Administraties

Adviezen

Controles en begeleiding

Belastingzaken

Salarisadministraties

Jaarrekeningen

 

Postbus 5

6675 ZG Valburg

 

Tielsestraat 62

6675 AE Valburg

 

T 0488 431801

F 0488 431952

E info@acm-valburg.nl

 

BTW nr: 0169.59.966.B.02

Becon nr: 365932

H.R. nr: 091.31.752

 

Eindejaarstips voor de (salaris)administratie !

Datum: 13-12-2010

 

Het einde van het jaar is een goed moment om te bekijken of uw administratie op orde is. In dit artikel leest u de eindejaarstips 2010.

* Levensloop of spaarloon? Kies vr 1 januari 2011
* Spaarloon: controleer de schriftelijke regeling

* Opname spaarloon kan ook in 2011
* Bied een collectieve levensloopregeling aan

* Optimaliseer gebruik van afdrachtverminderingen
* Vergoed EVC-procedure

* Profiteer ook in 2011 van verhoogde S&O-percentage
* Dien op tijd aanvraag S&O in

* Vraag naar origineel identiteitsbewijs
* Controleer ID-gegevens werknemers

* Leg identiteit ingeleende werknemers vast
* Verleng het contract van de jonge werknemer

* Verstuur de loonstrook voortaan digitaal
* Meer zekerheid met een VAR

* Check de VAR telefonisch
* Vraag om schriftelijke opgaaf gegevens

* Leg afspraken stamrecht schriftelijk vast
* Nog n jaar loon over

* Check of loonheffing eindheffing is
* Let op: vanaf 2011 dubbel betalen bij RVU

* Dien verzoek om eigenrisicodrager WGA op tijd in
* Check sectorindeling

* Laatste kans op deeltijd-WW
* Jongeren met kleine baan? Geen premieplicht!

* Benut loonkostensubsidie van UWV
* Schakel vrijwilligers in

Vraag uw werknemers om nog dit jaar een (schriftelijke) keuze te maken tussen de spaarloon- of de levensloopregeling. Werknemers kunnen namelijk per kalenderjaar maar van n regeling gebruikmaken en deze keuze moet vr 1 januari van elk jaar bekend zijn. Het is niet mogelijk om gedurende het kalenderjaar te switchen. In het Regeerakkoord is overigens voorgesteld beide regelingen te vervangen door een vitaliteitsregeling. Zover is het echter nog niet.

Spaarloon: controleer de schriftelijke regeling
Maken uw werknemers gebruik van de spaarloonregeling? Controleer dan of u die regeling op de voorgeschreven wijze schriftelijk hebt vastgelegd. Als een schriftelijke regeling ontbreekt, moet het volledige bedrag aan gespaard loon alsnog worden verloond. Ontbreekt bij u een schriftelijke regeling? Stel deze dan nog dit jaar op!

Opname spaarloon kan ook in 2011
Per 15 september jl. kan het spaarloon dat in de jaren 2006 tot en met 2009 is opgebouwd worden gedeblokkeerd door de werknemer. Spaarders beslissen zelf wat er met dat geld gebeurt. Men kan het spaarloon opnemen en uitgeven of overboeken op een eigen spaarrekening, maar het is ook mogelijk het geld op de geblokkeerde rekening te laten staan. Zolang het geld op de speciale spaarloonrekening staat, profiteert de werknemer van de fiscale voordelen in de inkomstenbelasting (box 3-vrijstelling). Een werknemer die niet direct per 15 september 2010 zijn opgebouwde spaarloon heeft opgenomen, kan ook nog in 2011 zijn spaarloon van de bank halen. Overigens blijft het in 2010 opgebouwde spaarloon geblokkeerd. Dat valt dus niet vrij.

Bied een collectieve levensloopregeling aan
Om de administratieve rompslomp met betrekking tot de levensloopregeling te beperken, doet u er verstandig aan om uw werknemers een collectieve levensloopregeling aan te bieden. Hierdoor hebt u als werkgever maar met n regeling bij n externe uitvoerder te maken. Maar let op: u kunt uw werknemers niet verplichten om aan een collectieve regeling deel te nemen.

Optimaliseer gebruik van afdrachtverminderingen
Gaat u goed na of u het afgelopen jaar optimaal gebruik hebt gemaakt van de afdrachtverminderingen in de loonbelasting. En zo niet, dien dan alsnog een verzoek in bij de fiscus! In 2010 kunt u recht hebben op de afdrachtvermindering onderwijs, speur- en ontwikkelingswerk en zeevaart. Deze kunnen naast elkaar worden toegepast, maar houdt u in de gaten dat de afdrachtvermindering speur- en ontwikkelingswerk niet met de afdrachtvermindering zeevaart kan samengaan.

Vergoed EVC-procedure
Hebt u werknemers in dienst die een procedure Erkenning verworven competenties (EVC) willen starten? Dan kunt u besluiten om deze procedure te vergoeden. In dat geval kunt u profiteren van een extra afdrachtvermindering van 325 (2010) per procedure. U hoeft het loon niet te toetsen aan het toetsloon. Ook als de werknemer die een EVC-procedure volgt, geen loon ontvangt, mag u de afdrachtvermindering toepassen. Een EVC-procedure stelt vast welke competenties iemand heeft opgedaan door werkervaring. Voorwaarde voor deze afdrachtvermindering is wel dat de EVC-aanbieder als zodanig erkend moet zijn door een daarvoor aangewezen instantie . De verklaring van de EVC-aanbieder over de kwaliteit van de procedure moet u bij uw loonadministratie bewaren.

Profiteer ook in 2011 van verhoogde S&O-percentages
In verband met de slechte economische omstandigheden, golden voor 2009 en 2010 verhoogde percentages voor de S&O-afdrachtvermindering. Ook in de komende jaren zullen verhoogde percentages gelden. De afdrachtvermindering bedraagt in 2011 46% van het loon uit tegenwoordige dienstbetrekking dat ziet op S&O-werk voor zover het loon niet meer bedraagt dan 220.000 en 16% voor het resterende loon. Het plafond bedraagt in 2011 11.000.000. Doe er uw voordeel mee.

Dien op tijd aanvraag S&O in
De aanvraag voor de S&O-afdrachtvermindering moet zijn ingediend uiterlijk n volledige kalendermaand voordat de periode waarop de aanvraag betrekking heeft begint. Wilt u in februari 2011 in aanmerking komen voor de S&O-afdrachtvermindering? Dan moet uw aanvraag dus vr 1 januari 2011 bij Agentschap NL (voorheen SenterNovem) binnen zijn!

Vraag naar origineel identiteitsbewijs
Als werkgever bent u verplicht uw werknemers te identificeren. Dat betekent dat u van elke werknemer een kopie van een geldig origineel identiteitsbewijs (let op: hiervoor mag u geen rijbewijs gebruiken!) in uw administratie moet bewaren. Vraag bij het eerste contact met een potentile werknemer altijd het originele ID-bewijs mee te nemen, controleer deze op onjuistheden, maak daarvan zelf een kopie en laat de werknemer tijdens dit contact zijn handtekening zetten. Controleer deze handtekening later ook met die op het arbeidscontract en andere documenten. U moet de kopie van het identiteitsbewijs minimaal vijf volle kalenderjaren na het einde van de dienstbetrekking bij uw loonadministratie bewaren.

Controleer ID-gegevens werknemers
Zo aan het einde van het jaar is het goed om te controleren of van alle werknemers de identiteitsbewijzen op orde zijn. U bent immers behoorlijk de dupe als bij een looncontrole blijkt dat uw werknemers niet te identificeren zijn. Het controleren van het ID-bewijs is overigens een serieuze bezigheid. Om u te helpen heeft de overheid samen met het bedrijfsleven een handig stappenplan ontwikkeld. Op de site weethoehetzit.nl vindt u het volledige stappenplan om de identiteit van nieuwe arbeidskrachten vast te stellen. Doe er uw voordeel mee. Twijfelt u overigens over de echtheid van een ID-document van een nieuwe werknemer, dan kunt u contact opnemen met het Nationaal Bureau Document of kijk op identiteitsdocumenten.nl.

Leg identiteit ingeleende werknemers vast
Het loont om een goede administratie met betrekking tot ingeleende werknemers te voeren. Legt het uitzendbureau waarbij u werknemers inleent de identiteit van deze werknemers niet goed vast, dan zal de inspecteur het anoniementarief hanteren. Draagt het uitzendbureau ook de loonheffingen niet goed af, dan kunt u geconfronteerd worden met inlenersaansprakelijkheid. Ook dan geldt het anoniementarief. Dit tarief wordt alleen gematigd als u als inlener tijdig, dat wil zeggen op het moment van de tewerkstelling, een goede administratie bijhoudt van de gegevens van uw ingeleende werknemers. Dit geldt niet als u achteraf de gegevens administreert. Wees u hiervan bewust.

Verleng het contract van de jonge werknemer
Jonge werknemers zijn vaak aantrekkelijk, omdat ze relatief goedkoop zijn. In tijden van economische crisis is het onaantrekkelijk om met vaste contracten te werken. Dit is immers minder flexibel. Voor jonge werknemers tot 27 jaar geldt daarom tot 1 januari 2012 een tijdelijke maatregel die regelt dat een jongere pas na vier jaar (in plaats van drie jaar) van opeenvolgende tijdelijke contracten of bij het vijfde contract (in plaats van het vierde) een vast dienstverband moet krijgen.

Verstuur de loonstrook voortaan digitaal
Wilt u vanaf 2011 gebruikmaken van de mogelijkheid de loonstrookjes digitaal te versturen? Vraag dan nog voor het einde van het jaar (eenmalig) instemming van uw werknemers. U hoeft dan geen papieren loonstrookjes mee te versturen, wat al snel tientallen euros aan portokosten kan schelen. Naast de vereiste toestemming van de werknemer, moet u de digitale loonstrook ook zo verstrekken dat de werknemer deze kan opslaan om op een later moment nog eens te bekijken.

Meer zekerheid met een VAR
Maakt u gebruik van freelancers? Vraag dan altijd naar een VAR (verklaring arbeidsrelatie). Hiermee kunt u het risico van naheffing van loon- en premieheffing vermijden. Krijgt u een VAR overhandigd waarin staat dat de freelancer winst uit onderneming geniet of inkomsten voor rekening en risico van een vennootschap dan bent u voor 100% ervan verzekerd dat geen loon- en premieheffing hoeft plaats te vinden. Als in de VAR resultaat uit overige werkzaamheden of loon staat, dan kunt u hier geen rechten aan ontlenen!

Check de VAR telefonisch
Twijfelt u aan de authenticiteit van een verklaring arbeidsrelatie (VAR), dan kunt de echtheid van deze verklaringen telefonisch checken. De Belastingdienst controleert dan op basis van bekende gegevens of de combinatie burgerservicenummer (BSN) en VAR klopt. Als de combinatie niet klopt, vindt nader onderzoek plaats. Opdrachtgevers van zzpers met een VAR-verklaring kunnen hiervoor terecht bij het Landelijk Cordinatiepunt VAR van de Belastingdienst, dat tijdens kantooruren is te bereiken via telefoonnummer 088 15 11 000.

Vraag om schriftelijke opgaaf gegevens
Neemt u een werknemer in dienst, dan moet deze werknemer zelf schriftelijk zijn gegevens voor de loonheffingen aan u doorgeven voordat hij bij u gaat werken. Een nieuwe werknemer moet tevens schriftelijk bij u verzoeken of hij wil dat u de loonheffingskorting toepast. Let u erop dat de opgaaf van gegevens en het verzoek om wel of niet de loonheffingskorting toe te passen gedagtekend en ondertekend zijn. Verder zijn er geen vormvereisten. U kunt desgewenst het formulier opgaaf gegevens voor de loonheffing op de site van de Belastingdienst downloaden (www.belastingdienst.nl/download/1335.html).

Leg afspraken stamrecht schriftelijk vast
Betaalt u uw werknemer een ontslagvergoeding? Dan moet u hier loonheffing over berekenen. Dit kan worden voorkomen door de vergoeding om te zetten in een stamrecht. De loonheffing wordt hierdoor uitgesteld tot het moment waarop de periodieke uitkeringen ingaan. De voorwaarden voor deze stamrechtvrijstelling zijn strikt! Zo mogen de uitkeringen niet later ingaan dan in het jaar waarin de werknemer 65 wordt en moet de aanspraak zijn ondergebracht bij een professionele verzekeraar. Leg de afspraken over de ontslagvergoeding altijd schriftelijk vast.

Nog n jaar 'loon over'
Omdat de beoogde invoering van de eenduidige loonaangifte tot nader orde is uitgesteld, heeft het kabinet de overgangsregeling met betrekking tot 'loon over' met een jaar verlengd. Dit houdt in dat u ook in 2011 binnen het kalenderjaar loonbetalingen mag toerekenen aan de verstreken loontijdvakken waarop zij betrekking hebben.

Check of loonheffing eindheffing is
Ga na of belastingbesparing kan worden bereikt door in 2010 via een van de eindheffingsregelingen loonbelasting te voldoen. Voordeel is dat in een aantal gevallen afgerekend kan worden tegen een gunstiger tarief (enkelvoudig in plaats van het gebruteerde tabeltarief), en in de tweede plaats kan een aanzienlijke hoeveelheid administratief werk worden bespaard. U kunt bijvoorbeeld voor eindheffing kiezen bij bepaalde geschenken in natura en bovenmatige vergoedingen en verstrekkingen. Eindheffing is verplicht bij onder andere spaarloon, werkgeversbijdragen bij bepaalde VUT- en prepensioenbijdragen, doorlopend afwisselend gebruik van bestelautos en excessieve vertrekbeloningen.

Let op: vanaf 2011 dubbel betalen bij RVU
Hebt u een regeling die het mogelijk maakt dat werknemers vervroegd uittreden (een zogenoemde RVU)? Dan moet u volgend jaar 52% eindheffing betalen over de totale waarde van de regeling! In 2010 is dit nog 26%. Het kan dus lonen een werknemer nog dit jaar vervroegd te laten uittreden. De definitie van RVU is trouwens erg ruim. Naast de standaard VUT-regeling kunnen ook ontslagvergoedingen en seniorenregelingen hieronder vallen.

Dien verzoek om eigenrisicodrager WGA op tijd in
Is het voor u voordeliger om het WGA-risico zelf te dragen? Dan kunt u hiervoor een verzoek bij de Belastingdienst indienen. U kunt op twee momenten in het jaar eigenrisicodrager worden: op 1 januari en op 1 juli. Het verzoek moet dan dertien weken van tevoren zijn ingediend, dus voor 1 oktober en voor 1 april. Als eigenrisicodrager betaalt u geen gedifferentieerde WGA-premie.

Check sectorindeling
Controleert u altijd de sector waarvoor u bent ingedeeld voor de werknemersverzekeringen. De Belastingdienst heeft het niet altijd bij het juiste eind. Indeling in een verkeerde sector kan grote financile gevolgen hebben.

Laatste kans op deeltijd-WW
Heeft uw bedrijf ook last van de crisis, maar wilt u voorkomen dat u moet overgaan tot ontslag van uw personeel? Gaat u dan goed na of u nog gebruik kunt maken van de laatste restanten van de regeling voor deeltijd-WW. Deze tijdelijke regeling eindigt definitief op 1 juli 2011. U vindt de voorwaarden op de site van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringenl. Daar kunt u ook (een verlenging van) deeltijd-WW aanvragen.

Jongeren met kleine baan? Geen premieplicht!
Als sprake is van een 'kleine baan' geldt ook in 2011 geen premieplicht voor de werknemersverzekeringen en wordt bovendien de inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zorgverzekeringswet op 0% gesteld. Deze tijdelijke maatregel geldt vanaf het begin van 2010. In het voorjaar van 2011 wordt een definitief besluit genomen over de regeling. Van een kleine baan is sprake als de werknemer jonger is dan 23 jaar en het loon per maand onder een bepaald bedrag blijft. Zo geldt voor een 22-jarige bijvoorbeeld een grens van 600 per maand.

Benut loonkostensubsidie van UWV
Neemt u voor ten minste n jaar een werknemer in dienst van jonger dan vijftig jaar die direct daarvoor een WW- of WAO/WIA-uitkering ontving? Dan kunt u in aanmerking komen voor een loonkostensubsidie van het UWV. Deze subsidie is jaarlijks maximaal 50% van het minimumloon. Meer informatie hierover vindt u op de site van UWV.

Schakel vrijwilligers in
Wilt u voor uw vereniging of stichting vrijwilligers inschakelen? Dan komt u in aanmerking voor de vrijwilligersregeling. Dat betekent dat een vergoeding aan deze personen onbelast blijft voor de loonheffing als deze onder de 150 per maand en onder een bedrag van 1.500 per jaar blijft. Bovendien hoeft u geen urenadministratie bij te houden.

 

Alle berichten
22-12-1999: Plannen autobelastingen 2017 - 2020
16-02-2016: "Vermogensbelasting"in strijd met Europees recht.
22-01-2016: Verschil belasting ondernemers en DGA's blijft.
06-01-2016: Veranderingen per 1 januari
10-11-2015: Pensioenleeftijd
28-08-2015: Belasting op sparen
01-07-2015: Massaal bezwaar tegen BOX 3 heffing
19-05-2015: Betere controle op Belastingen ........
01-05-2015: Nalaten zonder kinderen
11-03-2015: 8 redenen voor tegenvallende belastingteruggaven.
10-02-2015: Nieuw ontslagregime administratieve strop flexibele branches
03-12-2014: Eindejaarstips 2014
18-11-2014: Jaarlijks honderden belastingdeals met Multinationals!!
15-10-2014: De AOW-partnertoeslag verdwijnt in 2015.
30-09-2014: Langzame besluitvorming bijtellingsregels schaadr autohandel.
09-09-2014: Schenkbelasting 2014. Tarieven en vrijstellingen.
04-09-2014: Ouderen gaan meer belasting betalen.
01-09-2014: Welke mogelijkheden zijn er nog met een ontslagvergoeding
11-04-2014: Fiscus pakt schijnzelfstandigheid hard aan.
08-04-2014: ZZP-er in de zorg kan toch voldoen aan criteria ondernemerschap.
26-02-2014: De belangrijkste aftrekposten
17-01-2014: Geen Vamil meer voor auto met nihilbijtelling
13-01-2014: Vamil geldt niet langer voor zeer zuinige auto
06-01-2014: Discussie over verhoging eigenwoningforfait!!
20-12-2013: Forfait eigen woning omhoog in 2014!!
28-11-2013: Loonkosten werkgevers stijgen met 1%
20-11-2013: Jonge werkloze in dienst?? Premiekorting!
07-11-2013: Werkgever schaakmat!!!???
01-11-2013: Meevaller: eenmalige teruggaaf premies in 2014?
25-10-2013: Profiteer nu nog van de aftrekpost zorgkosten!!
15-10-2013: Overzicht fiscale wijzigingen in begrotingsafspraken
06-10-2013: Verhoging schenkvrijstelling eigen woning vanaf 1 oktober
14-08-2013: Verhoging bijdrage Zvw zonder wettelijke basis onverbindend.
07-08-2013: D66 en CDA leveren kritiek op plannen voor zzp'ers......
08-07-2013: Geen ruimte voor verlaging tarief BOX III
18-06-2013: Ingehuurde chauffeurs waren niet in dienstbetrekking.
17-06-2013: Pensioenversobering met nieuwe spaarfaciliteit
08-06-2013: Fiscus moet aanslag voortvarend opleggen.
07-06-2013: Tegemoetkoming erfbelasting ........
10-12-2012: Bijtelling auto van de zaak in 2013
05-12-2012: Het weer in Valburg
30-11-2012: Fiscaal Journaal november 2012
20-11-2012: Bent u geboren in of na 1948? dan gaat uw AOW-leeftijd omhoog.
16-11-2012: Prijsverschillen zorgverzekering lopen op tot 318 euro
14-11-2012: Nieuwe sectorpremies WW zijn bekend.
14-11-2012: BTW-vooraftrek alleen bij volledige boekhouding
24-09-2012: Hoger tarief eerste schijf inkomstenbelasting
19-06-2012: Geen toestemming meer nodig voor ontslag
07-05-2012: Ondernemer wil dat personeel zelf de reiskosten betaalt.
10-04-2012: In 2013 wijziging in factureringsregels BTW
04-04-2012: Ondernemerschap ligt voor de IB toch net even wat anders dan voor de BTW
03-04-2012: uitstel verzoeken
27-12-2011: Eerste kamer akkoord met Belastingplan 2012.
07-12-2011: Fiscale maatregelen 2012
07-12-2011: Grens inkomensafhankelijke bijdrage ZVW al per 1 januari 2012 omhoog.
06-12-2011: Eerste kamer stemt in AOW vanaf verjaardag.
29-12-2010: Nieuwe wet- en regelgeving per 1 januari 2011.
28-12-2010: Premies sociale zekerheid per 1 januari 2011 bekend
13-12-2010: Eindejaarstips voor de (salaris)administratie !
21-09-2010: Wat betekent Prinsjesdag voor u?
15-09-2010: Let op bij vierde arbeidscontract jeugdigen
31-08-2010: Tijdelijk lagere BTW op verbouwingen
10-08-2010: De fiets in de werkkostenregeling
09-08-2010: De auto van de zaak in de praktijk
06-08-2010: Voor jongeren vier (4) tijdelijke contracten mogelijk.
01-08-2010: Niewe regels per 1 juli 2010
14-07-2010: Ziekteverzuimbegeleiding: stappenplan
07-07-2010: Verloning vakantiekrachten
06-07-2010: Regels tijdelijke contracten jongere versoepeld.
05-07-2010: Maximering incassokosten voor eenmanszaken en particulieren
05-07-2010: Sociale verzekeringen per 1 juli 2010
09-06-2010: Nationale Ombudsman vindt dat Belastingdienst adviseurskosten moet vergoeden.
01-06-2010: Wettelijk minimumloon per 1 juli 2010.
19-05-2010: BTW-vrijstelling onderwijs
17-05-2010: BOX III pand waarderen tegen WOZ-waarde
22-04-2010: Vrij op 5 mei??
19-04-2010: Kantonrechtersformule ontoereikend.
29-03-2010: Urenoverzicht te globaal voor zelfstandigenaftrek
23-03-2010: G-rekening verdwijnt, depotstelsel verschijnt.
16-03-2010: Bankspaarregeling onbekend, maar wel bemind.
05-03-2010: Bijtelling van autokostenforfait ten aanzien van Renault Kangoo is onterecht.
02-03-2010: Tweede Kamer akkoord met verlenging tijdelijke contracten.
01-03-2010: Extra belastingaftrek elektrische auto's
22-02-2010: Geen babyverlof voor vaders
16-02-2010: Procedure voor aanvraag vorst-WW Bouw
12-02-2010: Depotstelsel toch nog niet per 1 januari 2010
09-02-2010: Zelfstandigenaftrek alleen bij gedetailleerde urensspecificatie
03-02-2010: Bestelauto van de zaak fiscaal de moeite waard
30-12-2009: Lonen lager, uitkeringen hoger per 1 januari.
23-12-2009: Banksparen: een andere manier van pensioen opbouwen
22-12-2009: Belangrijkste SZW-maatregelen per 1 januari 2010
17-12-2009: Minimum(jeugd)lonen 1e helft 2010 bekend.
14-12-2009: Extra controle op privgebruik auto in 2010
09-12-2009: Wand verwijderd: bestelauto toch geen personenauto
08-12-2009: BTW uit EU-landen terugvragen via een speciale website van de Belastingdienst
07-12-2009: Fiscale regels van het kerstpakket
30-11-2009: Eindejaarstips
21-11-2009: Bijtelling youngtimers naar 35%
16-11-2009: Eindejaarstips 2009 vergoedingen en verstrekkingen
12-11-2009: Geen hogere bijtellingsgrondslag voor oude auto's
11-11-2009: Eindejaarstips voor de (salaris)administratie)
06-11-2009: Beleid bestelauto met bijrijderstoel wijzigt.
04-11-2009: Zieke werknemer heeft recht op verlofdagen over hele ziekte periode
04-11-2009: Werkkostenregeling
29-10-2009: Eindejaarstips (1)
28-10-2009: Gedifferentieerde premies WGA 2010
07-10-2009: Omzetbelasting
02-10-2009: Geen dienstbetrekking voor zzp-r die klust voor n makelaar.
29-09-2009: Gebruikelijkloonregeling aangepast aan crisis
18-09-2009: Bestelauto-bijtelling
01-09-2009: Kopje koffie werknemer?
18-08-2009: Loonbelasting-wetgeving wordt ingrijpend veranderd.
01-08-2009: Tijdelijke wijziging Ontslagbesluit
17-07-2009: Nieuwe betalingstermijnen aanslagen en aanmaningen
13-07-2009: Tijdelijke contracten van jongeren vaker verlengen.
02-07-2009: Belastingadviseur voortaan 'medepleger' bij onjuiste aanifte
30-06-2009: Ondernemer moet regeling auto van de zaak kennen
24-06-2009: Omzetbelasting
02-06-2009: Geen forfaitaire bijtelling voor bestelauto ondanks tweede stoel.
29-05-2009: Compensatie deeltijdwerker voor Tweede Pinsterdag?
25-05-2009: Kosten personeelsfeest onbelast?
05-05-2009: Bijbaantjes zonder loonheffingen
27-04-2009: Veranderingen WIA per 1 mei 2009
18-04-2009: Is een oproepcontract gunstig?
18-04-2009: Akkoord sloopregeling oude (bestel) autos's
17-03-2009: Compensatie loonkosten in aantocht.
13-03-2009: Beloning en verlof
17-02-2009: Erftaks de meest gehate belasting
05-02-2009: Rittenregistratie bestelauto
29-01-2009: Spaarrekening favoriete oudedagsvoorziening
29-01-2009: Inlener en doorlener aansprakelijk voor premieheffing
06-01-2009: Gratis uittreksel handelsregister
09-12-2008: Bijtelling auto voor priv gebruik in 2009
04-12-2008: Nieuwe minimumlonen zijn bekend.
04-12-2008: Flinke salarisstijging 2009 door verlaging WW-premies.
13-11-2008: Werktijdverkorting
04-11-2008: 70 cm norm per kledingstuk
22-10-2008: Vangnetregeling zelfstandigen tijdelijk ruimer.
15-10-2008: Bedrijfsfinancin
02-10-2008: Jaarloonopgave blijft
02-10-2008: Auto 2009 Co2
17-09-2008: Prinsjesdag
05-09-2008: Kabinet verlicht lasten bedrijven
03-09-2008: Eerstedagsmelding (EDM) werknemers afgeschaft
21-08-2008: Risicoloos flexibele arbeid inhuren.?
19-08-2008: Stoffige auto toch geschikt voor priv
19-08-2008: WW-fonds UWV barstensvol
06-08-2008: Omzetbelasting
05-08-2008: Startersaftrek en VAR verklaring
31-07-2008: Nieuwe Handelsregisterwet per 1 juli van kracht.
23-07-2008: Wet overige fiscale maatregelen in Staatsblad (18 juli)
22-07-2008: Minimaal zeven jaar bewaarplicht.
08-07-2008: Sociale verzekeringen per 1 juli 2008
20-06-2008: De Zelfstandig en Zwanger-regeling (ZEZ-regeling)
02-06-2008: BTW na 40 jaar belangrijkste belasting
29-05-2008: Minimumloon per 1 juli omhoog
29-05-2008: Afschaffing AOW-partnertoeslag
16-05-2008: Verzekering kleine zelfstandigen in de maak
14-05-2008: Contante betaling benzinebon geeft problemen met BTW aftrek.
28-04-2008: Minder vergoeding kinderopvang hogere inkomens
23-04-2008: Zwangerschapsuitkering voor vrouwelijke zelfstandigen
10-04-2008: Nieuwe boetes bij de loonaangifte
05-04-2008: Zvw en DGA
05-04-2008: Zesmaandenfictie
01-04-2008: BTW identificatienummer via KvK
01-04-2008: Brief praktische invulling vrijwilligersregeling
21-03-2008: MKB is de dupe van fiscale trucs van grote bedrijven.
21-03-2008: Zelfstandigen ergeren zich aan VAR
14-03-2008: Zorg-, huur-, kinderopvangtoeslag.
28-02-2008: Verklaring geen prive gebruik auto
18-02-2008: Resultaten controles bijtelling auto
12-02-2008: Nieuwe wet verklaring arbeidsrelatie (VAR) zorgt voor meer rechtszekerheid.
11-02-2008: Extra aandacht voor bezittingen en schulden
17-01-2008: Door derde ter beschikking gestelde auto
15-01-2008: Nog zeker drie jaar chaos bij fiscus.
09-01-2008: Sparen voor pensioen via de bank.
09-01-2008: Gevolgen einde btw-plicht DGA.
03-01-2008: Schadevergoeding na liegen over ziekte
17-12-2007: Sociale verzekeringen per 1 januari 2008
17-12-2007: Zwangerschapsuitkering voor vrouwelijke zelfstandigen
10-12-2007: Btw uit hele EU in eigen land verrekenbaar
03-12-2007: Oppassubsidie
29-11-2007: MIA, EIA, VAMIL investeringsregelingen tijdelijk stopgezet.
28-11-2007: Sofinummer is geschiedenis
23-11-2007: Verhoging eigenwoningforfait boven 1 mln geleidelijker
21-11-2007: Bericht over teruggaaf inkomensafhankelijke bijdrage Zvw
20-11-2007: Belastingstelsel tast geloofwaardigheid Nederlandse bedrijfsleven aan.
16-11-2007: Nieuw in 2008: kindertoeslag
13-11-2007: Wat is DigiD en hoe vraag ik deze aan.
10-11-2007: Overheveling DGA naar Inkomstenbelasting jaar uitstellen
08-11-2007: Verruiming openingstijden Belastingtelefoon Toeslagen
03-11-2007: Aanpassing vrijstelling omzetbelasting (para-) medische diensten.
31-10-2007: Erfenis accepteren of weigeren
24-10-2007: Fiscale veranderingen per 01 januari 2008
23-10-2007: Belastingdienst herstelt voorlopige aanslagen 2006
18-10-2007: Valburgers kunnen weer geld opnemen bij bank in hun dorp
17-10-2007: Gemeentelijke belastingen
04-07-2007: Aangifte 2006 Nieuwe regels voor ziektekosten
13-04-2007: Belastingen
01-03-2007: Belastingaangifte moet gewoon 1 april binnen zijn
24-07-2006: Werkgevers willen minder belasting burgers
01-01-1970: