verklaring arbeidsrelatie (VAR) zorgt voor meer rechtszekerheid.
11-02-2008: Extra aandacht voor bezittingen en schulden
17-01-2008: Door derde ter beschikking gestelde auto
15-01-2008: Nog zeker drie jaar chaos bij fiscus.
09-01-2008: Sparen voor pensioen via de bank.
09-01-2008: Gevolgen einde btw-plicht DGA.
03-01-2008: Schadevergoeding na liegen over ziekte
17-12-2007: Sociale verzekeringen per 1 januari 2008
17-12-2007: Zwangerschapsuitkering voor vrouwelijke zelfstandigen
10-12-2007: Btw uit hele EU in eigen land verrekenbaar
03-12-2007: Oppassubsidie
29-11-2007: MIA, EIA, VAMIL investeringsregelingen tijdelijk stopgezet.
28-11-2007: Sofinummer is geschiedenis
23-11-2007: Verhoging eigenwoningforfait boven 1 mln geleidelijker
21-11-2007: Bericht over teruggaaf inkomensafhankelijke bijdrage Zvw
20-11-2007: Belastingstelsel tast geloofwaardigheid Nederlandse bedrijfsleven aan.
16-11-2007: Nieuw in 2008: kindertoeslag
13-11-2007: Wat is DigiD en hoe vraag ik deze aan.
10-11-2007: Overheveling DGA naar Inkomstenbelasting jaar uitstellen
08-11-2007: Verruiming openingstijden Belastingtelefoon Toeslagen
03-11-2007: Aanpassing vrijstelling omzetbelasting (para-) medische diensten.
31-10-2007: Erfenis accepteren of weigeren
24-10-2007: Fiscale veranderingen per 01 januari 2008
23-10-2007: Belastingdienst herstelt voorlopige aanslagen 2006
18-10-2007: Valburgers kunnen weer geld opnemen bij bank in hun dorp
17-10-2007: Gemeentelijke belastingen
04-07-2007: Aangifte 2006 Nieuwe regels voor ziektekosten
13-04-2007: Belastingen
01-03-2007: Belastingaangifte moet gewoon 1 april binnen zijn
24-07-2006: Werkgevers willen minder belasting burgers
01-01-1970: