Administraties

Adviezen

Controles en begeleiding

Belastingzaken

Salarisadministraties

Jaarrekeningen

 

Postbus 5

6675 ZG Valburg

 

Tielsestraat 62

6675 AE Valburg

 

T 0488 431801

F 0488 431952

E info@acm-valburg.nl

 

BTW nr: 0169.59.966.B.02

Becon nr: 365932

H.R. nr: 091.31.752

 

Fiscale veranderingen per 01 januari 2008

Datum: 24-10-2007

 

1. Aanpassing doorschuifregeling bij staking onderneming
2. Aanpassing MKB-tarief in de vennootschapsbelasting
3. Peildatum inhoudingsplicht loon directeur-
grootaandeelhouder
4. Invoering verpakkingenbelasting
5. Vereenvoudiging afdrachtvermindering speur- en
ontwikkelingswerk
6. Vervallen meewerkaftrek
7. Verhoging percentage bijtelling auto van de zaak
8. Verlaging bijtelling zeer zuinige auto van de zaak
9. Verschuiving van bpm naar motorrijtuigenbelasting
10. CO2-toeslag in de bpm voor zeer onzuinige personenautos1. Aanpassing doorschuifregeling bij staking onderneming
Voor wie?
Ondernemers in de inkomstenbelasting.

Wat verandert er?
Ondernemers krijgen meer ruimte om zonder belastingheffing hun onderneming te staken en vervolgens een nieuwe onderneming te starten. In de huidige situatie is dit alleen mogelijk als de staking van de oude onderneming een direct gevolg is van overheidsingrijpen. Dit wordt ook mogelijk als de oude onderneming op vrijwillige basis wordt gestaakt.

Wanneer?
De wijziging treedt op 1 januari 2008 in werking.

Waarom?
De gewijzigde regeling voorkomt belastingheffing over de bij staking van een oude onderneming behaalde winst, als daarna een nieuwe onderneming wordt gestart. De fiscale claim wordt doorgeschoven naar de nieuwe onderneming. Deze fiscale wijziging biedt ondernemers meer flexibiliteit.2. Aanpassing MKB-tarief in de vennootschapsbelasting
Voor wie?
Ondernemers in de vennootschapsbelasting.

Wat verandert er?
In het MKB-deel van de vennootschapsbelasting worden de schijven en tarieven aan de onderzijde aangepast. De bovengrens van de eerste schijf (tarief 20 procent) in de vennootschapsbelasting wordt verhoogd van 25.000 naar 40.000. De bovengrens van de tweede schijf wordt verhoogd van 60.000 naar 200.000. Daarnaast wordt het tarief van de tweede schijf verlaagd met 0,5 procentpunt naar 23 procent.

Wanneer?
De wijziging treedt op 1 januari 2008 in werking.

Waarom?
De wijziging bevordert het ondernemerschap


3. Peildatum inhoudingsplicht loon directeur-grootaandeelhouder

Voor wie?
Eenmans-bvs.

Wat verandert er?
Tot en met 2007 valt het loon van de directeur-grootaandeelhouder (dga) altijd onder de loonheffing. Als de bv geen ander personeel in dienst heeft, wordt vanaf 2008 geregeld dat het loon van de dga rechtstreeks onder de inkomstenbelasting valt. Daardoor hoeft de eenmans-bv geen aangifte voor de loonheffing meer te doen.

Deze regeling wordt aangevuld met een peildatum. De situatie op 1 januari is beslissend. Heeft de bv op die datum ander personeel, dan valt het loon van de dga dat hele kalenderjaar onder de loonheffing. Heeft de bv geen ander personeel, dan valt het loon van de dga dat hele kalenderjaar alleen onder de inkomstenbelasting.

Wanneer?
De wijziging treedt op 1 januari 2008 in werking.

Waarom?
Het invoeren van de peildatum voorkomt dat het loon van de dga in een kalenderjaar onder verschillende regimes valt.4. Invoering verpakkingenbelasting
Voor wie?
Ondernemers (bijvoorbeeld fabrikanten, groothandelaren en importeurs) die producten voor het eerst in een verpakking aan een ander ter beschikking stellen
Ondernemers die (lege) toonbankverpakkingen (last-minuteverpakkingen) voor het eerst aan een ander ter beschikking stellen
Importeurs die zich van de verpakking van een gemporteerd product ontdoen

Wat verandert er?
De verpakkingenbelasting sluit qua systematiek zoveel mogelijk aan bij het Verpakkingenbesluit en de daarop gebaseerde bestaande heffingen met bijbehorende administratieve verplichtingen. Die heffingen worden nu gentegreerd in de verpakkingenbelasting. Het bedrag van de verschuldigde belasting is afhankelijk van:

Het aantal kilogram verpakkingsmateriaal
Het soort verpakking (verkoopverpakkingen worden zwaarder belast dan verzamel-/verzendverpakkingen)
Het soort materiaal (er zijn zeven materiaalsoorten, waarbij de hoogte van het tarief hoofdzakelijk gekoppeld is aan de milieudruk ervan: glas, aluminium, overige metalen, kunststof, papier en karton, hout en overige materiaalsoorten).

Veel individuele ondernemers zullen niet met de heffing worden geconfronteerd omdat:
over iedere verpakking slechts een keer (meestal in het begin van de keten) belasting wordt geheven.
bij concerns (fiscale eenheid omzetbelasting en franchisebedrijven) alleen het concern belastingplichtig is en niet de individuele onderdelen van het concern.
alleen belasting wordt geheven bij verpakkingshoeveelheden van meer dan 15.000 kilogram op jaarbasis.

Wanneer?
De wijziging treedt op 1 januari 2008 in werking.

Waarom?
Door de verpakkingenbelasting komt de milieuvervuiling van verpakkingen in de marktprijs van een product tot uiting. Deze belasting draagt bij tot het streven om de hoeveelheid verpakkingsmateriaal terug te dringen en - via een tariefdifferentiatie - om een verschuiving naar milieuvriendelijker soorten verpakkingsmateriaal te realiseren. Op deze manier ontstaat ook een opbrengst voor de schatkist.5. Vereenvoudiging afdrachtvermindering speur- en ontwikkelingswerk (S&O)
Voor wie?
Inhoudingsplichtigen die gebruikmaken van de afdrachtvermindering S&O
Belastingplichtigen voor de inkomstenbelasting die gebruikmaken van de aftrek S&O

Wat verandert er?
De huidige overgangsregeling voor berekening van het gemiddeld uurloon wordt verlengd. Dit met een indexatie van 2 procent op het uurloon 2005 en verhoging van het forfait van 28 naar 29.
De verplichte (correctie)mededeling bij overschrijding van de marge hoeft in alle gevallen nog maar een keer per jaar achteraf.
De termijn van verwerking van de correctie-S&O-verklaring wordt met een aangiftetijdvak verlengd.
De minister van Economische Zaken kan verplichten tot elektronische aanvraag en mededeling.

Daarnaast wordt met betrekking tot de S&O-aftrek in de inkomstenbelasting de mededelingstermijn bij besteding van minder dan 500 uur aan S&O verlengd met een maand. Dit gaat dus van twee naar drie maanden na afloop van het kalenderjaar.

Wanneer?
De wijziging treedt op 1 januari 2008 in werking.

Waarom?
De huidige berekeningswijze van het gemiddeld uurloon wordt voortgezet totdat de polisadministratie voldoende op orde is voor een nieuwe berekeningswijze. Daarvoor zal gebruik worden gemaakt van gegevens uit de polisadministratie. De nieuwe berekeningswijze is ook in het wetsvoorstel opgenomen. De overige maatregelen zijn vereenvoudigingen of stroomlijning van de afdrachtvermindering S&O.6. Vervallen meewerkaftrek
Voor wie?
Ondernemers in de inkomstenbelasting.

Wat verandert er?
De meewerkaftrek in de inkomstenbelasting vervalt. Dit vloeit voort uit een in 2006 door het Economisch Instituut Midden- en Kleinbedrijf (EIM) uitgevoerd evaluatieonderzoek naar een aantal fiscale instrumenten die als doel hebben het ondernemerschap te bevorderen. Conclusie van dit onderzoek was dat de meewerkaftrek geen echte toegevoegde waarde heeft. Voor partners zijn er fiscaal gunstiger alternatieven die meer tegemoetkomen aan de eisen die kunnen worden gesteld aan een samenwerkingsverband tussen partners.

Wanneer?
De wijziging treedt op 1 januari 2008 in werking.

Waarom?
De meewerkaftrek is een niet effectieve regeling en komt daarom te vervallen.7. Verhoging percentage bijtelling auto van de zaak
Voor wie?
Personen die een auto van de zaak ook priv gebruiken

Wat verandert er?
De bijtelling voor privgebruik van een auto van de zaak gaat omhoog van 22 procent naar 25 procent van de catalogusprijs.

Wanneer?
De wijziging treedt op 1 januari 2008 in werking.

Waarom?
Andere maatregelen in het Belastingplan 2008 maken het particuliere autogebruik duurder. In dat verband en om budgettaire redenen is gekozen voor een verhoging van de bijtelling voor personen die een auto van de zaak ook priv gebruiken.8. Verlaging bijtelling zeer zuinige auto van de zaak
Voor wie?
Personen met een auto van de zaak

Wat verandert er?
Voor zeer zuinige autos van de zaak gaat de bijtelling voor privgebruik omlaag van 22 procent naar 14 procent van de catalogusprijs. Er is sprake van een zeer zuinige auto als de CO2-uitstoot niet hoger is dan 110 gram per kilometer bij een benzineauto, of 95 gram per kilometer bij een dieselauto.

Wanneer?
De wijziging treedt op 1 januari 2008 in werking.

Waarom?
Het doel is personen met een auto van de zaak die ook voor privdoeleinden wordt gebruikt, te stimuleren om voor een zeer zuinige auto te kiezen.9. Verschuiving van bpm naar motorrijtuigenbelasting Voor wie?
Bedrijven die motorrijtuigenbelasting moeten betalen
Bedrijven die na 1 februari 2008 een personenauto of motor aanschaffen

Wat verandert er?
Het bestaande tarief van de bpm (belasting van personenauto's en motorrijwielen) van 45,2 procent van de netto catalogusprijs wordt verlaagd tot 42,3 procent. De vaste brandstofvermindering voor een benzineauto wordt verlaagd van 1.540 tot 1.442. De vaste brandstofvermeerdering van 328 voor een dieselauto wordt verlaagd tot 307.

Voor een motor met een netto catalogusprijs van niet meer dan 2.133 wordt het tarief 9,6 procent van de netto catalogusprijs. Als de netto catalogusprijs hoger is dan 2.133 komt het tarief uit op 19,4 procent, verminderd met 210.

Tegenover de verlaging van de bpm staat een verhoging van de motorrijtuigenbelasting. De tarieven voor personenautos, bestelautos, motorrijwielen, autobussen en vrachtautos gaan procentueel gelijk omhoog.

Wanneer?
De wijziging treedt op 1 februari 2008 in werking.

Waarom?
In het Beleidsprogramma van het kabinet is de omzetting van een deel van de bpm in motorrijtuigenbelasting aangekondigd. Bij de overstap naar kilometerheffing zou een grote verlaging van de bpm ineens, kunnen leiden tot onwenselijke schokeffecten op de automarkt. Doordat nieuwe autos aanmerkelijk goedkoper worden daalt de waarde van het bestaande wagenpark. Om deze ongewenste schokeffecten te beperken is ervoor gekozen om een deel van de bpm geleidelijk naar de motorrijtuigenbelasting te verschuiven. Bij de omzetting van motorrijtuigenbelasting naar een kilometerheffing ontstaan nauwelijks schokeffecten op de automarkt.
10. CO2-toeslag in de bpm voor zeer onzuinige personenautos
Voor wie?
Bedrijven die na 1 februari 2008 een personenauto aanschaffen

Wat verandert er?
Voor zeer onzuinige personenautos wordt een CO2-toeslag in de bpm ingevoerd. De toeslag zal per gram CO2-uitstoot 110 bedragen als een bepaalde grens wordt overschreden. Voor benzineautos wordt een grens van 240 gram per kilometer gehanteerd en voor dieselautos 200 gram per kilometer (dit gelet op het omslagpunt benzine-dieselauto). Bij autos met een Europese Type Goedkeuring (ETG) wordt uitgegaan van de CO2-uitstoot vermeld in het kentekenregister. Van autos die bij toelating in Nederland niet aan een ETG kunnen worden gekoppeld, is de officile CO2-uitstoot niet bekend. Om te voorkomen dat de CO2-toeslag langs deze weg omzeild zou kunnen worden, zal voor deze autos de CO2-uitstoot worden benaderd.

Wanneer?
De wijziging treedt op 1 februari 2008 in werking.

Waarom?
Met de invoering van een CO2-toeslag in de bpm voor zeer onzuinige auto's wordt de aanschaf van deze autos zwaarder belast. Hiermee wordt recht gedaan aan het principe 'de vervuiler betaalt' en wordt tegelijkertijd de prikkel om te kiezen voor een zuinige auto vergroot. De extra inkomsten worden vervolgens gebruikt om de door dit kabinet beoogde investeringen mogelijk te maken.

10. Halvering motorrijtuigenbelasting voor zeer zuinige autos

Voor wie?
Bedrijven die motorrijtuigenbelasting moeten betalen

Wat verandert er?
De motorrijtuigenbelasting wordt met de helft verlaagd voor benzine- en dieselautos die per kilometer minder dan 110 respectievelijk 95 gram CO2 uitstoten. De maatregel zal door de Belastingdienst worden uitgevoerd. De belastingplichtige krijgt over het eerste tijdvak van drie maanden na inwerkingtreding automatisch een lagere rekening.

Wanneer?
De wijziging treedt naar verwachting op 1 februari 2008 in werking.

Waarom?
Het doel van deze maatregel is de vraag naar zeer zuinige autos, ook tweedehands, te vergroten. Deze marktverschuiving kan bijdragen aan de CO2-doelstellingen.


Bron: Bedrijvenloket.nl

 

Alle berichten
22-12-1999: Plannen autobelastingen 2017 - 2020
16-02-2016: "Vermogensbelasting"in strijd met Europees recht.
22-01-2016: Verschil belasting ondernemers en DGA's blijft.
06-01-2016: Veranderingen per 1 januari
10-11-2015: Pensioenleeftijd
28-08-2015: Belasting op sparen
01-07-2015: Massaal bezwaar tegen BOX 3 heffing
19-05-2015: Betere controle op Belastingen ........
01-05-2015: Nalaten zonder kinderen
11-03-2015: 8 redenen voor tegenvallende belastingteruggaven.
10-02-2015: Nieuw ontslagregime administratieve strop flexibele branches
03-12-2014: Eindejaarstips 2014
18-11-2014: Jaarlijks honderden belastingdeals met Multinationals!!
15-10-2014: De AOW-partnertoeslag verdwijnt in 2015.
30-09-2014: Langzame besluitvorming bijtellingsregels schaadr autohandel.
09-09-2014: Schenkbelasting 2014. Tarieven en vrijstellingen.
04-09-2014: Ouderen gaan meer belasting betalen.
01-09-2014: Welke mogelijkheden zijn er nog met een ontslagvergoeding
11-04-2014: Fiscus pakt schijnzelfstandigheid hard aan.
08-04-2014: ZZP-er in de zorg kan toch voldoen aan criteria ondernemerschap.
26-02-2014: De belangrijkste aftrekposten
17-01-2014: Geen Vamil meer voor auto met nihilbijtelling
13-01-2014: Vamil geldt niet langer voor zeer zuinige auto
06-01-2014: Discussie over verhoging eigenwoningforfait!!
20-12-2013: Forfait eigen woning omhoog in 2014!!
28-11-2013: Loonkosten werkgevers stijgen met 1%
20-11-2013: Jonge werkloze in dienst?? Premiekorting!
07-11-2013: Werkgever schaakmat!!!???
01-11-2013: Meevaller: eenmalige teruggaaf premies in 2014?
25-10-2013: Profiteer nu nog van de aftrekpost zorgkosten!!
15-10-2013: Overzicht fiscale wijzigingen in begrotingsafspraken
06-10-2013: Verhoging schenkvrijstelling eigen woning vanaf 1 oktober
14-08-2013: Verhoging bijdrage Zvw zonder wettelijke basis onverbindend.
07-08-2013: D66 en CDA leveren kritiek op plannen voor zzp'ers......
08-07-2013: Geen ruimte voor verlaging tarief BOX III
18-06-2013: Ingehuurde chauffeurs waren niet in dienstbetrekking.
17-06-2013: Pensioenversobering met nieuwe spaarfaciliteit
08-06-2013: Fiscus moet aanslag voortvarend opleggen.
07-06-2013: Tegemoetkoming erfbelasting ........
10-12-2012: Bijtelling auto van de zaak in 2013
05-12-2012: Het weer in Valburg
30-11-2012: Fiscaal Journaal november 2012
20-11-2012: Bent u geboren in of na 1948? dan gaat uw AOW-leeftijd omhoog.
16-11-2012: Prijsverschillen zorgverzekering lopen op tot 318 euro
14-11-2012: Nieuwe sectorpremies WW zijn bekend.
14-11-2012: BTW-vooraftrek alleen bij volledige boekhouding
24-09-2012: Hoger tarief eerste schijf inkomstenbelasting
19-06-2012: Geen toestemming meer nodig voor ontslag
07-05-2012: Ondernemer wil dat personeel zelf de reiskosten betaalt.
10-04-2012: In 2013 wijziging in factureringsregels BTW
04-04-2012: Ondernemerschap ligt voor de IB toch net even wat anders dan voor de BTW
03-04-2012: uitstel verzoeken
27-12-2011: Eerste kamer akkoord met Belastingplan 2012.
07-12-2011: Fiscale maatregelen 2012
07-12-2011: Grens inkomensafhankelijke bijdrage ZVW al per 1 januari 2012 omhoog.
06-12-2011: Eerste kamer stemt in AOW vanaf verjaardag.
29-12-2010: Nieuwe wet- en regelgeving per 1 januari 2011.
28-12-2010: Premies sociale zekerheid per 1 januari 2011 bekend
13-12-2010: Eindejaarstips voor de (salaris)administratie !
21-09-2010: Wat betekent Prinsjesdag voor u?
15-09-2010: Let op bij vierde arbeidscontract jeugdigen
31-08-2010: Tijdelijk lagere BTW op verbouwingen
10-08-2010: De fiets in de werkkostenregeling
09-08-2010: De auto van de zaak in de praktijk
06-08-2010: Voor jongeren vier (4) tijdelijke contracten mogelijk.
01-08-2010: Niewe regels per 1 juli 2010
14-07-2010: Ziekteverzuimbegeleiding: stappenplan
07-07-2010: Verloning vakantiekrachten
06-07-2010: Regels tijdelijke contracten jongere versoepeld.
05-07-2010: Maximering incassokosten voor eenmanszaken en particulieren
05-07-2010: Sociale verzekeringen per 1 juli 2010
09-06-2010: Nationale Ombudsman vindt dat Belastingdienst adviseurskosten moet vergoeden.
01-06-2010: Wettelijk minimumloon per 1 juli 2010.
19-05-2010: BTW-vrijstelling onderwijs
17-05-2010: BOX III pand waarderen tegen WOZ-waarde
22-04-2010: Vrij op 5 mei??
19-04-2010: Kantonrechtersformule ontoereikend.
29-03-2010: Urenoverzicht te globaal voor zelfstandigenaftrek
23-03-2010: G-rekening verdwijnt, depotstelsel verschijnt.
16-03-2010: Bankspaarregeling onbekend, maar wel bemind.
05-03-2010: Bijtelling van autokostenforfait ten aanzien van Renault Kangoo is onterecht.
02-03-2010: Tweede Kamer akkoord met verlenging tijdelijke contracten.
01-03-2010: Extra belastingaftrek elektrische auto's
22-02-2010: Geen babyverlof voor vaders
16-02-2010: Procedure voor aanvraag vorst-WW Bouw
12-02-2010: Depotstelsel toch nog niet per 1 januari 2010
09-02-2010: Zelfstandigenaftrek alleen bij gedetailleerde urensspecificatie
03-02-2010: Bestelauto van de zaak fiscaal de moeite waard
30-12-2009: Lonen lager, uitkeringen hoger per 1 januari.
23-12-2009: Banksparen: een andere manier van pensioen opbouwen
22-12-2009: Belangrijkste SZW-maatregelen per 1 januari 2010
17-12-2009: Minimum(jeugd)lonen 1e helft 2010 bekend.
14-12-2009: Extra controle op privgebruik auto in 2010
09-12-2009: Wand verwijderd: bestelauto toch geen personenauto
08-12-2009: BTW uit EU-landen terugvragen via een speciale website van de Belastingdienst
07-12-2009: Fiscale regels van het kerstpakket
30-11-2009: Eindejaarstips
21-11-2009: Bijtelling youngtimers naar 35%
16-11-2009: Eindejaarstips 2009 vergoedingen en verstrekkingen
12-11-2009: Geen hogere bijtellingsgrondslag voor oude auto's
11-11-2009: Eindejaarstips voor de (salaris)administratie)
06-11-2009: Beleid bestelauto met bijrijderstoel wijzigt.
04-11-2009: Zieke werknemer heeft recht op verlofdagen over hele ziekte periode
04-11-2009: Werkkostenregeling
29-10-2009: Eindejaarstips (1)
28-10-2009: Gedifferentieerde premies WGA 2010
07-10-2009: Omzetbelasting
02-10-2009: Geen dienstbetrekking voor zzp-r die klust voor n makelaar.
29-09-2009: Gebruikelijkloonregeling aangepast aan crisis
18-09-2009: Bestelauto-bijtelling
01-09-2009: Kopje koffie werknemer?
18-08-2009: Loonbelasting-wetgeving wordt ingrijpend veranderd.
01-08-2009: Tijdelijke wijziging Ontslagbesluit
17-07-2009: Nieuwe betalingstermijnen aanslagen en aanmaningen
13-07-2009: Tijdelijke contracten van jongeren vaker verlengen.
02-07-2009: Belastingadviseur voortaan 'medepleger' bij onjuiste aanifte
30-06-2009: Ondernemer moet regeling auto van de zaak kennen
24-06-2009: Omzetbelasting
02-06-2009: Geen forfaitaire bijtelling voor bestelauto ondanks tweede stoel.
29-05-2009: Compensatie deeltijdwerker voor Tweede Pinsterdag?
25-05-2009: Kosten personeelsfeest onbelast?
05-05-2009: Bijbaantjes zonder loonheffingen
27-04-2009: Veranderingen WIA per 1 mei 2009
18-04-2009: Is een oproepcontract gunstig?
18-04-2009: Akkoord sloopregeling oude (bestel) autos's
17-03-2009: Compensatie loonkosten in aantocht.
13-03-2009: Beloning en verlof
17-02-2009: Erftaks de meest gehate belasting
05-02-2009: Rittenregistratie bestelauto
29-01-2009: Spaarrekening favoriete oudedagsvoorziening
29-01-2009: Inlener en doorlener aansprakelijk voor premieheffing
06-01-2009: Gratis uittreksel handelsregister
09-12-2008: Bijtelling auto voor priv gebruik in 2009
04-12-2008: Nieuwe minimumlonen zijn bekend.
04-12-2008: Flinke salarisstijging 2009 door verlaging WW-premies.
13-11-2008: Werktijdverkorting
04-11-2008: 70 cm norm per kledingstuk
22-10-2008: Vangnetregeling zelfstandigen tijdelijk ruimer.
15-10-2008: Bedrijfsfinancin
02-10-2008: Jaarloonopgave blijft
02-10-2008: Auto 2009 Co2
17-09-2008: Prinsjesdag
05-09-2008: Kabinet verlicht lasten bedrijven
03-09-2008: Eerstedagsmelding (EDM) werknemers afgeschaft
21-08-2008: Risicoloos flexibele arbeid inhuren.?
19-08-2008: Stoffige auto toch geschikt voor priv
19-08-2008: WW-fonds UWV barstensvol
06-08-2008: Omzetbelasting
05-08-2008: Startersaftrek en VAR verklaring
31-07-2008: Nieuwe Handelsregisterwet per 1 juli van kracht.
23-07-2008: Wet overige fiscale maatregelen in Staatsblad (18 juli)
22-07-2008: Minimaal zeven jaar bewaarplicht.
08-07-2008: Sociale verzekeringen per 1 juli 2008
20-06-2008: De Zelfstandig en Zwanger-regeling (ZEZ-regeling)
02-06-2008: BTW na 40 jaar belangrijkste belasting
29-05-2008: Minimumloon per 1 juli omhoog
29-05-2008: Afschaffing AOW-partnertoeslag
16-05-2008: Verzekering kleine zelfstandigen in de maak
14-05-2008: Contante betaling benzinebon geeft problemen met BTW aftrek.
28-04-2008: Minder vergoeding kinderopvang hogere inkomens
23-04-2008: Zwangerschapsuitkering voor vrouwelijke zelfstandigen
10-04-2008: Nieuwe boetes bij de loonaangifte
05-04-2008: Zvw en DGA
05-04-2008: Zesmaandenfictie
01-04-2008: BTW identificatienummer via KvK
01-04-2008: Brief praktische invulling vrijwilligersregeling
21-03-2008: MKB is de dupe van fiscale trucs van grote bedrijven.
21-03-2008: Zelfstandigen ergeren zich aan VAR
14-03-2008: Zorg-, huur-, kinderopvangtoeslag.
28-02-2008: Verklaring geen prive gebruik auto
18-02-2008: Resultaten controles bijtelling auto
12-02-2008: Nieuwe wet verklaring arbeidsrelatie (VAR) zorgt voor meer rechtszekerheid.
11-02-2008: Extra aandacht voor bezittingen en schulden
17-01-2008: Door derde ter beschikking gestelde auto
15-01-2008: Nog zeker drie jaar chaos bij fiscus.
09-01-2008: Sparen voor pensioen via de bank.
09-01-2008: Gevolgen einde btw-plicht DGA.
03-01-2008: Schadevergoeding na liegen over ziekte
17-12-2007: Sociale verzekeringen per 1 januari 2008
17-12-2007: Zwangerschapsuitkering voor vrouwelijke zelfstandigen
10-12-2007: Btw uit hele EU in eigen land verrekenbaar
03-12-2007: Oppassubsidie
29-11-2007: MIA, EIA, VAMIL investeringsregelingen tijdelijk stopgezet.
28-11-2007: Sofinummer is geschiedenis
23-11-2007: Verhoging eigenwoningforfait boven 1 mln geleidelijker
21-11-2007: Bericht over teruggaaf inkomensafhankelijke bijdrage Zvw
20-11-2007: Belastingstelsel tast geloofwaardigheid Nederlandse bedrijfsleven aan.
16-11-2007: Nieuw in 2008: kindertoeslag
13-11-2007: Wat is DigiD en hoe vraag ik deze aan.
10-11-2007: Overheveling DGA naar Inkomstenbelasting jaar uitstellen
08-11-2007: Verruiming openingstijden Belastingtelefoon Toeslagen
03-11-2007: Aanpassing vrijstelling omzetbelasting (para-) medische diensten.
31-10-2007: Erfenis accepteren of weigeren
24-10-2007: Fiscale veranderingen per 01 januari 2008
23-10-2007: Belastingdienst herstelt voorlopige aanslagen 2006
18-10-2007: Valburgers kunnen weer geld opnemen bij bank in hun dorp
17-10-2007: Gemeentelijke belastingen
04-07-2007: Aangifte 2006 Nieuwe regels voor ziektekosten
13-04-2007: Belastingen
01-03-2007: Belastingaangifte moet gewoon 1 april binnen zijn
24-07-2006: Werkgevers willen minder belasting burgers
01-01-1970: